Publicat: 26 August, 2015 - 18:07
Share

Actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 26 august, ora 12.00:
 

 
I.               ORDONANȚE ȘI ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

2.    ORDONANŢĂ pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare

3.    ORDONANŢĂ privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora

4.    ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

5.    ORDONANŢĂ privind modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

6.    ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

7.    ORDONANŢĂ privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare

8.     ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

9.     ORDONANŢĂ privind cazierul fiscal

10. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor  

11. ORDONANŢĂ privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi  

12. ORDONANŢĂ privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită, din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

13. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 

II.            HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova şi România

2.    HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată

3.    HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare

4.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de secetă şi pentru asigurarea debitelor ecologice pe principalele canale, japşe şi gârle pescărești din Delta Dunării

5.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

6.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea organizării de către Ministerul Transporturilor, în România, în luna octombrie 2015, a Reuniunii miniştrilor transporturilor din regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de Reuniunea Grupului de experţi responsabil cu discutarea şi analizarea declaraţiei comune care va fi adoptată de miniştrii transporturilor

9.    HOTĂRÂRE privind categoriile de cheltuieli şi condiţiile de finanţare a activităţilor de organizare şi desfăşurare a Cursului Superior Internaţional în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române

10.HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin UM 0836 Bacău

11. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru anumite imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Arhivele Naţionale

12.HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic a unei părţi dintr-un imobil, situat în Municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale

14.HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Rugby asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului

15. HOTĂRÂRE privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu, judeţul Prahova

16. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru Seminarul cu tema: ''Codificarea Dreptului Electoral'', organizat de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 19-20 octombrie 2015

18. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în anexa nr.33 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

19.HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe 3410-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plata a taxei de licenţă

 

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea negocierii şi semnării celui de-al patrulea Protocol adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010

2.    MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu pentru contractarea unei finanţări adiţionale, în valoare de până la 48 mil. EUR din partea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru continuarea proiectelor în domeniul controlului integrat al poluării cu nutrienţi

3.    MEMORANDUM cu tema: Participarea României la Grupul de lucru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), creat pentru dezvoltarea unui instrument multilateral pentru amendarea Convenţiilor bilaterale de evitare a dublei impuneri

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare

5.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea cu 6 posturi a corpului de ataşaţi pe probleme de muncă şi sociale al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi alocarea acestora în Spania, Marea Britanie, Franţa, Suedia, Olanda şi Emiratele Arabe Unite

6.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor infracţiuni