Reeşalonările - pe lista neagră a Curţii de Conturi

Reeşalonările şi scutirile de la plata TVA sunt două dintre neregulile majore pe care Curtea de Conturi a României le impută Ministerului Finanţelor Publice într-un raport întocmit în urma controlului finalizat de curând la MFP. Raportul a fost dat publicităţii astăzi, de către preşedintele Curţii, Dan Drosu Şaguna, cu prilejul unei conferinţe de presa SECTIA DE CONTROL FINANCIAR ULTERIOR
Divizia controlului contului general de executie a bugetului de stat, datoriei publice, creantelor statului §i a activitatii bancare

NOTA

Din controlul efectuat la Banca Nationala a Romaniei, organele de control au constatat urmatoarele:

•In anul 2001 B.N.R. nu a realizat venituri din activitatea operationala la nivelul cheltuielilor efectuate, inregistrand o pierdere in suma de 4.162,4 mid. lei, care cuprinde pe langa influentele din activitatea operationala si alte cheltuieli care nu privesc activitatea specifica de banca centrala, respectiv cheltuieli cu caracter social, cultural si sportiv, care in aceeasi perioada au condus la o pierdere de 47,1 mid. lei.
in aceste conditii, se constata ca B.N.R. nu a avut asigurate sursele de finantare pentru acoperirea cheltuielilor operationale §i cu atat mat putin pentru acoperirea celorlalte categorii de cheltuieli nespecific bancare. De altfel, prin bugetui de venituri §i cheltuieli aprobat pe anul 2001, nu s-au prevazut sursele de acoperire a acestor categorii de cheltuieli.
Pe de alta parte, in perioada 1999-2001 au fost efectuate investitii in sectorul social, in suma de 142,8 mid. lei (in preturi neactualizate), care pe langa imobilizarea fondurilor bancii au necesitat si alte cheltuieli de functionare care au insumat 156,0 mid. lei in conditiile in care veniturile realizate in aceasta perioada din aceasta activitate au fost in suma de 34,6 mid. lei.

•In cadrul activitatii sociale, B.N.R. a imobilizat resurse fmanciare importante prin efectuarea de investitii (28,7 mid. lei) la baza sportiva pe care a pus-o la dispozitia Asociatiei Sportive Fotbal Club National.
Efectuarea unor astfel de cheltuieli s-a facut prin incalcarea prevederilor legii privind statutui B.N.R.
Deosebit de investitiile efectuate, B.N.R. suporta din fondurile proprii cheltuielile de intretinere si functionare cu aceasta baza sportiva care la31.12.2001 insumau 7,3 mid. lei.

•Au fost constatate de asemenea, abateri cu caracter fmanciar-contabil in ceea ce priveste conducerea evidentei mijioacelor fixe aflate in patrimoniul B.N.R, care au condus la denaturarea datelor inscrise in bilantui contabil si contui de profit si pierderi, in sensul ca:
o valoarea amortizarii mijloacelor fixe inregistrate pe cheltuieli nu a fost corect dimensionata deteriorand rezultatui financiar si implicit impozitui pe profit;
o utilizarea unor valori de intrare eronate pentru imobilizarile corporale supuse reevaluarii a influentat rezultatele reevaluarilor efectuate;
o inventarierile anuale efectuate la aceste mijioace fixe nu reflecta situatia reala a patrimoniului.

•In perioada 1998-1999 B.N.R. a incheiat un numar de 79 contracte de vanzare-cumparare de locuri de parcare cu o parte din salariatii bancii sau cu alte persoane fizice aflate in relatii speciale care au fost scoase din evidenta contabila la 31.12.2001, fapt ce a condus la majorarea nejustificata a cheltuielilor cu amortizarea si impozitele locale de la data la care acestea nu mat apartineau bancii. in suma totala de 220,6 mil. lei pentru care au fost calculate majorarile de intarziere aferente.

•In perioada 1999-2001 B.N.R. a sponsorizat Clubul Sportiv B.N.R. cu suma de 11,9 mid. lei, din care in anul 2001 cu suma de 1,2 mid. lei (an in care s-a inregistrat o pierdere de 4.162,4 mid. lei), considerand aceste cheltuieli cu sponsorizarea deductibile la calculul impozitului pe profit, contrar prevederilor legate, consecinta fmanciara fiind diminuarea acestuia cu suma de 8,6 mid. lei.

domeniu: 
categorie: