Publicat: 17 Iunie, 2012 - 13:18

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, prin Serviciul Resurse Umane, recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ - sesiunea 2012.

Oferta educaţională sesiunea 2012:
 INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.I.
- La Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – arma jandarmi 45 locuri (din care 40 de locuri pentru bărbaţi, 3 pentru şi 2 pentru minorităţi naţionale).
- La Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani - 56 locuri (din care 45 de locuri pentru bărbaţi şi 5 locuri pentru femei).
- La Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni - 50 locuri (din care 45 de locuri pentru bărbaţi şi 5 pentru femei).
Instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. pe locurile M.A.I.
- Academia Forţelor Terestre  “Nicolae Bălcescu” Sibiu – Ştiinţe Militare şi Informaţii – Specializarea Managementul Economico - Financiar, 2 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare).
- Academia Tehnică Militară Bucureşti 14 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare), conform specialităţilor, din care:
o 2 locuri – construcţii şi fortificaţii;
o 6 locuri – transmisiuni(din care 2 locuri alocate Jandarmeriei Române);
o 6 locuri calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

Criterii de recrutare
     Pentru a participa la concursul de admitere candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
• să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
• să cunoască limba română scris şi vorbit;
• să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
• să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
• să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
• să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
• să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic;
• să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
• să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Conţinutul dosarului de candidat
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic care va cuprinde următoarele documente:
1. Cererea de înscriere;
2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
3. Diploma de bacalaureat (copie legalizată) pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs şi foaia matricolă în original;
4. Fişa medicală tip de încadrare în M.A.I.;
5. Următoarele documente în copie legalizată: certificatul de căsătorie, certificatului de naştere pentru: candidat, soţ / soţie şi fiecare copil;
6. certificat de naştere (copie legalizată)
7. Autobiografia;
8. Tabelul  nominal cu rudele candidatului;
9. Cazierul judiciar al candidatului;
10. Caracterizarea de la ultimul loc de  muncă, şcoală sau unitate  militară;
11. Copii ale următoarelor documente: act de identitate, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere pentru soţ/soţie şi fiecare copil, carnet de  muncă (după caz).
12. Trei fotografii color 3/4  cm;
13. Două fotografii color 9/12 cm.

     „Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea candidatului. În cazul în care descoperirea falsului se va face după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă”
  Nu se admit derogări de la condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ.