Publicat: 17 Iulie, 2017 - 10:59

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența indiciilor privind posibila sãvârșire a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție în cazul a patru funcționari publici, dupã cum urmeazã:
   
 1. FRÃȚICÃ-DRAGOMIR ALINA-MIHAELA, șef serviciu în cadrul Casei de Pensii a Municipiului București
    
INCOMPATIBILITATE
În perioada deținerii funcției de șef serviciu în cadrul Casei de Pensii a Municipiului București, a candidat la alegerile desfãșurate pentru Camera Deputaților din data de 11 decembrie 2016, fãrã ca raportul de serviciu sã fi încetat în condițiile legii, încãlcând astfel dispozițiile art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999.
    2. FRÃSINCARI DANIEL FLORIN, actual director executiv adjunct în cadrul Direcției pentru Agriculturã Bistrița – Nãsãud și fost director executiv al Camerei Agricole Județene Bistrița – Nãsãud
    
INCOMPATIBILITATE
În perioada 06 mai – 06 iunie 2016, a candidat pentru ocuparea funcției de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bistrița – Nãsãud (mandatul 2016 – 2020), fãrã ca raportul de serviciu cu Camera Agricolã sã fi încetat pe durata desfãșurãrii campaniei electorale pentru alegerile locale din iunie 2016, încãlcând astfel dispozițiile art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999.

De asemenea, în perioada 22 octombrie 2010 – 03 octombrie 2014, respectiv 05 mai – 07 septembrie 2016, persoana evaluatã a deținut calitatea de funcționar public (consilier, director executiv adjunct și director executiv) în cadrul Camerei Agricole Județene Bistrița – Nãsãud simultan cu calitatea de titular întreprindere individualã în cadrul Frãsincari Daniel Florin Întreprindere Individualã, aceastã calitate fiind în legãturã directã/indirectã cu atribuțiile exercitate de aceasta ca funcționar public, potrivit fișelor postului, încãlcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
   3. CODREAN VALENTINA, funcționar public în cadrul Primãriei comunei Sînmartin, județul Bihor
    
INCOMPATIBILITATE
În perioada 22 iunie 2012 – 23 ianuarie 2014, a deținut simultan funcția publicã de referent în cadrul Primãriei comunei Sînmartin, județul Bihor și calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Lãzãreni, județul Bihor, încãlcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
   4. ROTARIU LIVIOARA, fost Șef Serviciu în cadrul Salubris S.A. Iași, instituție aflatã în subordinea Consiliului Local Iași
    
INFRACȚIUNI ASIMILATE INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE
La data de 25 aprilie 2016 S.C. Izavet S.R.L., reprezentatã prin ROTARIU LIVIOARA, a câștigat licitația, în calitate de unic ofertant, organizatã de cãtre S.C. Salubris S.A. (în cadrul cãreia persoana evaluatã deținea la momentul licitației funcția de Șef Serviciu) pentru atribuirea contractului „Servicii sanitar-veterinare”, anterior licitației fiind implicatã în  douã proceduri de selecție de ofertã în vederea atribuirii unui contract de prestãri servicii specializate de asistențã medicalã veterinarã organizate de cãtre S.C. Salubris S.A., în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor.

Ulterior, la data de 20 mai 2016 a fost încheiat contractul de prestãri servicii înregistrat între S.C. Salubris S.A., în calitate de Beneficiar, și S.C Izavet S.R.L, reprezentatã prin ROTARIU LIVIOARA, în calitate de prestator, în valoare de 571.915 Lei fãrã T.V.A.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Direcția Naționalã Anticorupție în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre ROTARIU LIVIOARA a infracțiunii prevãzute de art.12, lit.b) din Legea nr.78/2000.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. FRÃSINCARI DANIEL FLORIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999, potrivit cãruia „Înalþii funcþionari publici ºi funcþionarii publici de conducere pot candida pentru funcþii de demnitate publicã numai dupã încetarea, în condiþiile legii, a raporturilor de serviciu”;

·         art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „(1) Calitatea de funcþionar public este incompatibilã cu orice altã funcþie publicã decât cea în care a fost numit, precum ºi cu funcþiile de demnitate publicã. (2) Funcþionarii publici nu pot deþine alte funcþii ºi nu pot desfãºura alte activitãþi, remunerate sau neremunerate […] a) în cadrul autoritãþilor sau instituþiilor publice”;

·         art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii sau activitãþi în domeniul didactic, al cercetãrii ºtiinþifice, al creaþiei literar-artistice. Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legãturã directã sau indirectã cu atribuþiile exercitate ca funcþionar public, funcþionar public parlamentar sau funcþionar public cu statut special, potrivit fiºei postului”;

·         art. 12, lit. b) din Legea nr.78/2000, potrivit cãruia „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani urmãtoarele fapte, dacã sunt sãvârºite în scopul obþinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: […] lit. b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaþii ce nu sunt destinate publicitãþii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaþii.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat  […]  starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.