Publicat: 18 Mai, 2017 - 19:56

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 mai a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Vă prezentăm textul integral al cererii:

București, 18 mai 2017

Domnului Călin Popescu-Tăriceanu

Președintele Senatului

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată,

formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Legea pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal elimină regula potrivit căreia impozitul pentru 400 m2 din totalul suprafeței de teren situate în intravilan și înregistrat în registrul agricol la 'altă categorie de folosință' este stabilit în același mod ca pentru terenurile situate în intravilan și înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință 'terenuri cu construcții'.

Astfel, potrivit noii reglementări, pentru terenurile înregistrate în registrul agricol la 'altă categorie de folosință', indiferent de suprafață, impozitul se va stabili prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare tipului de teren (arabil, pășune, livadă, etc.), acest rezultat urmând a se înmulți cu coeficientul de corecție aplicabil în funcție de rangul localității.

Previzibilitatea și claritatea normelor sunt cerințe generale ale elaborării actelor normative, care își găsesc o consacrare specială în materie fiscală. Astfel, asigurarea predictibilității impunerii, principiu de bază în materie ce urmărește o conduită fiscală responsabilă, este expres înscris în Codul fiscal. În acest sens, art. 4 din Codul fiscal statuează că intervențiile legislative asupra Codului fiscal intră în vigoare într-un termen de minimum 6 luni de la publicarea acestora în Monitorul Oficial.

Totodată, necesitatea unui termen precis stabilit pentru fiecare plătitor, pentru ca acesta să poată urmări și înțelege sarcina fiscală ce îi revine, este ridicată la rang de principiu al fiscalității, prin dispozițiile art. 3 lit. b) din Codul fiscal.

În opinia noastră, legea transmisă la promulgare nu îndeplinește nici cerințele stabilite de normele generale de tehnică legislativă privind claritatea și previzibilitatea prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, și nici pe cele speciale înscrise în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prin urmare, pentru a înlătura orice echivoc în aplicare, considerăm că este necesar ca în conținutul legii transmise la promulgare să fie stabilit momentul intrării ei în vigoare.

Având în vedere faptul că, prin efectele sale, soluția legislativă conduce la diminuarea veniturilor locale provenite din impozite datorate cu titlu de impozit pentru terenuri cu construcții, este necesar ca, în acord cu prevederile art. 14 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, să se precizeze în conținutul normativ al acesteia și sursele de acoperire a diminuării veniturilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS — WERNER IOHANNIS

Departamentul Comunicare Publică