Publicat: 27 Februarie, 2017 - 19:48
Share

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la 31 martie a.c., deținătorii de teren agricol și neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat 'Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite', în cadrul Măsurii 8 'Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor', SubMăsura 8.1 'Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite' din Programul Național de Dezvoltare Rurală — PNDR 2014 — 2020.

Această schemă de ajutor de stat este implementată de APIA.

Sprijinul financiar pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite se acordă deținătorilor publici și privați de terenuri agricole și neagricole și vizează plantațiile forestiere realizate prin:

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole;

b) perdele forestiere de protecție pe terenurile agricole și neagricole.

În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unitățile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Suprafața terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure trebuie să fie de cel puțin 1 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită să fie de cel puțin 0,5 ha; în cazul realizării de perdele forestiere de protecție suprafața terenului propus pentru împădurire trebuie să fie de cel puțin 0,5 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită să fie de cel puțin 0,1 ha.

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costurile standard pentru împădurirea de terenuri agricole și neagricole, după cum urmează:

a) costuri pentru înființarea plantațiilor forestiere și costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, acordate sub formă de primă, denumită Prima 1.

b) costuri de întreținere a plantației forestiere, costuri de îngrijire a plantației forestiere, precum și costuri pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi acordate sub formă de primă anuală, pentru o perioada de 12 ani, denumită Prima 2.

Numai beneficiarii, deținători de terenuri agricole, încadrați în categoria fermierilor activi la momentul depunerii aplicației, pot beneficia de compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor, componentă a Primei 2.

Beneficiarii care dețin terenuri agricole și/sau neagricole proprietate a statului și terenuri agricole și/sau neagricole proprietate a unităților administrativ-teritoriale (UAT) sau asociațiilor acestora beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.

Terenul agricol eligibil destinat împăduririi trebuie să fi fost declarat la APIA în urmă cu cel puțin 2 ani, respectiv să acopere minimum două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață (C2014 și C2015), iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de ecocondiționalitate relevante.

Terenul neagricol reprezintă o suprafață de teren inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS care nu este utilizată în scop agricol sau care are utilizare agricolă și este încadrată în categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreținere prin respectarea standardelor de ecocondiționalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani, respectiv să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață (C2014 și C2016).

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7.000.000 euro.

Alocarea financiară pentru sesiunea 01/2016 este de 50.000.000 euro.

Condiții specifice schemei:

Lucrările de împădurire până la atingerea stării de masiv se execută în baza unui proiect tehnic de împăduriri care respectă Normele tehnice silvice nr. 1, în cazul realizării de trupuri de pădure, sau Normele tehnice silvice nr. 2, în cazul realizării de perdele forestiere de protecție, elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea națională în domeniul silviculturii pentru proiectarea și/sau executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic.

Formulele și schemele de împădurire vor lua în considerare numai speciile forestiere din listele speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri prezentate în anexa nr. 2 din Ordinul MADR nr.857/2016.

Materialul forestier utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte prevederile Legii nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările de înființare a plantațiilor forestiere se vor realiza în maximum 2 ani de la data semnării contractului de finanțare.

Lucrările de îngrijire ale arboretelor efectuate după închiderea stării de masiv se vor realiza avându-se în vedere ca indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7. Prima lucrare de îngrijire a arboretelor se va realiza în anul 7 sau 8, iar a doua lucrare de îngrijire a arboretelor se va realiza în anul 10 sau 11, conform proiectului tehnic de împădurire.

Plantația forestieră realizată în baza schemei va fi menținută pe suprafața care face obiectul proiectului cel puțin pe perioada de implementare a contractului de finanțare, respectând condițiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire, întreținere a plantațiilor și îngrijire a arboretelor prevăzute în prezenta schemă. Se va avea în vedere ca pe toată perioada cuprinsă între data finalizării ultimei lucrări de întreținere a plantației și data finalizării contractului de finanțare indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7.

Beneficiarii schemei care sunt eligibili pentru orice componentă a Primei 2 trebuie să respecte normele privind ecocondiționalitatea, prevăzute de titlul VI din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, stabilite prin legislația națională, pe toate terenurile agricole aparținând exploatației agricole și pe toată perioada contractului de finanțare.

Beneficiarii schemei nu trebuie să fie beneficiarii altor forme de sprijin din Fondurile ESI sau alte fonduri publice pentru aceeași suprafață de teren pe perioada de acordare a sprijinului în baza schemei, cu excepția, după caz, a plăților directe (Pilonul I al Politicii Agricole Comune) sau a plăților compensatorii acordate pe suprafață prin măsurile de dezvoltare rurală.

În cazul în care beneficiarul demarează lucrările de înființare a plantațiilor în baza schemei începând cu data de 1 octombrie, acesta poate să beneficieze pentru anul respectiv de plățile directe acordate pe suprafață în baza Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.

În cazul în care beneficiarul demarează lucrările de înființare a plantațiilor în baza schemei înainte de data de 1 octombrie, acesta nu mai poate beneficia de plăți acordate pe suprafață în cadrul altor scheme în acel an de depunere a cererilor unice de plată pe suprafață pe parcelele respective.

Până la vârsta exploatabilității precizată în proiectul tehnic de împădurire, suprafața care face obiectul proiectului tehnic de împădurire nu va mai putea beneficia de nicio plată acordată pe suprafață agricolă prin intermediul Sistemului integrat de administrare și control (IACS).

Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului. Procedura de primire, evaluare, selecție și contractare a cererilor de sprijin, aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 962/2016, este afișată pe site-urile www.apia.org.ro, www.madr.ro și este disponibilă, la cerere, la sediile APIA. Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 876/2016 și este publicat pe site-ul APIA, secțiunea 'Măsuri de sprijin și IACS', subsecțiunea 'Măsuri delegate din PNDR', împreună cu legislația specifică și toate materialele necesare.

În sprijinul potențialilor beneficiari, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a dezvoltat o aplicație pentru depunerea online a cererii de sprijin pentru SubMăsura 8.1 'Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite' din Programul Național de Dezvoltare Rurală — PNDR 2014 — 2020. Aplicația electronică poate fi accesată din butonul dedicat situat pe pagina de început a site-ului APIA și este însoțită de instrucțiuni de utilizare.

Selecția Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.362/2016 și este publicat pe site-ul APIA.

Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Județene APIA ca urmare a publicării pe site-ul APIA a Raportului de selecție aprobat de către directorul general al DGDR — AM PNDR.