28 septembrie 2021

10 posturi vacante de ajutor şef de post din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. Borsos Tamas, nr. 16, judeţul Mureş organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante de ajutor şef de post din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

1. 1 post prevăzut cu funcţia de ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Sâncraiu de Mureş din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Band, poziţia 860 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş;

2. 1 post prevăzut cu funcţia de ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Sânpetru de Câmpie din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Râciu, poziţia 883 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş;

3. 1 post prevăzut cu funcţia de ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Livezeni din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Miercurea Nirajului, poziţia 946 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş;

4. 1 post prevăzut cu funcţia de ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Lunca Bradului din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Deda, poziţia 996 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş;

5. 1 post prevăzut cu funcţia de ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Hodac din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Petelea, poziţia 1031 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş;

6. 1 post prevăzut cu funcţia de ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Lunca Tecii din cadrul Secţiei 9 Poliţie Rurală Breaza, poziţia 1070 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş;

7. 1 post prevăzut cu funcţia de ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Albeşti din cadrul Secţiei 10 Poliţie Rurală Sighişoara, poziţia 1079 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş;

8. 1 post prevăzut cu funcţia de ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Găneşti din cadrul Secţiei 11 Poliţie Rurală Târnăveni, poziţia 1126 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş;

9. 1 post prevăzut cu funcţia de ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Iclănzel din cadrul Secţiei 12 Poliţie Rurală Luduş, poziţia 1162 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş;

10. 1 post prevăzut cu funcţia de ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Sărăţeni din cadrul Secţiei 14 Poliţie Rurală Ghindari, poziţia 1214 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat „admis”).

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (condiţie ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat „admis”);
n) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
o) să deţină permis de conducere, categoria „B”;
p) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
q) să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Înscrierea candidaţilor se va realiza pe toate posturile de ajutor şef de post din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute.

Înscrierea se realizează în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, în data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail: sursaexterna@ms.politiaromana.ro

Cererile de înscriere însoţite de documentaţia solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

PROBELE DE CONCURS

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
a) Proba de evaluare a performanţei fizice, care va avea loc în perioada 11.10 – 19.10.2021;
b) Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă, care va avea loc la data de 23.10.2021.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş la nr. de tel. 0265-202412, int. 20112, de luni până joi, în intervalul orar 09.00 – 16.00 şi vineri în intervalul orar 09.00 – 14.00 şi consultând pagina de internet a unităţii noastre www.ms.politiaromana.ro, la secţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs, la următorul link: https://ms.politiaromana.ro/ro/cariera/anunt-incadrare-directa-sursa-externa-10-posturi-vacante-de-ajutor-sef-de-post