Publicat: 9 Noiembrie, 2015 - 15:43

Direcția Silvică Prahova administrează, la această dată, o suprafață de fond forestier de 90.697 ha, proprietate publică a statului, și 21106 ha, proprietate privată sau publică a unităților teritorial administrative, aceasta reprezentând aproximativ 25% din suprafața de fond forestier existentă la nivelul județului Prahova.

Astfel, cea mai mare cantitate de material lemnos comercializat în județul Prahova provine din păduri administrate de către Direcția Silvică, prin ocoalele silvice din teritoriu.

Având în vedere faptul că pădurile nu oferă doar beneficii economice, ca sursă de lemn sau produse forestiere nelemnoase, ci furnizează și servicii de natură socială sau de mediu, precum conservarea biodiversității și a funcțiilor ecosistemelor sau protejarea factorilor climatici, păstrarea acestora a devenit un obiectiv atât la nivel național cât și la nivel comunitar.

Deficiențele instituționale care s-au manifestat în acest domeniu, pe fondul creșterii necesităților de lemn și produse accesorii cu proveniență forestieră, au determinat Comisia Europeană să propună și Parlamentul European să aprobe Regulamentul UE nr.995/2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn. Astfel, țările membre sunt încurajate să interzică introducerea pe piața internă a lemnului recoltat ilegal și a produselor derivate din acesta. Ele trebuie să adopte și să își perfecționeze sisteme de tip 'due diligence', de monitorizare a aprovizionării cu lemn și produse derivate din lemn. Sistemul 'due diligence' are trei componente necesare gestionării riscului: accesul la informații, evaluarea riscului și atenuarea riscului identificat. Astfel, fiecare stat trebuie să-și introducă în propria legislație națională norme care să fie obligatorii pentru toți operatorii care utilizează lemn sau produse derivate din lemn.

În acest scop, Guvernul României a adoptat, în anul 2014, Hotărârea cu nr.470 privind aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

Conform acestui document, urmărirea trasabilității lemnului recoltat din păduri și pentru furnizarea de informații statistice se instituie un Sistem informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit SUMAL care este obligatoriu pentru ocoalele silvice și pentru toți operatorii și comercianții care recoltează, depozitează, prelucrează, comercializează sau efectuează operațiuni de import-export cu materiale lemnoase. Principiul de bază al acestui sistem este acela că materialul lemnos destinat comercializării este urmărit electronic, de la constituirea actului de evaluare al masei lemnoase și până la destinația finală.

Direcția Silvică Prahova, ca operator important pe piața lemnului, a implementat sistemul 'due diligence', în baza HG 470/2014, la toate nivelurile responsabile cu inventarierea și comercializarea materialului lemnos. Au fost elaborate și puse în practică măsuri și proceduri interne privind introducerea sistemului 'due diligence' având la bază Ghidul de bune practici pentru operatorii naționali în vederea implementării prevederilor Regulamentului UE nr.995 din 2010, document elaborat în colaborare de către Departamentul pentru păduri, ape și piscicultură și WWF Romania, cu consultarea altor instituții și asociații din domeniu. Astfel, la nivelul celor 9 ocoale silvice componente, există personal specializat care introduce în programul SUMAL datele primare de inventariere ale masei lemnoase generându-se astfel un numar unic pentru fiecare act de evaluare. Tot la nivelul ocolului silvic sunt operate și autorizațiile de exploatare ale masei lemnoase. Pentru masa lemnoasă pe care DS Prahova o comercializează din platformele primare sau depozit sub forma de lemn fasonat, personalul silvic este instruit și utilizează aparatură electronică conectată la sistemul GSM introducând în sistem, la plecare, datele de identificare pentru fiecare transport. Astfel, masa lemnosă care este comercializată poate fi urmărită, pe perioada transportului, în timp real.

Una dintre noutățile introduse de acest sistem este posibilitatea de verificare a legalității transportului de către cetățeni prin apelarea numărului unic de urgență 112. Este de remarcat faptul că măsurile sporite privind combaterea comercializării lemnului tăiat ilegal au fost corelate cu cele privind posibilitatea confiscării acestuia și chiar a mijloacelor de transport utilizate ceea ce a dus la creșterea eficienței activității în acest domeniu.

2. Beneficiile certificării managementului forestier

Certificarea managementului forestier reprezintă un proces de evaluare a modului în care sunt gospodărite suprafețele din fondul forestier având ca reper Standardul unui organism independent.

La nivel internațional sunt două mari sisteme de certificare PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification ) si FSC (Forest Stewardship Council).

Regia Naționala a Pădurilor Romsilva a aderat la cel de-al doilea sistem de certificare prin trei grupuri însumând un număr de 28 de direcții silvice. Direcția Silvică Prahova este parte componentă a grupului de 23 de direcții silvice pentru care atestatul a fost obținut în anul 2013 și a făcut obiectul unei vizite de monitorizare în același an.

În principiu, certificarea managementului forestier se desfășoară pe trei componente, beneficiare ale sistemului: economic, social și de mediu.

Din punct de vedere economic, pe lângă posibilitatea agenților economici din domeniu de a pătrunde pe noi piețe, acolo unde lemnul certificat are un segment propriu, aderarea la un sistem de certificare oferă o siguranță sporită pentru desfacerea produselor, acces mai facil la credite și o recunoaștere a calității gospodaririi practicate, în acord cu un standard internațional. În același timp, respectarea standardelor de certificare ajută la îmbunătățirea sistemelor de management proprii firmelor.

Cele mai importante avantaje ale certificării pădurilor sunt însă în domeniul social și de mediu.

Comunitățile locale, prin participarea la luarea deciziilor legate de gospodărirea pădurilor în urma consultărilor publice care au loc și a colaborării ulterioare obțin garanții asupra accesului la anumite produse cum ar fi lemn de foc, ciuperci, fructe de pădure etc. De asemenea, comunitatea locală beneficiază de garanții cu privire la posibilitatea participării la gestionarea managementului localal pădurilor și înțelegerea rolului acestora în context local.

Muncitorii din domeniul forestier beneficiază de un sprijin important în vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru, al nivelului de pregătire, de minimizare a riscurilor generate în procesul de muncă.

Organizațiile din domeniul protecției mediului doresc moduri de gospodarire a pădurii care să fie bazate pe standarde măsurabile ale celor mai bune practici și care pot fi verificate independent iar certificarea este singurul sistem care îndeplinește această condiție și este recunoscut internațional. Astfel, în cadrul procedurilor de tip FSC, o componentă aparte revine identificării, monitorizării și managementului speciilor rare sau periclitate precum și ecosistemelor vulnerabile. În acest sens, colaborarea cu ONG-urilor de profil dar si cu instituțiile cu atribuții în domeniu a fost dezvoltată semnificativ. Un element distinct al politicilor FSC îl constituie evidențierea unor zone speciale denumite păduri cu valoare ridicată de conservare, unde există un management specific, și a zonelor de conservare specială, de minim 5% din suprafața pădurilor, acolo unde sunt interzise total tăierile de orice tip sau a celor de protecție de minim 10% din suprafața de pădure.

3. Măsuri dispuse la nivelul Direcției Silvice Prahova pentru exploatarea responsabilă a pădurilor

Direcția Silvică Prahova este cel mai mare administrator de păduri din raza județului Prahova cu o suprafață proprietate publică a statuluide aproximativ 90.000 ha reprezentănd în jur de o cincime din suprafața județului. De asemenea, este cel mai mare furnizor de material lemnos cu o cotă de 300.000 m.c. exploatați anual, pe bază de amenajamente silvice. Paza pădurilor este făcută prin cele 9 ocoale silvice care însumează 162 de pădurari și 32 șefi de districte silvice.

Condițiile sociale precare ale unor comunități precum și alți factori au determinat ca presiunea asupra pădurii să se intensifice iar lipsa măsurilor de pază asupra pădurilor particulare fără contracte de servicii silvice să afecteze și pădurile proprietate publică a statului. Aceasta a făcut ca anumite zone din județul Prahova precum Cerașu-Slon, Jugureni-Valea Unghiului, Filipeștii de Pădure-Măgureni să fie în continuare puncte de unde se recoltează ilegal material lemnos.

Activitatea de pază a pădurii, la nivelul Direcției Silvice Prahova, s-a concretizat, în acest an prin întocmirea a 41 de procese verbale de infracțiune, din care 25 în păduri proprietate publică a statului, 616 contravenții silvice, din care 402 în proprietatea statului cu un volum total tăiat de 1668 m.c. valoarea pagubelor din tăieri de arbori a fost estimată la 457305 lei.

Până la această dată, personalul cu atribuții de pată a pădurilor a participat,împreună cu organele de poliție și alejandarmeriei, la efectuarea a 2345 acțiuni privind controlul circulației materialului lemnos iar valoarea amenzilor aplicate a fost de 129300 lei fiind confiscat un volum de 717 m.c.

În ceea ce privește activitatea propriilor angajați în efectuarea pazei pădurilor, în urma celor 1847 de inspecții de fond s-a imputat acestuia o valoare totală de 46647 lei.

Pentru perioada următoare, prioritate vor avea, în continuare, acțiunile de pază împotriva tăierilor ilegale de material lemnos și, începând din această lună, împotriva recoltării de pomi de iarnă.

Director

ing.Dragoș Gabriel Ciomag

Întocmit

ing.Cosmin Birjaru