28 septembrie 2021

2 august 2021 este ultima zi pentru depunerea Cererii de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru motorină

Distribuie pe rețelele tale sociale:

2 august 2021 este ultima zi pentru depunerea Cererii de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură pentru trimestrul II, 2021.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește potenţialilor beneficiari că
primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de
motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01.04. – 30.06.2021 (trim.
II al anului 2021), în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și
completările ulterioare.
Având în vedere faptul că ultima zi de depunere al cererilor de plată este 31.07.2021,iar aceasta
este zi nelucrătoare, termenul de depunere se prelungește până pe data de 02.08.2021
inclusiv, în conformitate cu prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 şi ale
Codului de Procedură Civilă: „În cazul în care data limită de depunere a unei cereri de ajutor, a
unei cereri de sprijin, a unei cereri de plată sau a altor declarații sau a oricăror documente
justificative sau contracte sau data limită pentru modificări aduse cererii unice sau cererii de
plată este o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul limită se prelungeşte
până în prima zi lucrătoare care urmează.”
Cererile se transmit prin mijloace electronice, dar si pe suport de hârtie, la Centrele
Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului
Bucureşti, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de
următoarele documente:
Pentru sectorul vegetal:
a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente
perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită
conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015, cu modificările și
completările ulterioare);
b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe
numele solicitanților;
c) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
d) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru
finanțare.
Pentru sectorul zootehnic:
a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic,
aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită
conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015 cu modificările și
completările ulterioare;
b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele
solicitanților;
c) situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar
și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului
prevăzut în anexa nr.10 ( OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării
acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
e) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru
finanțare.
Pentru sectorul îmbunătățiri funciare:
a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă
perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită
conform modelului prevăzut în anexa nr.9 ( OMADR nr.1727/2015 cu modificările și
completările ulterioare);
b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe
numele solicitanților;
c) situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului
prevăzut în anexa nr.11 (OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către
beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații,
întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;
e) situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se
solicită ajutorul de stat;
f) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru
finanțare.
Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către
solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu originalul”.
În conformitate cu HG nr. 409/2021, pentru anul 2021, diferenţa dintre nivelul de 1.674,55
lei/1.000 litri al accizei şi rata accizei reduse este în cuantum unitar de 1,572 lei/litru şi se
acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. APIA, mereu alături de fermieri!