Publicat: 29 Aprilie, 2014 - 09:09

Jandarmeria Capitalei recrutează candidaţi pentru instituţiile militare de învăţământ care organizează concurs de admitere în acest an şi pun la dispoziţia tinerilor care vor să devină jandarmi 48 de locuri la şcolile de ofiţeri şi 250 de locuri la şcolile de subofiţeri.
Toţi tinerii care îşi doresc o carieră într-un domeniu dinamic, pregătire profesională solidă, în spirit european, condiţii adecvate de pregătire (echipament, cazare, masă şi asistenţă medicală gratuită), acte de studii recunoscute pe plan naţional şi şanse deosebite de promovare sunt aşteptaţi la sediul instituţiei situat pe Şoseaua Linia de centură-Fort Măgurele, Sector 5, Bucureşti. Detalii la telefon 021.456.73.50 interior 20.395 sau 20.325
Situaţia locurilor disponibile în unităţile militare de învăţământ care organizează admitere în sesiunea 2014 este următoarea:
- 40 de locuri (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi) la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti;
- 2 locuri (1 loc – Transmisiuni; 1 loc - Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională) la Academia Tehnică Militară Bucureşti; 
- 6 locuri (2 locuri – Managenent economico–financiar – Finanţe-contabilitate; 4 locuri – Administraţie publică – Intendenţă) la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 
- 125 de locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi) la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi  „Grigore Alexandru Ghica”  Drăgăşani şi 125 de locuri la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni 

CRITERII DE RECRUTARE
Pentru a participa la concursul de admitere candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
•    să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
•    să cunoască limba română scris şi vorbit;
•    să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 27 de ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
•    să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.
•    să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
•    să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
•    să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
•    să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00 (opt);
•    să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic;
•    să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
•    să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
•    să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite de lege;
NU SE ADMIT DEROGĂRI DE LA NICIUN CRITERIU !
CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDAT
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic care va cuprinde următoarele documente:
1.    Cererea de înscriere;
2.    Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
3.    Diploma de bacalaureat (copie legalizată) pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă în original care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul 2014;
4.    Foaia matricolă (copie legalizată);
5.    Fişa medicală în original ( completată şi încheiată);
6.    Certificat de naştere (copie legalizată);
7.    Copii ale actului de identitate (C.I. / B.I.),  livretului militar, carnetului de muncă al candidatului, certificatului de căsătorie, certificatului de naştere pentru soţ / soţie şi fiecare copil;
8.    Autobiografia;
9.    Tabelul  nominal cu rudele candidatului;
10.    Certificatul de cazier judiciar pentru candidat;
11.    Caracterizarea de la ultimul loc de muncă/unitate militară/şcoală (va cuprinde obligatoriu media generală la purtare, calculată pentru cei patru ani de studii liceale);
12.    Trei fotografii color 3/4  cm;
13.    Două fotografii color 9/12 cm.
Termen de înscriere:     - pentru instituţiile de învăţământ superior: 02.06.2014
                - pentru şcolile postliceale: 14.08.2013