7 decembrie 2021

4 persoane, luate in vizor de către ANI în baza Legii nr. 176/2010

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a patru persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

ADRIAN SORIN MIHAIL, fost Director general în cadrul Regiei Autonome de Transport Bucureşti – R.A.T.B (actuala Societate de Transport Bucureşti – S.T.B.)

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către ADRIAN SORIN MIHAIL, a infracţiunii de „conflict de interese” (text în vigoare până la data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea
atribuţiilor de serviciu aferente funcţiei de Director General al Regiei Autonome de Transport Bucureşti (fiind suspendat din funcţia de şef serviciu în cadrul Serviciului Progamare) a îndeplinit acte prin care a obţinut direct un folos patrimonial pentru sine, respectiv a semnat Hotărârea prin care s-a adoptat încetarea suspendării din funcţia de şef serviciu şi totodată numirea sa într-o funcţie superioară (inginer şef) în cadrul Direcţiei Exploatare.

CHIREA SORIN DAN, Şeful Secţiei Ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, Judeţul Teleorman

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 noiembrie 2017-17 februarie 2019, simultan cu funcţia de Şef secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria a exercitat şi funcţia de administrator în cadrul a două societăţi comerciale, încălcând dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborate cu dispoziţiile art. 185, alin. (15) din Legea
nr. 96/2006.

PARASCHIV VALENTIN, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Alunu, Judeţul Vâlcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deţinerii calităţii de Consilier local, a participat la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local în baza cărora, începând cu data de 18 februarie 2019 a fost numit în funcţia contractuală de Şef al Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare Alunu, încălcând dispoziţiile art. 70 şi 77 din
Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispoziţiile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

GHEORGHE CONSTANTIN – GABRIEL, fost Inspector de muncă în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 02 septembrie – 25 octombrie 2019 a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia publică de inspector de muncă la Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău şi funcţia de director adjunct provizoriu în cadrul Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, încălcând dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit.c) din Legea nr.161/2003 coroborate cu dispoziţiile art.445, alin.(1), (2) (3) şi (4), art. 462 şi art. 520 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

GHEORGHE CONSTANTIN – GABRIEL nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 178, alin.(1), lit. g) din Legea 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: g) exercitarea funcţiei de membru în
organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare”;

– art. 185, alin. (15) din Legea nr. 96/2006, potrivit căruia „(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.

– art. 70 din Legea 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie
publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”.

– art. 77 din Legea 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”.

– art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit.c) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei
alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică;

– art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit.c) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi
remunerate sau neremunerate, după cum urmează: (…) c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul
public;

– art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie
prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1)”.

– art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a
autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine (…)”.

– art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(…) consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în
problema supusă dezbaterii. În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali (…) sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care
îl au în problema respectivă. Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei;

– art.445, alin. (1), (2) (3) şi (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al
incompatibilităţilor”, care prevăd la: alin. (1) Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită; alin. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora; alin. (3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal; alin. (4) La numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în
alte situaţii prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările ulterioare,declaraţia de avere şi declaraţia de interese.

– art. 462, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „Funcţii sau activităţi care nu sunt incompatibile cu funcţia publică”,care prevăd la: alin.(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, prin care se stabilesc funcţiile sau activităţile care nu sunt incompatibile cu funcţia publică. (…) alin. (3) Funcţionarii publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a respecta programul de lucru prevăzut de lege sau de reglementările proprii ale instituţiilor în cadrul cărora sunt numiţi”.

– art. 520, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „Destituirea din funcţia publică” (…) lit. b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într – un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate, situaţia de incompatibilitate se constată şi se sancţionează în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările ulterioare”.

„Persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie
sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.