Publicat: 5 Martie, 2018 - 10:33

Individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament reprezinta o masura elementara de eficienta energetica, informează Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat și Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus.

În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea contoarelor până la 31 decembrie 2016 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fie-cărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie. În cazul în care utilizarea de contoare indi-viduale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte.
Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

Pana in prezent nu au fost respectate si alte termene date prin HG
•        HG 933/2004 - 30 iunie 2006,
•        HG 609 2007 - 30 septembrie 2009

Solictam sustinerea financiara de urgenta, de catre Bugetul National, a unui Program National referitor la contorizare / repartizare individuala!
Astfel va fi posibila indeplinirea obligatiilor asumate de Romania si respectarea Legii!

LEGISLATIE
Hotărâre nr. 933 din 10/06/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 07/07/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
    Art. 2. - (1) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de branşament de imobil sau scară este în sarcina furnizorului de energie termică şi se va finaliza până la data de 30 iunie 2006 pentru toţi consumatorii.
    (2) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de apartament în cazul distribuţiei orizontale, respectiv a repartitoarelor de costuri în cazul distribuţiei verticale, este în sarcina proprietarilor indiferent de sistemul de distribuţie adoptat în cadrul condominiului şi se va finaliza până la data de 31 iulie 2007.
    (3) Furnizorii de energie termică au obligaţia să avizeze soluţia de contorizare la nivel de branşament de imobil sau scară, adoptată în conformitate cu programele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi soluţia tehnică de contorizare individuală la nivel de apartament, respectiv soluţia tehnică de montare a repartitoarelor de costuri la nivel de apartament, în conformitate cu normativele tehnice elaborate de autoritatea de reglementare competentă.
    (4) După termenul stabilit la alin. (1) autoritatea de reglementare responsabilă va retrage licenţele de funcţionare ale operatorilor care nu au finalizat contorizarea la nivel de branşament de imobil sau scară.

Modificat de Hotărâre nr. 609 din 20/06/2007 la 27/06/2007

Hotărâre nr. 609 din 20/06/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 27/06/2007 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
    Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 7 iulie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:
     "(2) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de apartament în cazul distribuţiei orizontale, respectiv a repartitoarelor de costuri în cazul distribuţiei verticale, este în sarcina proprietarilor, indiferent de sistemul de distribuţie adoptat în cadrul condominiului, şi se va finaliza până la data de 30 septembrie 2009."

Lege nr. 121 din 18/07/2014
Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 01/08/2014

    Art. 10. - (1) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar şi proporţional în raport cu economiile de energie potenţiale, consumatorii finali de energie electrică, gaze naturale, încălzire centralizată, răcire centralizată şi apă caldă menajeră sunt dotaţi cu contoare individuale la preţuri competiti-ve, care reflectă exact consumul real de energie al consumatorilor finali şi care furnizează informaţii despre timpul efectiv de utilizare.
    (2) Astfel de contoare individuale la preţuri competitive se pun totdeauna la dispoziţie în cazul în care:
    a) se înlocuieşte un contor existent, cu excepţia situaţiei în care acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu este rentabil în raport cu economiile potenţiale estimate pe termen lung;
    b) se face o nouă conexiune într-o clădire nouă sau atunci când o clădire este supusă unor renovări majore, în con-formitate cu dispoziţiile Legii nr. 372/2005, republicată.
    (3) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar şi proporţional în raport cu economiile de energie potenţiale, operatorii de distribuţie implementează sisteme de măsurare inteligentă şi montează contoare inteligente de gaze naturale şi/sau de energie electrică, în conformitate cu Legea energiei elec-trice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele condiţii:
    a) sistemele de măsurare inteligentă furnizează consumatorilor finali informaţii privind perioada de utilizare reală, iar obiectivele privind eficienţa energetică şi beneficiile pentru consumatorii finali sunt luate în considerare pe deplin în momentul stabilirii funcţionalităţilor minime ale contoarelor şi a obligaţiilor impuse participanţilor la piaţă;
    b) sistemele de măsurare inteligentă asigură securitatea contoarelor inteligente şi comunicarea datelor, precum şi dreptul la viaţă privată al consumatorilor finali, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor şi a vieţii private, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) la cererea consumatorului final, sistemele de măsurare inteligentă pot măsura energia electrică exportată către reţea de la sediul consumatorului final.
     ___________
     Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 160/2016 începând cu 29.07.2016.   

(4) În cazul în care încălzirea/răcirea sau apa caldă pentru o clădire sunt furnizate din sistemul de alimentare centra-lizată cu energie termică, este obligatorie montarea contoarelor de energie termică în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii sau al dreptului de administrare.
    (5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligato-rie montarea contoarelor până la 31 decembrie 2016 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie. În cazul în care utiliza-rea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri pe toate 
corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte.
    (6) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul centralizat sau dotate cu o sursă proprie locală de producere a energiei termice la nivel de scară/bloc, repartizarea consumului de energie termică pentru încălzire/răcire şi/sau apă caldă se face în baza normelor tehnice elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comuni-tare de Utilităţi Publice. Normele includ modalităţi de repartizare a consumului de energie termică aferent:
    a) apei calde de consum;
    b) încălzirii spaţiilor comune;
    c) încălzirii apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din condominiu.
Lege nr. 325 din 14/07/2006
Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

Art. 29. - (1) În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentaţi printr-un branşament termic comun, sunt obligatorii montarea de către proprietari a repartitoarelor de costuri şi stabilirea unei metodologii de repartizare a costurilor, aprobată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari/locatari, în baza metodologiei-cadru elaborate de 
A.N.R.S.C.
    (2) Repartitoarele de costuri fac parte integrantă din instalaţiile de utilizare aferente proprietăţii.
    (3) Montarea, întreţinerea şi exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum, se efectuează numai de către persoane juridice autorizate de A.N.R.S.C.

Lege nr. 51 (r1) din 08/03/2006
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
  Text actualizat la data de 01.08.2015.
    Art. 47. - (1) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:
    b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament;

Tag-uri Nume: