21 septembrie 2021

73 de şanse de a deveni ofiţer de jandarmi

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 28 iunie – 11 iulie 2021, au loc înscrierile la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. Pot aplica tineri cu vârsta maximă de 27 ani, împliniţi în anul participării la concurs.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi recrutează candidaţi pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2021 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, Arma Jandarmi, cu următoarele specializări:
– Drept – 125 de locuri, din care 7 locuri alocate Jandarmeriei Române;
– Ordine şi siguranţă publică – 60 locuri alocate Jandarmeriei Române;
– Ordine şi siguranţă publică (frecvenţă redusă) – 6 locuri alocate Jandarmeriei Române, doar pentru cadrele militare în activitate.
– Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Candidaţii pot opta pentru o singură specializare/program de studii universitare de licenţă din cadrul unei singure facultăţi, iar recrutarea candidaţilor se realizează în raport de oferta educaţională şi domiciliul/reşedinţă înscrisă în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii legale şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Pentru locurile cu frecvenţă redusă, condiţiile de înscriere sunt următoarele:
Maiştrii militari/subofiţerii care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate pentru MAI şi repartizate unităţilor militare beneficiare, trebuie să îndeplinească baremele şi criteriile de aptitudine medicală, fizică şi psihologică precum şi următoarele criterii specifice de recrutare:
a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de maistru militar sau subofiţer;
b) au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun”, la ultima apreciere de serviciu anuală;
c) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne (,,La propunerea consiliilor de onoare şi a comandanţilor de unităţi, cadrul militar este pus la dispoziţie când este trimis în judecată sau judecat de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei în care este încadrat”) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordin (Cadrul militar se suspendă din funcţie de drept în următoarele situaţii: a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu; b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei);
d) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
e) au vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, la numerele de telefon: 0236 334161 sau 0236 334152 interior 24535 sau 24407, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00 sau din pagina web: www.jandarmeriagalati.ro secţiunea Noutăţi.