2 august 2021

Actele normative adoptate de Guvern

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Actele normative adoptate de Guvern în şedinţa din 16 iunie 2021

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 (PRIMA LECTURĂ)

2. PROIECT ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PRIMA LECTURĂ)

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de către Statul Român prin Ministerul Sănătăţii

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

III. HOTĂRARI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art.25 din Hotărârea Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare a acesteia

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021

3. HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000

4. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

6. HOTĂRÂRE pentru desfiinţarea activităţii „Revista Obiectiv” de pe lângă Inspecţia Muncii şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii

7. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucureşti”

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie în cazarma 2845 Târgovişte”

9. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ”Skachkov Evghenii ”

10. HOTĂRÂRE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr.1705/2006, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite

11. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Orchestra Simfonică Bucureşti ca fiind de utilitate publică

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

13. HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Apaţa, judeţul Braşov

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Conop, judeţul Arad

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Hopârta, judeţul Alba

18. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare umanitare din Rezerva Ministerului Sănătăţii, cu titlu gratuit, pentru Ucraina şi Republica Serbia, precum şi acordarea unor servicii medicale, în conformitate cu prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

19. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 31/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, destinat sprijinirii agricultorilor afectaţi de secetă

20. HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021

21. HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării ACORDULUI între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei şi Formării Profesionale din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în România şi la organizarea examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol în unităţile de învăţământ liceal din România

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea conexiunii Autostrăzii Timişoara – Moraviţa (RO) şi drumul de mare viteză Belgrad – Vatin (RS)”

3. MEMORANDUM cu tema: Identificarea celei mai bune soluţii pentru vânzarea/valorificarea participaţiei României de pe platforma CIM Krivoi Rog cu toate drepturile şi obligaţiile aferente

V. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea clădirii cu funcţiunea de ,,Pavilion ambulatoriu integrat, recuperare medicală şi administrativ” şi a terenului aferent acesteia, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic ,,Avram Iancu” Oradea

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Focşani, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat în municipiul Focşani, Bd. Bucureşti nr. 3, identificat în cartea funciară a municipiului Focşani nr. 61771, nr. cadastral 61771 din domeniul public al municipiului Focşani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 8 iniţiative legislative

2. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară