15 august 2022

Actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 21 aprilie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 21 aprilie 2022

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Sectorul zootehnic va beneficia de o schemă de ajutor de stat în valoare totală maximă de 453, 899 milioane de lei pentru a compensa o parte din pierderile înregistrate în ultimii doi ani, cauzate de restricțiile sanitare și perturbarea lanțurilor de aprovizionare.

Actul normativ reglementează speciile, beneficiarii, criteriile de eligibilitate, documentele justificative, durata schemei şi valoarea ajutorului de stat, precum şi regulile procedurale pentru implementarea schemei de ajutor de stat.

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: https://www.madr.ro/comunicare/7471-madr-acorda-peste-450-de-milioane-de-lei-pentru-sustinerea-activitatii-crescatorilor-din-sectoarele-bovine-suine-si-avicol.html

 

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicațiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022

Guvernul a stabilit alocarea sumei de 88 milioane lei pentru organizarea, la București, a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Ordonanța de urgență adoptată astăzi va fi urmată de o hotărâre de Guvern prin care fondurile vor fi alocate ordonatorilor de credite cu atribuții in organizarea conferinței.

Evenimentul de la București este primul de acest fel organizat în Europa, după 30 de ani.

Acordul dintre Guvernul României şi Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU) privind găzduirea, organizarea şi finanţarea acestui eveniment a fost semnat la Geneva la 30 iunie 2021.

În cadrul evenimentului se vor stabili politicile generale ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, se vor adopta planuri strategice și financiare pe următorii patru ani și se vor dezbate soluții pentru problemele cheie din sfera incluziunii digitale.

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor este cea mai mare organizație din lume din domeniu și cea mai veche dintre agenţiile Organizației Națiunilor Unite. ITU alocă resursele globale de spectru radio şi orbitele pentru sateliţi, dezvoltă standardele tehnice care asigură interconectarea reţelelor şi tehnologiilor şi acţionează în vederea creşterii nivelului de acces la servicii de telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei la nivel global.

 

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Actul normativ aprobat modifică și completează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în sensul instituirii obligației anumitor entități cu atribuții de raportor în astfel de cazuri de a notifica Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării activității care intră sub incidența dispozițiilor actului normativ de bază.

Modificările și completările aduse cadrului legal în vigoare sunt în conformitate cu standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională, pentru a asigura mecanisme concrete care să permită identificarea și supravegherea categoriilor de entități raportoare vizate.

România se află până în luna octombrie a.c. în cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval, în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională și dreptul Uniunii Europene, cât și eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde.

Neîndeplinirea unor criterii de conformitate poate conduce la acordarea unui calificativ de neconformitate și, pe cale de consecință, la includerea României de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională pe lista țărilor cu deficiențe strategice ale regimului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, așa-numita ”listă gri”, ceea ce ar avea consecințe negative majore în plan economic, politic și social.

 

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Actul normativ modifică Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Măsura este necesară în vederea accelerării finalizării pe termen mediu a unor capacități de producere a energiei electrice care să permită funcționarea Sistemului Energetic Național în condiții de siguranță și securitate în noul context geopolitic.

 

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

Schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie, care realizează o investiție inițială cu valoare totală de minimum 4,5 milioane lei, fără TVA, respectiv echivalentul a un milion de euro, va fi reluată. Este una dintre măsurile de susținere a economiei inclusă în pachetul ”Sprijin pentru România”.

Actul normativ modifică unele prevederi ale HG 807/2014, în vederea eficientizării procesului de implementare a schemei de ajutor de stat, respectiv finanțarea proiectelor de investiții cu impact major în economie, precum şi diminuarea/eliminarea riscurilor de administrare ineficientă a resurselor umane şi financiare ale Ministerului Finanțelor.

Bugetul total al schemei de ajutor de stat, derulată în perioada 2014-2023, pentru emiterea acordurilor de finanțare, respectiv 2015-2028, pentru plata ajutorului de stat, este de 6,38 miliarde lei. Până în prezent, din bugetul total al schemei au mai rămas de angajat, pentru perioada martie 2022-decembrie 2023, circa 1,8 mld lei.

În momentul de față, se află în analiză cereri de acord de finanțare prin care se solicită ajutor de stat în valoare de peste 1,4 miliarde lei.

Începând din anul 2021, numărul de cereri de acord e finanțare a crescut constant, în acest an fiind emise 50 de acorduri de finanțare din totalul de 144 de acorduri emise până în prezent.

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care realizează o investiție inițială cu valoare totală de minimum 4,5 milioane lei, fără TVA, respective echivalentul a un milion de euro.

Principalele modificări vizează:

– introducerea unor sectoare eligibile care asigură orientarea resurselor financiare alocate schemei de ajutor de stat către sectoare de activitate care generează un efect multiplicator important în economie;

– analiza cererilor de acord pentru finanțare depuse într-o ordine determinate, pe baza unui punctaj stabilit în funcţie de anumite criterii care asigură atât atingerea obiectivului schemei cât şi încadrarea în bugetul anual alocat sau în bugetul total al schemei, după caz;

– modificarea duratei sesiunilor de depunere a cererilor de acord pentru finanţare la 30 zile lucrătoare, fapt care va da posibilitatea ca un număr cât mai mare de operatori economici să pregătească și să depună cererile de acord pentru finanțare;

– transformarea termenului în care Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de acord pentru finanțare din zile calendaristice în zile lucrătoare fără a implica o modificare în sens real.

 

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19

Actul normativ aprobat vizează reglementarea metodologiei de raportare a pierderilor de vaccin împotriva COVID-19.

Conform prevederilor art. 8 din OUG 3/2021, pentru vaccinurile împotriva COVID-19 sunt admise pierderi anuale cantitative şi valorice în limită maximă de 25% calculate pentru întregul lanţ de depozitare, distribuţie şi consum al vaccinurilor. Pierderile înregistrate se raportează distinct, în baza documentelor justificative, de fiecare entitate implicată în

procesul de vaccinare.

Astfel, conform metodologiei stabilite prin prezenta hotărâre, entitățile implicate în procesul de depozitare, distribuție și utilizare a vaccinurilor împotriva COVID 19, respectiv – depozitul național și depozitele regionale de stocare și distribuție, depozitele din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, centre de vaccinare și cabinetele medicilor de familie și care sunt înregistrate ca utilizatori ai Registrului Electronic Național de Vaccinare au obligația înregistrării pierderilor de vaccinuri împotriva COVID-19.

Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București monitorizează lunar raportarea pierderilor de vaccin de către centrele de vaccinare și de cabinetele medicilor care desfășoară activitatea de vaccinare.

Institutul Național de Sănătate Publică monitorizează lunar raportarea pierderilor de vaccin de către centrele de depozitare. De asemenea, INSP, cu informarea Ministerului Sănătății, monitorizează pierderile de vaccin împotriva COVID-19, prin centralizarea rapoartelor din RENV, pe tip de utilizator/județ/lot/produs, într-un anumit interval de timp.

 

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Fundaţiei Hospice „Casa Speranţei” ca fiind de utilitate publică

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat Hotărârea privind recunoașterea Fundaţiei Hospice “Casa Speranţei” ca fiind de utilitate publică.

Fundația Hospice „Casa Speranței” HOSPICE Casa Speranței este o organizație non-profit care din anul 1992 a introdus conceptul de îngrijire paliativă în România. Este cea mai mare fundație din țară care oferă gratuit servicii specializate gratuite de acest tip.

 

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea cadrului instituțional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.787/2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008

Actul normativ stabilește atribuțiile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind:

Ø verificarea documentației, în vederea înregistrării şi obținerii protecţiei indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase;

Ø efectuarea controalelor privind băuturile spirtoase;

Ø verificarea şi monitorizarea activităţii şi recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase.

Totodată, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se vor aproba:

Ø Procedura de verificare a documentației de înregistrare a unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional,

Ø Regulamentul privind recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și supravegherea activităţii acestor organisme.

 

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1279/2001 privind transmiterea complexului ,,Palat Cotroceni” din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Regiei Autonome ,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administrației Prezidențiale

Hotărârea prevede includerea în complexul „Palat Cotroceni” a unei suprafețe de circa 2.700 mp, suprafața care a fost omisă, din eroare, din măsurătorile cadastrale ce au stat la baza actului privind transmiterea Complexului „Palat Cotroceni” din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administraţiei Prezidențiale. De asemenea, actul normativ corelează datele, astfel încât adresa poștală a imobilului să fie identică cu cea la care imobilul este înscris în Cartea Funciară.

 

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Cultural Român

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 şi C20, modificări interioare, amenajare spaţii de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă şi refacere împrejmuire la IPJ Cluj şi DJI Cluj (UM 0603)”

Executivul a reaprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică și modernizare a unor corpuri de imobil aflate în componența sediilor Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și Direcției Județene de Informații Cluj (UM 0603), proiect investițional încadrat în Planul național de acțiune în domeniul eficienței energetice, precum și în Strategia Energetică a României 2016-2030.

Investiția are ca obiectiv creşterea eficienţei energetice şi gestionarea eficientă a energiei pentru sediile celor două instituții beneficiare.

Având în vedere derularea investiției în perioada 2017-2021, afectată de creșterea accelerată și continuă a prețurilor materialelor de construcții și de întârzierile de pe piața de profil, s-a dovedit necesară reavizarea indicatorilor tehnico-economici ai acestui obiectiv. Astfel, valoarea lucrărilor s-a revizuit cu suma de 8 milioane lei, costul total al investiției ridicându-se la 92,5 milioane de lei, inclusiv TVA.

Durata rămasă de execuție a investiției este de 20 luni.

Finanţarea se asigură din fonduri alocate prin Programul Operațional Regional şi de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

Finalizarea obiectivului de investiții este subsumată îndeplinirii obiectivelor în materie de energie și schimbări climatice ale UE pentru anul 2020, cât și pentru continuarea decarbonizării sistemului energetic până în 2050.

 

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum şi trecerea unei construcţii din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic ,,Avram Iancu” Oradea, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna (UM 0866 Sfântu Gheorghe), ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele județene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

Actul normativ modifică normele referitoare la decontarea cazării refugiaților ucraineni, în sensul aplicării acesteia și în cazul asociațiilor și fundațiilor.

Astfel, valoarea maximă a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, puse la dispoziţie de către instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale, de către operatorii economici publici sau privaţi ori de către asociații sau fundații, este în sumă de 50 de lei/zi/persoană.

Modificarea legislativă a fost decisă având în vedere faptul că, printre locațiile stabilite de

comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă în condițiile OUG nr. 15/2022, se regăsesc unități de cazare aflate în gestiunea unor asociații sau fundații.

 

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale Poşta Română S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret

Plata cotizației, de circa 43.000 de euro, se va asigura din bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, obligație ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundației Europene pentru Tineret a Consiliului Europei.

 

19.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiţii Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2013

Suma suplimentară destinată plății exproprierilor este de 309.300 de lei și se va vira de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care va efectua procedurile de expropriere. Diferența față de sumele aprobate inițial provine din actualizarea situațiilor imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Bacău”, ca urmare a măsurătorilor din teren și documentațiilor cadastrale.

 

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind comasarea, modificarea denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, precum şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Clubului Sportiv Rapid

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

22.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Sibiu – Făgăraş”, judeţele Sibiu şi Braşov

Autostrada Sibiu – Făgăraș, care face parte din Autostrada Transilvania, va străbate județele Sibiu și Brașov și va avea o lungime de 68,05 km fiind împărțită în 4 tronsoane, respectiv:

Ø Tronsonul 1 (km 0+000 – km 14+253 (lungime = 14.253 km): Boița (Autostrada Sibiu-Pitești) și Avrig-Mârșa (DJ105G);

Ø Tronsonul 2 (km 14+253 – km 34+175 (lungime = 19.922 km): Avrig- Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1);

Ø Tronsonul 3 (km 34+175 – km 51+785 (lungime = 17.610 km): Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ105B)

Ø Tronsonul 4 (km 51+785 – km 68+050 (lungime = 16.265 km): Sâmbăta de Sus (DJ105B) – Municipiul Făgăraș și drum de legătură cu DN1.

De asemenea, pe traseul autostrăzii sunt prevăzute 7 noduri rutiere, 102 de poduri, pasaje și viaducte, 2 centre de întreținere/monitorizare și 4 spații de servicii.

Valoarea totală a investiției este de 8,39 miliarde lei, inclusiv TVA, iar durata de execuție a acesteia este de 36 luni.

Suprafață totală a terenului care se estimează a fi ocupată de lucrările la autostradă este de 803 ha, aparținând atât proprietății domeniului public național și local cât și persoanelor fizice și juridice.

Obiectivul de investiții va contribui la îmbunătățirea rețelei de transport și, implicit, la îmbunătățirea conectivității la nivel regional, la ameliorarea mobilității populației, scăderea numărului de accidente, reducerea timpilor de călătorie, precum și la punerea în aplicare a proiectelor economice și de mediu.

Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.

 

23.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

24.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Fundației Bonus Pastor ca fiind de utilitate publică

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

25.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Prahova, Argeş, Timiş, Constanţa, Tulcea, Bistriţa-Năsăud şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

26.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 615 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta şi a imobilului 3552 aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

27.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al oraşului Techirghiol, judeţul Constanţa, precum şi cu privire la modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

28.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

29.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Mureș şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al Oraşului Luduş

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Sărbătorirea Centenarului Mormântului Ostaşului Necunoscut (17 mai 1923 – 17 mai 2023) şi instituirea anului 2023 – ,,Anul Ostaşului Necunoscut al României”

Memorandumul propune inițierea demersurilor necesare la nivel instituțional pentru a marca în luna mai 2023 – prin diverse evenimente comemorative, științifice, cultural-educative și alte acțiuni cu tematică specifică – împlinirea a 100 de ani de la amenajarea Mormântului Ostașului Necunoscut în Parcul Carol I din București, ca simbol al recunoștinței naționale față de jertfa tuturor eroilor necunoscuți care au căzut la datorie pentru libertate, credință și întregirea neamului.

În acest context, Ministerul Apărării Naționale va pregăti un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru instituirea anului 2023 – ”Anul Ostașului Necunoscut al României”.

La nivelul Guvernului va fi constituit un grup de lucru inter-instituțional format din reprezentanți ai tuturor ministerelor de resort și/sau instituții cu competențe în domeniu, care va elabora un plan unitar al activităților dedicate Centenarului Mormântului Ostașului Necunoscut al României.

 

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de colaborare în domeniile educaţiei şi ştiinţei între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Macedonia de Nord pentru perioada 2022-2026

Protocolul de colaborare în domeniile educaţiei şi ştiinţei între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei şi Științei din Republica Macedonia de Nord pentru perioada 2022-2026 conține prevederi referitoare la:

Ø schimburi de elevi, studenți, profesori și specialiști;

Ø creșterea numărului de burse de studii universitare sau postuniversitare acordate cetățenilor macedoneni de la 3 la 10, astfel: 5 burse pentru studii de master și 5 burse pentru studii doctorale, precedate de un an de învățare a limbii române;

Ø burse pentru participarea la cursuri de vară de limbă, literatură și civilizație română, respectiv macedoneană;

Ø acordarea anuală de către Partea română de burse de studiu în învățământul preuniversitar și universitar, tinerilor aparținând minorității române din Macedonia de Nord;

Ø sprijinirea funcționării lectoratului de limbă română din cadrul Universității ”Sfinții Kiril și Metodiu” din Skopje, respectiv a lectoratului de limbă macedoneană din cadrul Universității din București.

Protocolul de colaborare va intra în vigoare la data semnării și va rămâne în vigoare maximum 5 ani.

 

3. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea numărului de posturi aferente Direcţiilor Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene în cadrul cărora funcţionează Posturile de Inspecţie la Frontieră, în vederea gestionării adecvate a activităţii de control sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor la frontieră

Actul normativ prevede suplimentarea cu 25 a numărului de posturi aferente Direcțiilor Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor judeţene în cadrul cărora funcţionează Posturile de Inspecție la Frontieră, pentru a putea gestiona corespunzător volumul mare de activitate ce se prefigurează a fi înregistrat în posturile de inspecție la frontieră ca urmare a crizei din Ucraina.

Măsura a fost luată la solicitarea guvernelor din Ucraina și Republica Moldova, precum și a unui număr mare de agenți economici din ambele țări de a accepta tranzitarea teritoriului României a unor transporturi de produse de origine animală, de origine non-animală și furaje care, înainte de război erau exportate in țările terțe prin porturile de la Marea Neagra din Ucraina, aflate acum in zona de conflict.

 

IV. RAPOARTE

1. RAPORT privind creanţele României la 31 decembrie 2021 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

 

 

 

Contact:

Biroul de presă al Guvernului presa@gov.ro

Telefon: +4021.314.34.00

Website: http://www.gov.ro/, Facebook: https://www.facebook.com/guv.ro

Sursa foto: Gabriel Petrescu