15 august 2022

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 2 iunie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

GUVERNUL ROMANIEI

2.06.2022

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 2 iunie 2022

 

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1. PROIECT DEORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PRIMA LECTURĂ)
Răspunsul României la criza umanitară a refugiaților este structurat pe două faze de intervenție: cea de urgență și intervenția privind integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară.
Proiectul de ordonanță de urgență discutat astăzi în primă lectură propune reglementarea structurată și organizată a procesului de integrare prin intermediul unui Plan de măsuri pe termen mediu și lung, elaborat în urma dezbaterilor din grupurile de lucru constituite la nivelul Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Familie, Tineretului și Egalității de Șanse și la nivelul Ministerului Dezvoltării.
Măsurile cuprinse în acest proiect de Ordonanță de urgență și în Plan propun soluții concrete de integrare a persoanelor beneficiare de protecție temporară în România în domeniile educației, sănătății, ocupării, locuirii, copiilor și tinerilor, precum și în domeniul persoanelor vulnerabile.

II. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937

Actul normativ stabilește măsurile necesare punerii în aplicare, la nivel național, a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/193, în vederea promovării serviciilor de finanțare participativă la nivel transfrontalier.
Acest demers va asigura condiții echitabile de concurență între furnizorii de servicii de finanțare participativă pentru afaceri în Uniunea Europeană și va oferi, în același timp, o protecție uniformă a investitorilor.
De asemenea, noile măsuri vor contribui la consolidarea statutului pieței de capital românești ca piață emergentă, creând premisele atragerii unor noi categorii de investitori și a unui nou model de afaceri pentru companii, ceea ce va avea un efect de stimulare și îmbunătățire a mediului de afaceri național, oferind o nouă alternativă de finanțare companiilor eligibile.
Totodată, proiectul de lege stabilește desemnarea Autorității de Supraveghere Financiară, ca autoritate competentă la nivel național, precum și măsuri privind regimul sancționatoriu, termenele de depunere a documentelor în vederea autorizării, condițiile de retragere a autorizației, respectiv comunicările publicitare.

 

2. PROIECT DE LEGE privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat actul normativ care stabilește cadrul instituțional, obiectivele, competențele și instrumentele specifice politicii de dezvoltare metropolitană în România.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://mdlpa.ro/subarticles/5/ministruldezvoltariireglementameficientizarezonemetropolitane02062022

 

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
Ordonanța de urgență completează cadrul normativ referitor la atribuțiile Administrației Naționale Rezervelor de Stat și Probleme Speciale în ceea ce privește capabilitățile de răspuns la situațiile din teren.
Totodată, instituie norme clare cu privire la asigurarea finanțării acțiunilor de gestionare a crizelor și de reacție rapidă, pentru acordarea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară persoanelor refugiate aflate în situații de risc imediat.
Astfel, pentru situații care implică intervenții urgente cu produse din rezerva de stat și pentru care este necesară acoperirea deficitelor, la propunerea ANRSPS, Guvernul poate dispune prin hotărâre, acumularea stocurilor de urgență sau reîntregirea stocurilor rezervă de stat necesare atingerii nivelului de reziliență.
Pentru situații care implică intervenții operative urgente, achiziția produselor pentru acumularea stocurilor de urgență pentru atingerea nivelului de reziliență se poate realiza prin procedura de achiziție publică în regim de urgență.
O altă prevedere introdusă se referă la posibilitatea finanțării prin programe multianuale a cheltuielilor aferente dezvoltării și realizării de spații de depozitare a produselor cerealiere, asigurate din bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate din venituri propria care funcționează pe lângă aparatul propriu al ANRSPS și fiecare unitate subordonată acesteia, precum și din fonduri externe sau speciale provenite din tarifele percepute pentru prestarea serviciilor necesare îndeplinirii obligației de stocare.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea, unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii şi ai sistemului pensiilor militare de stat, în luna iulie 2022

Ordonanța de Urgență instituie acordarea în luna iulie a unui ajutor financiar de 700 lei pentru pensionarii ale căror venituri sunt sub limita de 2.000 de lei.

Aproximativ 3,3 milioane de pensionari vor beneficia de această formă de susținere.

 

Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6607-cp-acordare-ajutor-financiar-pensionari-02062022

 

 

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank – S.A.

Actul normativ are în vedere modificarea cadrului legal pentru ca Banca de Export-Import a României EximBank SA să poată să implementeze în continuare programele de ajutor de stat destinate susținerii activității IMM-urilor și a companiilor mari din România.
Este vorba despre implementarea unor noi scheme de ajutor de stat în contextul situației din Ucraina, care cuprinde, printre altele, măsuri de ajutor de stat similare celor adoptate pentru criza Covid 19.
Întrucât actualele scheme de ajutor de stat derulate de Eximbank în numele și contul statului roman, făcute în contextual pandemiei de Covid, expiră la 30.06.2022, se propune un termen de 6 luni în vederea operaționalizării noilor scheme de ajutor de stat anticipate (pe situația din Ucraina). Schemele de ajutor de stat sunt in lucru și vor fi operaționalizate in următorul interval de 6 luni.
De asemenea, pentru a asigura predictibilitatea privind sumele alocate pentru schemele de ajutor de minimis, astfel încât bugetele, numărul estimate de beneficiari și perioadele de implementare să poată fi dimensionate optim raportat la obiectivele schemelor, se elimină prevederea conform căreia, la expirarea duratei de derulare a schemelor de ajutor de stat de minimis, sumele rămase disponibile în fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului; se restituie la bugetul de stat la o pozitie distinctă de venituri bugetare.
Totodată, actul normativ include în categoria fondurilor la dispoziția băncii și fondul pentru participarea la Fondul de Investiții al Inițiativei celor 3 Mări pentru acoperirea altor cheltuieli aferente acțiunilor inițiate de acționarii Fondului de Investiții al Inițiativei celor 3 Mări de tipul cheltuieli de organizare, promovare, reprezentare.

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate
Ordonanța de urgență adoptată astăzi de guvern prevede înființarea unei agenții specializate în investițiile în domeniul sănătății, una din măsurile prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru stimularea investițiilor din domeniu, având termen 30 iunie 2022.
Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) va fi o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, finanțată integral de la bugetul de stat. Rolul ANDIS este de a dezvolta infrastructura de sănătate, prin pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor sau proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate.
Ca elemente tehnice, conducerea ANDIS va fi asigurată de către Consiliul de supraveghere și de către președintele și vicepreședintele ANDIS. Din Consiliul de supraveghere vor face parte doi reprezentanți ai Ministerului Sănătății, câte un reprezentant al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și al Cancelariei primului-ministru – numiți prin ordin al ministrului Sănătății, la propunerea conducătorilor instituțiilor respective, și președintele și vicepreședintele ANDIS. Membrii Consiliului de supraveghere nu beneficiază de remunerație pentru activitatea desfășurată în această calitate.
Conducerea de zi cu zi a activității ANDIS este asigurată de președintele și vicepreședintele ANDIS, numiți prin ordin al ministrului Sănătății, în urma unui concurs organizat de Ministerul Sănătății și cu un mandat de 4 ani.
Personalul ANDIS va fi format din funcționari publici și personal contractual, iar numărul de angajați urmează să fie stabilit prin hotărâre de guvern.

IV. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022

Aprobarea contractului de finanțare privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes prin Hotărârea de Guvern va însemna un pas important în operaționalizarea sprijinului financiar din PNRR.

Componenta din PNRR, denumită „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, include o serie de reforme și investiții menite să consolideze mediul de afaceri din România, între care și „Investiția 2 – Instrumente financiare pentru sectorul privat”. Investiția 2 include mai multe subcomponente sub formă de instrumente financiare, în valoare totală de 1,25 mld euro.

În acest context, este prevăzută subcomponenta Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes. Potrivit aceste componente, la care face referire contractul de finanțare, investițiile privind digitalizarea și combaterea efectelor schimbărilor climatice vor beneficia de 300 de milioane de euro.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor şi de instituțiile aflate în subordinea sau autoritatea acestuia și termenele de clasificare aferente
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

Personalul îmbarcat pe nave şi scafandrii vor primi alocații de hrană mărite cu peste 32,35%%, după ce valoarea tichetelor de masă pe care le primesc salariații de la uscat a crescut de la 15,18 lei de lei la 20 lei, începând cu luna aprilie 2020.

Potrivit hotărârii de guvern aprobat, alocația de hrană va fi de:

Ø 56,08 lei/zi pentru personalul ambarcat pe nave maritime de transport de mărfuri și de pasageri, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere, de transport fluvial, platforme de foraj și extracție maritime, nave de pescuit maritime, nave fluviale cu propulsie de transport de mărfuri și de pasageri, tancuri propulsate de bunkeraj, drăgi fluviale și maritime, șalande, macarale autopropulsate și nepropulsate, șlepuri, ceamuri, remorchere portuare și pilotine;
Ø 50,03 lei/zi pentru personalul ambarcat pe restul navelor și corpurilor plutitoare nespecificate mai sus, nave de orice categorie, pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcției și reconstrucției în țară
Ø 60,67 lei/zi pentru scafandri.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din judeţele Botoşani, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Ialomița, Vaslui şi Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru protecţia populației refugiate, în contextul escaladării conflictului din Ucraina

Prin acest act normativ, au fost scoase din rezervele de stat produse constând în construcții ușoare din elemente modulare, paturi, saltele, pături, cearșafuri pat, perne, fețe de pernă și saci de dormit. Valoarea totală a acestora se ridică la 920.998 lei, exclusiv TVA.

Aceste ajutoare vor fi acordate cu titlu gratuit Instituției Prefectului din județele Botoșani, Brăila, Călărași, Constanța, Ialomița, Vaslui și Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru protecția populației refugiate din Ucraina.

Transportul produselor până la locul de destinație se efectuează cu mijloacele de transport puse la dispoziție de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

 

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea pe anul 2022, a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET”, precum şi pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 775/2017

Hotărârea de Guvern aprobată stabilește o serie de măsuri pentru realizarea proiectului de investiții „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET”, astfel:

Ø declararea proiectului de investiţii „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET”, ca proiect de importanţă naţională privind rețeaua electrică de transport;

Ø aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, expropriator fiind statul român, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.;

Ø aprobarea listei cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii;

Ø aprobarea sumelor individuale estimate, în cuantum total de 1.527,68 lei, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică şi de interes naţional, pe raza a 4 unități administrativ-teritoriale – Gogoșu, Gruia, Vânjuleț, Jiana din județul Mehedinți.

 

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de importanță şi interes naţional ,,Trecerea la 400 kV a Liniei Electrice Aeriene (LEA) 220 kV Brazi Vest-Teleajen -Stâlpu” şi declararea ca obiectiv de utilitate publică, importanță şi interes naţional

Hotărârea de Guvern aprobată stabilește o serie de măsuri pentru realizarea proiectului de investiții „Trecerea la 400 kV a Liniei Electrice Aeriene (LEA) 220 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu”, astfel:

Ø declararea obiectivului de investiţii: „Trecerea la 400 kV a Liniei Electrice Aeriene (LEA) 220 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu”, ca obiectiv de utilitate publică de importanță şi interes naţional în domeniul energiei electrice și aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică pe raza unităților administrativ-teritoriale Brazi și Târgșoru Vechi din județul Prahova;

Ø aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, expropriator fiind statul român, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.;

Ø aprobarea listei cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza unităților administrativ-teritoriale Brazi și Târgșoru Vechi din județul Prahova, proprietarii sau deținătorii acestora;

Ø aprobarea sumelor individuale estimate, în cuantum total de 1.528,50 lei, aferente despăgubirilor, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatul General al Guvernului.

 

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Apărarea complexă a localităţilor situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului la inundaţii asupra vieţii, judeţul Tulcea”, situate pe raza localităţilor Vulturu şi Ilganii de Sus, comuna Maliuc, Judeţul Tulcea
Hotărârea de Guvern aprobată stabilește o serie de măsuri pentru realizarea proiectului de investiții „Apărarea complexa a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului la inundații asupra vieții, județul Tulcea”, astfel:
Ø aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, situate pe raza localităților Vulturu și Ilganii de Sus, comuna Maliuc, Județul Tulcea;

Ø aprobarea listei cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, conform, situate în localitățile Ilganii de Sus și Vulturu, comuna Maliuc, județul Tulcea;

Ø aprobarea sumelor individuale aferente despăgubirilor, în cuantum total de 252.334 lei pentru un număr de 40 imobile în suprafață totală de 26.725,30 mp. Suma aferentă urmează să fie alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor.

 

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a decesului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 181/2020 pentru aprobarea continuării finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

Prin hotărârea de guvern aprobată se extinde până la 31 decembrie 2026 perioada finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a unor iazuri de decantare din sectorul minier.
Comunicatul Ministerului Economiei: http://www.economie.gov.ro/florin-spataru-ministrul-economiei-continuam-proiectele-deja-incepute-pentru-inchiderea-si-ecologizarea-iazurilor-de-decantare-in-sectorul-minier-asigurand-fondurile-necesare-pentru-aceste-lucrari

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice la unele bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unor unităţi aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea Anexei nr.7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea ROMAERO S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor

Prin actul normativ sunt reglementate categoriile de persoane cărora urmează să li se elibereze certificate de înregistrare, cărţi de rezidenţă sau cărţi de rezidenţă permanentă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului.
Astfel, hotărârea prevede stabilirea formei și conținutului certificatului de înregistrare şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, precum şi ale cărţii de rezidenţă şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care se eliberează membrilor de familie ai acestora, cetăţeni ai unor state terţe.
Producerea cărţilor de rezidenţă se realizează de către Imprimeria Naţională, iar personalizarea cărţilor de rezidenţă de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care funcţionează în structura Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, certificatele de înregistrare se produc şi se personalizează prin grija Inspectoratului General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
Totodată, hotărârea prevede obligația de preschimbare a documentelor, pentru membrii de familie ai cetățenilor Uniunii care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, care îşi exercită dreptul de rezidenţă în România, până la data de 3 august 2023, în situația în care valabilitatea documentelor deținute depășește această dată.
Hotărârea mai cuprinde prevederi cu privire la posibilitatea de expediere a cărților de rezidență, prin servicii de curierat, la solicitare, la domiciliul sau la reședința din România ale titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediție; condițiile de prelevare a datelor biometrice în vederea emiterii cărților de rezidență, precum și elemente referitoare la stocarea și distrugerea acestora; situațiile de anulare a documentelor în cazul dispunerii uneia dintre măsurile de restrângere a dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul României prevăzute la art. 29 lit. a), c) și d) din OUG nr.102/2005.
De asemenea, sunt introduse elemente de securizare privind documentul temporar de identitate pentru solicitanții de azil, documentul temporar de ședere pentru străinii care solicită acces la o nouă procedură de azil și pentru documentul de tolerat, prin adaptarea, în mod corespunzător, a anexelor nr.3-5 la HG nr.898/2011, în scopul actualizării acestora la standardele de securitate/specificațiile tehnice conținute de Regulamentul (CE) nr.1030/2002 al Consiliului, cu modificările ulterioare; stabilirea formei și conținutului avizului de angajare și introducerea unor elemente de securizare, prin adaptarea corespunzătoare a anexei nr.6 la HG nr.898/2011.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,VIZIUNE 2020″

Reaprobarea Notei de Fundamentare are în vedere modificarea indicatorilor proiectului „Viziune 2020” în sensul înlocuirii unei nave multirol cu două nave multirol de capacitate mică.

Bugetul pentru aceste două nave multirol va rămâne identic cu cel pentru nava multirol inclusă inițial în program, respectiv în valoare de 223,3 milioane lei cu TVA inclus.

Achiziția celor două nave multirol conduce la eficientizarea operațiunilor de intervenție și la eficientizarea utilizării fondurilor.

Finanțarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin Ministerul Afacerilor Interne.

 

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de interes naţional, aflate în stadiul de proiectare
18.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 808/2021 privind organizarea, funcţionarea și atribuţiile Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reacordarea recunoaşterii caracterului de utilitate publică a amenajării de irigaţii Ţigănaşi-Perieni, judeţul laşi şi de modificare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru două bunuri aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi comasarea acestora
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
22.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar, semnat la Chişinău, la 11 februarie 2022

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

23.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi pentru modificarea anexei nr.10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele bunuri aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
24.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
25.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Culturale Opera 2 You ca fiind de utilitate publică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
26.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea totală a reţinerii de 10% instituite conform Legii 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare asupra creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, la capitolul 80.01 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă şi capitolul 80.10 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă titlul 71 Active nefinanciare art. 71.02 Stocuri alin. 71.02.01 Rezerve de stat şi de mobilizare, precum şi utilizarea acesteia în semestrul I

Memorandumul a fost aprobat.

2. MEMORANDUM cu tema: Transferul de competenţe de la nivel central la nivel local în domeniul tineretului, familiei şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

Memorandumul a fost aprobat.
VI. NOTE

1. NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul procesului de descentralizare la 23 mai 2022
Guvernul a luat act de această notă.

Credit foto : Gabriel Petrescu