7 octombrie 2022

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 13 ianuarie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 13 ianuarie 2022

I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Actul normativ prevede măsuri menite să clarifice desfăşurarea activităţii în urma reorganizărilor din cadrul aparatului de lucru al guvernului, precum şi necesare desfăşurării activităţii viceprim-miniştrilor şi a cabinetelor acestora, indiferent dacă sunt cu portofoliu sau fără portofoliu.

Astfel, cheltuielile necesare desfăşurării activităţii aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului cu portofoliu se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu excepţia indemnizaţiei viceprim-ministrului şi a cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii cabinetului acestuia, care se asigură în cadrul ministerului pe care îl conduce.

De asemenea, Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, şi este condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului. În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.

OUG stabileşte şi atributul Cancelariei Prim-Ministrului de a iniţia proiecte de acte normative pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale, dar şi faptul că organizarea, funcţionarea, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Se prevede posibilitatea ca în subordinea Cancelariei Prim-Ministrului să se înfiinţeze departamente, organizate ca structuri fără personalitate juridică, conduse de secretari de stat sau asimilaţi ai acestora, ale căror atribuţii, organizare şi funcţionare se aprobă tot prin hotărâre a Guvernului.

Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei şi Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi îşi schimbă denumirea în Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, respectiv în Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, urmând ca în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirile să fie înlocuite în mod corespunzător.

O altă modificare se referă la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, care va prelua pachetul de acţiuni deţinut de stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” -S.A. Bucureşti de la Ministerul Tineretului şi Sportului.

De asemenea, până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare, finanţarea cheltuielilor de natură salarială şi a contribuţiilor pentru personalul aferent Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, inclusiv al instituţiilor publice şi a altor structuri subordonate, se efectuează din bugetul Ministerului Sportului şi bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în mod corespunzător.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Capitolului XIV din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au stabilit modul de contractare şi decontare a serviciilor medicale acordate în centrele de evaluare pentru pacienţii cu COVID-19.

Serviciile medicale acordate în centrele de evaluare ambulatorie pentru persoanele infectate cu SARS-CoV-2 vor fi decontate de către casele de asigurări de sănătate. Bolnavii infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 se vor putea prezenta în aceste centre fără bilet de trimitere pentru evaluarea stării de sănătate şi pentru a primi tratament antiviral gratuit, în regim de spitalizare de zi, indiferent de statutul de asigurat.

Actul normativ aduce prevederi noi şi pentru pacienţii non-COVID-19.

Pentru asigurarea unui acces cât mai rapid al persoanelor asigurate la investigaţii medicale paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, s-a stabilit un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare pentru realizarea investigaţiei necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, precum şi a celor diagnosticaţi cu COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare.

Comunicatul Ministerului Sănătăţii:

Serviciile medicale acordate în centrele de evaluare ambulatorie pentru persoanele infectate cu SARS-Cov-2 vor fi decontate de către casele de asigurări de sănătate

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea coordonării Grupului de Lucru Interinstituţional GLI-CYBER, constituit prin Decizia prim-ministrului nr.533/2021, de către Cancelaria Prim-Ministrului

Actul normativ aprobat prevede desemnarea Cancelariei Prim-Ministrului ca instituţie responsabilă cu operaţionalizarea ECCC (European Cybersecurity Competence Centre) şi coordonarea Grupului de Lucru Interinstituţional GLI-CYBER. De asemenea, se stabileşte că Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii vor desemna reprezentanţi în cadrul Grupului de Lucru Interinstituţional GLI-CYBER în calitate de membri.

Biroul de presă al Guvernului