4 octombrie 2022

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 15 iulie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 15 iulie 2022

I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi IMM-uri, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente

Ordonanţa de urgenţă reglementează modalitatea de finanţare a parcurilor de specializare inteligentă, bazate pe un concept partenerial care să contribuie la generarea de soluţii şi produse ale întreprinderilor, creşterea colaborării cu organizaţiile de cercetare şi inovare, asigurarea transferului tehnologic, şi implementarea de tehnologii noi.

Fondatori ai parcurilor inteligente pot fi autorităţi publice locale / asociaţii de dezvoltare intercomunitară, individual sau în asociere cu institute naţionale de cercetare dezvoltare sau alte organizaţii publice de cercetare care înfiinţează acest tip de parcuri.

Fondatorii parcului pot solicita finanţare din fonduri locale, de la bugetul de stat şi din fonduri europene pe baza planului de dezvoltare al parcului.

În domeniul energetic, măsurile răspund situaţiei generate de creşterea preţului la materialele de construcţii şi la utilităţi publice.

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina precum şi acordarea de granturi din fonduri externene rambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării lMM-urilor

Actul normativ va reglementa trei măsuri:
– Sprijinirea mamelor din mediile cele mai defavorizate – Mamele şi copiii nou-născuţi din categoriile cele mai defavorizate vor beneficia de sprijin în valoare de 2.000 lei. Ajutoarele vor fi acordate mamelor, în primele 3 luni de la naşterea copiilor, prin tichete sociale pe suport electronic. Pentru finanţarea acestui program se vor acorda 12 milioane de euro prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

– Decontarea din cadrul Programului Operaţional Capital Uman a unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina pentru care se va aloca suma de 100 de milioane de euro. Vor beneficia de sprijin cetăţenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina, care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei cu Ucraina şi Republica Moldova. Sprijinul financiar se va aplica pe bază de cost unitar (sumă fixă), în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile vor fi decontate Ministerului Afacerilor Interne, pe baza listelor cu cetăţenii străini şi apatrizi pentru care se acordă acest sprijin.

– IMM-urile din industria alimentară şi a construcţiilor vor putea contracta granturi de investiţii necesare retehnologizării în valoare de 179 milioane euro. Finanţările vor fi asigurate din Programul Operaţional Competitivitate (150 milioane euro) şi de la bugetul de stat (29 milioane euro). Vor beneficia de acest sprijin aproximativ 1.000 de societăţi. Granturile vor avea valori cuprinse între 50.000 euro şi 500.000 euro, în limita a max. cinci ori cifra de afaceri netă realizată în 2021, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse.

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind preluarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unor creanţe bugetare aflate în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, asupra unor societăţi deţinătoare de bunuri utile facilitării şi fluidizării transportului de resurse strategice şi ale rezervelor de stat

Măsurile stabilite prin actul normativ vor permite adjudecarea, în contul creanţelor bugetare, şi intrarea în patrimoniul rezervelor de stat, a unor bunuri amplasate în staţiile de cale ferată de frontieră sau în puncte de lucru nodale strategice, destinate transportului, tranzitului, transbordărilor şi manipulării resurselor strategice sau ale rezervelor de stat.

Concret, OUG are în vedere filialele sau sucursalele destinate transbordării vagoanelor de marfă aflate iniţial în subordinea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă CFR SA, fiind apoi privatizate, iar în prezent aflându-se în procedură de faliment, ceea ce conduce către o exploatare improprie şi precară a rampelor de transbordare strategice. Societăţile respective au ca activitate transbordarea vagoanelor de marfă de ecartament larg 1.520 mm, specifice circulaţiei feroviare din Ucraina, Republica Moldova, federaţia Rusă şi fostele ţări din Comunitatea Statelor Independente, în vagoane de ecartament normal 1.435 mm, specifice transportului feroviar în restul ţărilor europene, inclusiv pe teritoriul statului român.

Astfel, se va debloca lanţul logistic de resurse în zona de conflict armat, se vor rezolva dificultăţile în transportul resurselor strict necesare prevenirii crizelor alimentare sau energetice, se vor dezvolta alternative strategice pentru a debloca fluxul şi reţeaua de aprovizionare.

Prin hotărâre de guvern se vor stabili măsurile necesare funcţionării, exploatării şi operaţionalizării capacităţilor, spaţiilor şi bunurilor preluate prin depunerea creanţelor şi tarifele de exploatare a bunurilor preluate cu destinaţia de terminale de transport.

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar

Actul normativ permite, prin excepţie de la prevederile OUG 80/2022, organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice, precum şi a funcţiilor de conducere, vacante sau temporar vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, urmare a aprobării de către guvern a unui memorandum iniţiat de Ministerul Educaţiei.

S-a avut în vedere faptul că în perioada 01.07.2022 – 31.12.2022 la nivelul sistemului naţional de învăţământ se desfăşoară concursuri pentru ocuparea posturilor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, iar în situaţia în care nu poate fi asigurat personalul necesar pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ ar fi afectat iremediabil dreptul la educaţie al beneficiarilor direcţi.

De asemenea, absolvenţilor studiilor universitare trebuie să li se asigure integrarea pe piaţa muncii şi, prin ocuparea funcţiilor didactice din instituţiile de învăţământ superior, se doreşte menţinerea în ţară a specialiştilor cu o înaltă calificare.

Totodată, este necesară ocuparea funcţiilor de conducere cu personal care să asigure managementul acestora pe o perioadă îndelungată de timp, pentru asigurarea unei bune administrări a unităţilor de învăţământ.

II. ORDONANŢE

1. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale
Ordonanţa adoptată include propuneri ale mediului asociativ şi ale reprezentanţilor structurilor care au participat la dialogul deschis pe această temă de Guvern.
Briefing susţinut de ministrul Finanţelor, Adrian Câciu: https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-la-finalul-edintei-de-guvern-din-15-iulie1657881239

2. ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
Ordonanţa a fost aprobată.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului „Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile”

Proiectul în valoare de peste 191 milioane lei are ca obiectiv îmbunătăţirea sistemului naţional de monitorizare şi evaluare a calităţii apei.

Perioada de implementare este de 21 de luni.

Concret, se are în vedere dezvoltarea unui laborator virtual la nivel naţional care să colecteze datele de analize din 99 laboratoare pentru monitorizarea substanţelor şi indicatorilor din apele uzate şi apele de suprafaţă şi a indicatorilor de calitate din apa potabilă. Ulterior, aceste date vor fi raportate structurilor europene, în vederea creşterii colectării şi epurării apelor uzate şi a alimentării cu apă potabilă a populaţiei ţării.

Finanţarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor şi bugetul Ministerului lui Sănătăţii.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unor măsuri necesare demarării procedurilor de achiziţii centralizate de către Oficiul National pentru Achiziţii Centralizate, pentru care Ministerul Sănătăţii este desemnat coordonator de reforme şi investiţii pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)

Memorandumul prevede adoptarea de către Guvern a unei ordonanţe de urgenţă prin care să fie extins mandatul Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate ca instituţie abilitată pentru organizarea şi derularea procedurilor de atribuire, cu toate drepturile aferente, în vederea încheierii de acorduri-cadru pentru achiziţii centralizate din PNRR, în numele şi pentru Ministerul Sănătăţii.

Măsura este necesară pentru eficientizarea realizării şi implementării investiţiilor incluse în componentele din cadrul PNRR pentru care Ministerul Sănătăţii este desemnat coordonator de reforme şi investiţii, având în vedere volumul mare de produse, specificaţii tehnice şi orizontul de timp scurt până la care trebuie derulate procedurile de achiziţie, precum şi lipsa personalului specializat în domeniul achiziţiilor publice la nivelul Ministerului Sănătăţii, dar şi ţinând cont de necesitatea respectării termenelor asumate în CID prin demararea începând cu al doilea trimestru al anului 2022 a procedurilor de achiziţie centralizată a echipamentelor medicale.

În acest sens, este necesară gestionarea acestora de către o entitate specializată în achiziţii publice, cu personal corespunzător şi expertiză înaltă, având capacitatea necesară pentru gestionarea de proiecte complexe finanţate din fonduri europene,

2. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord, prin schimb de note verbale, cu Ucraina, în vederea modificării Acordului, încheiat prin schimb de note verbale, din 31 august 2012 şi respectiv 12 septembrie 2012, privind înfiinţarea punctelor de trecere a frontierei de la Racovăţ – Diakivţi, Vicovu de Sus – Krasnoilsk şi Ulma – Ruska

Memorandumul prevede încheierea unui acord, prin schimb de note verbale cu Ucraina, în vederea modificării acordului încheiat in 2012 privind înfiinţarea punctelor de trecere a frontierei de la Racovăţ – Diakivtsi, Vicovu de Sus – Krasnoilsk şi Ulma – Rusca

Măsura, care vizează schimbarea regimului de tranzit, este luată în contextul nevoii de fluidizare a traficului, pentru creşterea mobilităţii mărfurilor şi persoanelor între România şi Ucraina.

Astfel, va fi redeschis punctul de trecere a frontierei Vicovul de Sus- Krasnoilsk, într-o primă etapă, pentru traficul uşor, sub 3,5 tone, iar în a doua etapă, fără limită de tonaj, după realizarea unor lucrări suplimentare.

Totodată, punctul de trecere a frontierei Racovăţ – Diakivtsi va fi deschis etapizat, într-o primă etapă, pentru persoane, camioane fără încărcătură şi cisterne, respectiv pentru trafic general de mărfuri, în a doua etapă.

Cele doua puncte de trecere a frontierei vor funcţiona cu program permanent.

Punctul de trecere a frontierei Ulma – Rusca va funcţiona pentru trafic pietonal şi rutier, pentru camioane cu încărcătură de până la 3,5 tone, fără marfă, cu program de funcţionare între orele 8.00-20.00.

Biroul de presă al Guvernului

Foto Gabriel Petrescu