26 mai 2022

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 22 decembrie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 22 decembrie 2021

I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021

Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă care va permite accesarea împrumutului în valoare de cca. 14,94 mld. EURO, acordat de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

România beneficiază prin PNRR de cca. 29,18 mld. EUR, din care cca. 14,24 mld. EUR grant şi cca. 14,94 mld. EUR împrumut.

Comisia Europeană va disponibiliza o prefinanţare de 13% din împrumut (cca 1,94 mld. EUR), după intrarea în vigoare a Acordului.

Împrumutul va fi utilizat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi refinanţarea datoriei publice guvernamentale, pe măsura cheltuielilor bugetare efectuate pentru implementarea reformele/investiţiile prevăzute în PNRR şi respectiv a îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor asociate împrumutului.

Perioada de disponibilitate a împrumutului este 31 decembrie 2026.

Sumele împrumutului vor fi disponibilizate în 10 tranşe.

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

Actul normativ aprobă eliminarea avizului Ministerului Finanţelor în procesul de aprobare a normelor proprii privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare pentru mijloacele fixe specifice sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Iniţierea demersului este motivată de faptul că, la nivelul Ministerului Finanţelor, nu există încadrat personal de specialitate cu pregătire tehnică pe acest domeniu.

Eliminarea avizului MFP va simplifica procedura de aprobare a acestor norme.

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2022 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea finanţării proiectului ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul comun de raportare al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică -„Sistemul comun de transmitere a datelor”

Actul normativ aprobă plata sumei de 12.900 euro reprezentând contribuţia financiară voluntară a României, pentru anul 2022, către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea finanţării proiectului ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul comun de raportare al OCDE.

Suma se asigură din Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor, pe anul 2021.

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor.

Hotărârea aprobată de Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor, vizează suplimentarea cu 4 posturi a numărului actual de posturi necesar Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) pentru realizarea atribuţiilor şi atingerea obiectivelor prevăzute de Legea 162/2017, în calitatea sa de autoritate competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar. Astfel, numărul total de posturi va ajunge la maxim 25 de posturi, inclusiv preşedintele.

Fondurile pentru finanţarea autorităţii se asigură din venituri proprii şi, în completare, din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor.

4. HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale

Modificările aprobate prin acest act normativ contribuie la desfăşurarea activităţii în domeniu naval în condiţii de siguranţă şi creşterea protecţiei fată de mediu. Hotărârea de Guvern nu promovează politici noi, ci completează reglementări în vigoare, fiind necesar înlăturării disfuncţionalităţilor apărute în aplicarea actului de bază.

5. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare pasaj pietonal subteran Piaţa Centrală din Comarnic – intersecţie DN 1 cu strada Ghioşeşti”

Prin această Hotărâre se aprobă suma de 27.000 de lei necesară efectuării plăţii despăgubirilor imobilelor proprietate privată care urmează a fi supuse procedurii de expropriere, pentru un număr de trei imobile, în suprafaţă totală de 408 mp.

6. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Forotic, judeţul Caraş-Severin

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tichileşti, judeţul Brăila

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Racoviţa, judeţul Brăila

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11. HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcţia de prefect al judeţului Dâmboviţa a domnului Popa Aurelian

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcţia de prefect al judeţului Vrancea a domnului Berbece Gheorghiţă

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Prin Hotărârea aprobată, a fost alocată suma de 152,7 milioane lei credite bugetare şi 7,9 milioane lei credite de angajament, pentru CNAIR-SA. Sumele necesare se vor acoperi din „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare”, din care:

– 49,4 milioane lei prin FEDR (Programe din Fondul European de Dezvoltare)

– 103,2 milioane lei prin FC (Programe din Fondul de Coeziune)

14. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2021 din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata arieratelor către bugetul general consolidat al statului

Actul normativ aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pe anul 2021, cu suma de 115 milioane lei, pentru plata arieratelor pe care Societatea Comercială Electrificare CFR SA (filială a Companiei Naţionale Căi Ferate SA) le are către bugetul general consolidat al statului.

Compania Naţională „Căi Ferate S.A.” se confruntă, începând din anul 2019, cu o lipsă acută a lichidităţilor, pe fondul neîncasării creanţelor de la principalii clienţi, ceea ce a condus la acumularea de plăţi restante către societăţile afiliate.

15. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2021 din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata datoriilor restante înregistrate de Compania Naţională „Căi Ferate SA” către Societatea Comercială „Informatica Feroviară” SA

Prin Hotărârea aprobată, se suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pe anul 2021, cu suma de 32,2 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2021, pentru Compania Naţională „Căi Ferate SA”. Compania Naţională „Căi Ferate SA” va utiliza suma primită pentru achitarea obligaţiilor restante către Societatea Comercială „Informatica Feroviară” SA

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru plata finală a proiectului PHARE RO-2005/017-553.04.03 „Asistenţă tehnică pentru pregătirea unor lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri de cale ferată”

Prin Hotărârea aprobată, se alocă suma de 3,287 milioane de lei necesară pentru finanţarea de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate publică centrală cu rol de autoritate de implementare, a plăţii finale a proiectului PHARE RO-2005/017-553.04.03 „Asistenţă tehnică pentru pregătirea unor lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri de cale ferată”, sumă neeligibilă din fondurile nerambursabile PHARE.

17. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului Economiei, în calitate de autoritate publică naţională cu atribuţii în domeniul politicilor industriale, pentru parcurgerea tuturor etapelor tehnice în ceea ce priveşte pre-notificarea, respectiv notificarea ajutorului de stat în vederea susţinerii participării României la proiecte transfrontaliere şi multinaţionale – Procesoare cu consum redus de energie şi cipuri semiconductoare (IPCEI ME-CT) cu suportul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Prin Memorandumul aprobat este mandatat Ministerul Economiei pentru parcurgerea tuturor etapelor în ceea ce priveşte pre-notificarea, respectiv notificarea ajutorului de stat în vederea susţinerii participării României la proiecte transfrontaliere şi multinaţionale – Procesoare cu consum redus de energie şi cipuri semiconductoare (IPCEI ME-CT), în calitate de autoritate publică naţională cu atribuţii în domeniul politicilor industriale.

Totodată, pentru derularea eficientă a activităţilor privind implementarea IPCEI ME-CT, Ministerul Economiei (ME) va avea rolul de administrator al schemei de ajutor de stat al cărei furnizor va fi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Drepturile şi obligaţiile ME, în calitate de administrator de schemă de ajutor de stat, vor fi stabilite în baza unui acord de finanţare, care va fi semnat între cele două ministere.

Biroul de presă al Guvernului