3 iulie 2022

Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 26 mai 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 26 mai 2022

 

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate

Actul normativ aprobat de Guvern face parte din pachetul necesar pentru pregătirea trimiterii către Comisia Europeană a primei cereri de plată din PNRR în sumă de aproximativ 3 miliarde de euro.

Stabilirea cadrului financiar aplicabil fondurilor aferente reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR permite asigurarea unor proceduri de sistem și operaționale adecvate pentru implementarea acestora și atingerea jaloanelor și țintelor, cu impact asupra potențialului de creștere economică pe termen lung.

Măsurile incluse în PNRR au impact macroeconomic, contribuind la redresarea economică și socială și la dezvoltarea pe termen lung a țării ca urmare a crizei COVID-19, prin măsurile de sprijinire a investițiilor private, în special pentru IMM-uri, crearea de locuri de muncă și a unui mediu de afaceri mai puternic, promovarea competențelor verzi și digitale, creșterea favorabilă incluziunii prin reducerea disparităților, dezvoltarea investițiilor în infrastructura de transport, sănătate, educație și mediul de afaceri.

Prin Ordonanța de Urgență aprobată de Guvern se reglementează activitățile de prevenire, verificare, detectare/depistare, constatare, recuperare și raportare, inclusiv raportare către Comisia Europeană, dacă este cazul, a neregulilor grave, precum și de prevenire, verificare, detectare/depistare, constatare şi aplicare de sancțiuni și/sau recuperare a sumelor aferente neregulilor rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică, a aplicării schemelor de ajutor de stat/minimis, precum și în ceea ce privește respectarea principiului privind evitarea dublei finanțări, apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi prorogarea unor termene
Prin Ordonanța de Urgență aprobată de Guvern sunt introduse măsuri integrate pentru a stimula elevii care obțin performanțe școlare:

1. majorarea cuantumului stimulentelor financiare pentru elevii care obțin performanțe la olimpiadele naționale, astfel:
Ø pentru premiul I – 1000 de lei;
Ø pentru premiul al-II -lea – 700 de lei;
Ø pentru premiul al- III-lea – 500 de lei;
Ø pentru mențiuni – 300 de lei.
2. asigurarea cadrului legal pentru ca performanța să fie recompensată în condiții de echitate și reglementarea posibilității ca elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular să beneficieze de bursă de performanță;
3. asigurarea unui cadru legal optim pentru buna desfășurarea a olimpiadelor școlare, prin stabilirea unui cuantum de 200 de lei/zi/participant pentru finanţarea organizării olimpiadelor naționale școlare; finanțarea se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei;
4. se asigura cadrul legal pentru ca autoritățile administrației publice locale să poată acorda din bugetele proprii, premii pentru elevii care au obținut performanțe deosebite la olimpiade naționale și internaționale și la concursuri și competiții naționale și internaționale.
5. absolvenții clasei a-VIII- a pot fi înscriși în clasa a –IX-a, fără susținerea evaluării naționale, dacă au obținut locul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației sau au obținut premii la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Elevii cu performanțe deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale, vor putea fi înscriși la filiera/profilul/specializarea corespondentă specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale.
De asemenea, sunt luate măsuri la nivelul învățământul superior pentru ca universitățile românești să desfășoare întregul proces de învățământ cu respectarea standardelor de calitate, valorificând componenta de digitalizare, a metodelor didactice alternative de predare-învățare-evaluare, în format online. În forma actuală a Legii educației naționale nr. 1/2011, forma de învățământ cu frecvența este definită într-un mod limitativ și condiționată de prezenta nemijlocită a cadrelor didactice și studenților în spațiul universitar.

Prin OUG se asigura cadrul legal pentru ca desfășurarea învățământului cu frecvență să se realizeze și prin intermediul resurselor electronice, informatice și de comunicații specifice evident cu respectarea unor standarde de evaluare ARACIS. Pe baza aplicării standardelor de calitate, instituțiile de învățământ superior au dreptul de a organiza programe de studii în noile condiții. Se reglementează definiția cursului online sincron ca fiind cursul la care studenții și cadrele didactice participă în același timp dar în locații separate, în general altele decât campusul universitar.

Actul normativ cuprinde măsuri privind elevii care provin din zona conflictului armat din Ucraina. Pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024, cetățenii ucraineni cu statut de elev în sistemul național de învățământ românesc, au dreptul să se înscrie în clasa a- IX-a, fără susținerea evaluării naționale, pe locuri speciale, și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, în conformitate cu prevederile unei proceduri aprobată prin ordin al ministrului educației, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea sălii principale de conferinţă necesară pentru organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022
Prin actul normativ aprobat se autorizează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) să efectueze cheltuielile necesare ducerii la îndeplinire a obligației de a pune la dispoziția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor o sală principală de conferință cu o capacitate de maximum 2.000 de persoane la locul de desfășurare a celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor din anul 2022.

Totodată, prin acest act normativ se creează un regim derogatoriu de la prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, care să permită ANCOM să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru efectuarea cheltuielilor în cauză;

Măsurile aprobate vor permite achiziția în regim de urgență de către ANCOM a serviciilor privind închirierea, amplasarea unei structuri provizorii pe terenul aferent Palatului Parlamentului, dotarea structurii provizorii cu mobilier, echipamente audio-video, sisteme de conferință, echipamente de interpretariat și traducere simultană, generatoare, toate facilitățile și instalațiile necesare pentru buna desfășurare a Conferinței.

Limitele maxime de cheltuieli și alte măsuri necesare pentru realizarea activităților prevăzute se stabilesc prin hotărâre a Guvernului care să completeze cheltuielile și măsurile necesare organizării Conferinței, deja aprobate prin H.G. nr. 607/2022.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Planului de urgenţă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România
Guvernul a adoptat Planul de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România, ce prevede stabilirea unui set de măsuri și proceduri pentru a anula, reduce sau elimina efectele unor posibile perturbări în aprovizionarea țării noastre cu gaze naturale.

Comunicatul Ministerului Energiei: http://energie.gov.ro/a-fost-adoptat-planul-de-urgenta-pentru-securitatea-aprovizionarii-cu-gaze-naturale-in-romania/

 

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, control şi exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare ape uzate
Hotărârea adoptată astăzi stabilește reguli mai clare în ceea ce privește epurarea apelor uzate. Aceasta va contribui la accelerarea implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane în special în comunitățile mai mici (din zonele rurale) unde se înregistrează o întârziere considerabilă în colectarea și epurarea apelor uzate din cauza densității foarte scăzute a populației, ceea ce face ca instalarea de sisteme de canalizare publice să nu fie fezabilă economic.

Noile reglementări vor asigura același nivel de protecție a mediului ca la sistemele de canalizare, precum și creșterea gradului de colectare și epurare a apelor uzate, în special în mediul rural, și vor contribui la reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate menajere.

De asemenea, actul normativ prevede criteriile privind autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

Acest act normativ este parte a primului jalon/milestone a Planului Național de Redresare și Reziliență care se referă la managementul apei. Totodată, actul normativ este necesar pentru finanțarea investițiilor referitoare la sisteme individuale adecvate prin Planului Național de Redresare și Reziliență.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 2 iunie 2022
Guvernul a aprobat Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor, marcată în acest an în data de 2 iunie. Programul include manifestări comemorative organizate în București, în țară și peste hotare.

Ministerul Apărării Naţionale va organiza ceremonii la Mormântul Ostaşului Necunoscut, Monumentul eroilor militari căzuţi în misiune în teatrele de operaţii şi pe teritoriul României, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit „Filantropia”, Monumentul Eroilor Patriei şi Cimitirul Eroilor Revoluţiei.

Ministerul Afacerilor Interne va organiza ceremonii la Parcela eroilor de pe D.N.1, Monumentul Ultimului Străjer al Capitalei, Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cişmigiu şi Monumentul Pompierilor din curtea bisericii Sfântul Gheorghe – Plevna.

În ţară, autorităţile administraţiei publice locale organizează în ziua de 2 iunie, cu sprijinul şi participarea garnizoanelor militare, cultelor religioase, asociaţiilor de veterani şi al altor organizaţii neguvernamentale, ceremonii de depuneri de coroane şi jerbe de flori, precum şi programe proprii de comemorare a eroilor României, în principal la marile mausolee ale eroilor, precum şi la cimitirele de onoare.

Pe plan extern, reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate vor organiza acţiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state.

Sumele necesare punerii în aplicare a Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate ale instituţiilor publice centrale şi locale implicate în implementarea acestor măsuri pentru desfășurarea manifestărilor prevăzute.

 

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării contractului pentru asistenţă tehnică dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Sănătăţii şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii privind sprijinul tehnic necesar în vederea implementării Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României (PNRR)
Ministerul Sănătății este desemnat coordonator de reforme și investiții pentru Componenta Sănătate și pentru realizarea sistemului de eHealth și telemedicină din Componenta 7 – Transformarea digitală din cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență.

Componenta sănătate are un buget alocat de 2,45 miliarde euro fără TVA pentru reforme și investiții în infrastructura medicală, iar realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, proiect al cărui obiectiv este o infrastructură digitală integrată la nivelul administrației publice din România care să ofere servicii digitale de înaltă calitate atât cetățenilor, cât și companiilor, are un buget de 400 milioane euro fără TVA.

Desemnarea Organizației Mondiale a Sănătății pentru asistență tehnică, la propunerea Ministerului Sănătății are la bază următoarele considerente:

Ø OMS este implicată activ în sprijinirea dezvoltării în domeniul sănătății și a coeziunii în cadrul UE;
Ø Este unul dintre cei mai mari furnizori de politici publice în sănătate la nivel mondial;
Ø Are expertiză în implementarea proiectelor de dezvoltare și reformă în domeniul sănătății;
Ø Poate implementa instrumentele de reformă printr-o gamă largă de produse și servicii de consultanță / asistență tehnică