8 octombrie 2022

Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 29 iunie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 29 iunie 2022

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021

Actul normativ a fost aprobat.

 

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Guvernul vine în sprijinul persoanelor și firmelor aflate în dificultate financiară, prin amânarea ratelor pentru o perioadă de până la nouă luni, măsură inclusă în Programul ”Sprijin pentru România”.

Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern, debitorii aflați în dificultate financiară, persoane fizice sau juridice, pot solicita suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioadă de până la nouă luni. Sunt exceptate de la aplicarea actului normativ facilitățile revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, a overdraft-ului și a liniilor de credit acordate atât debitorilor persoane fizice, cât și debitorilor persoane juridice.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, a dobânzilor și comisioanelor, este necesar ca debitorii să trimită creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin mijloace electronice de comunicare, cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile prevederile proiectului de act normativ.

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor persoanele fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Ø să nu se afle în incapacitate de plată la data solicitării suspendării rambursării creditului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;

Ø prezintă declarația pe propria răspundere cu privire la creșterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021;

Ø nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor debitorii cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Ø prezintă declarația pe propria răspundere, cu privire la afectarea, în sensul scăderii, în contextul crizei actuale, cu minimum 25% a mediei rezultatelor lunare pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021.

Ø prezintă declarația pe propria răspundere că nu vor distribui și nici nu vor plăti dividende pe perioada aplicării facilității de amânare la plată și nu vor acorda sau rambursa credite către acționari;

Ø nu au fost înregistrate incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăți în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 (șase) luni anterioare datei solicitării;

Ø nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor.

Ø prezintă declarația pe propria răspundere că nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit bilanțului la 31.12.2021 depus și înregistrat la autoritățile fiscale;

Ø nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Debitorii, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, pot solicita amânarea la plată doar pentru creditele pentru care nu au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată.

Prin excepție, pentru creditele contractate de persoane fizice în baza Programului „Noua casă” dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Statul român garantează în procent de 100% dobânda aferentă perioadei de suspendare pentru creditele ipotecare contractate de persoanele fizice în baza Programului „Noua casă”.

 

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Prin noile reglementări instituite de actul normativ sunt preluate recomandări ale experților Forumului Mondial din cadrul OCDE și ale Comisiei Europene referitoare la modul de implementare a Standardului Comun de Raportare privind conturile financiare.

De asemenea, se transpun în legislația națională normele europene privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.

Aceste norme cu caracter internațional vizează obligația instituțiilor financiare raportoare (instituții de credit, instituții depozitare, entități de investiții sau companii de asigurări determinate) de a furniza ANAF informații referitoare la conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți. În urma raportării, ANAF va face schimb de informații cu statele de rezidență ale acestor contribuabili în vederea creșterii eficienței colectării taxelor și impozitelor.

 

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, şi componentele acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST- elaborată în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

Guvernul prelungește până la 31 decembrie 2022 programele de finanțare a mediului de afaceri. Actul normativ reglementează Programul IMM INVEST PLUS, care facilitează accesul la finanţare a firmelor, necesară realizării proiectelor de investiţii și pentru continuarea activităţii.

Programul va fi implementat sub forma unei scheme de ajutor de stat în baza căreia se vor acorda garanții și granturi, care vor acoperi o parte din costurile de finanțare a creditelor contractate.

IMM INVEST PLUS include IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION, RURAL INVEST și este bazat pe Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei (2022/C131/01). Contractele de finanțare se vor acorda după decizia de autorizare a Comisiei Europene.

Programul IMM INVEST PLUS va putea fi accesat până la 31 decembrie 2022, iar plata dobânzilor se va face în maximum 13 luni de la data acordării creditului.

Prin aceste programe, mediul de afaceri beneficiază de un plafon total al garanțiilor de 7,5 miliarde de lei și de un buget al granturilor de maxim 900,68 milioane lei. Astfel, 10.704 beneficiari vor avea acces la finanțare pentru a-și continua activitatea.

 

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Guvernul a aprobat modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în sensul reglementării imobilelor proprietate publică a statului înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, care nu au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Astfel, actul normativ se modifică în sensul:

Ø majorării de la 6 luni la 5 ani a duratei de prelungire a termenului de realizare a investiției, în vederea finalizării și recepției lucrării;

Ø constituirea în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a dreptului de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, necesare realizării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, care nu au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, precum și actualizarea inventarului centralizat să se poată realiza în baza datelor de identificare din inventar;

Ø instituirii obligației Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de a înscrie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară bunurile imobile care fac obiectul constituirii dreptului de administrare în termen de 18 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii guvernului prin care se constituie dreptul de administrare.

 

5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

Actul normativ prevede prelungirea cu 5 ani a termenului până la care contribuabilii pot depune cererile de restituire a sumelor reprezentând taxa specială, taxa de poluare pentru autovehicule și timbrul de mediu.

Măsura era necesară având în vedere că legislația națională trebuie armonizată principiilor Uniunii Europene în materie de restituire a taxelor încasate cu încălcarea dreptului unional.

Potrivit legislației naționale, românii au avut termen de doar un an (între 7 august 2017-31 august 2018) pentru depunerea cererilor de restituire, în condițiile în care, pentru restituirea creanțelor fiscale, dreptul de a le solicita se poate exercita in termen de 5 ani.

 

6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea alineatului (1) al articolului 34 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal bugetare

Ordonanța de Urgență a fost aprobată de Guvern.

 

7. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027

Actul normativ aprobat stabilește cadrul financiar general aplicabil proiectelor finanțate din Fondul pentru azil, migrație și integrare, Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize și Fondul pentru securitate internă, denumite în continuare fondurile europene dedicate, iar principalele reglementări vizează consolidarea disciplinei financiare la nivelul beneficiarilor proiectelor și al autorităților naționale responsabile de managementul și controlul programelor naționale.

 

8. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

Prin adoptarea OUG, sunt introduse noi prevederi pentru asigurarea cadrului legal aplicabil perioadei de programare 2021-2027, respectiv corelarea perioadelor de programare și a programelor operaționale 2014-2020/2021-2027, fiind întărit și cadrul legal de reglementare a situațiilor de conflict de interese, inclusiv din perspectiva articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

 

9. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind implementarea Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Prin actul normativ se stabilesc măsuri cu caracter excepțional în domeniul sănătății, educației, ocupării, locuirii, al persoanelor vulnerabile și al copiilor și tinerilor, pentru a facilita incluziunea în societatea românească a persoanelor strămutate din Ucraina.

De asemenea, sunt instituite măsuri transversale care să adreseze nevoia de informare, identificare și facilitare a accesului la servicii pentru persoanele strămutate din Ucraina-beneficiare ale protecției temporare în România, precum și un set de măsuri care țintesc dezvoltarea de mecanisme de prevenire a riscurilor asociate traficului de persoane, dat fiind contextul de vulnerabilitate în care aceste persoane se află și a faptului că aproximativ 70% dintre acestea sunt femei și mame cu copii minori.

Ordonanța de Urgență vizează inclusiv modificarea Legii nr.678/2001, măsura fiind motivată de necesitatea îmbunătățirii Mecanismului național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane, conferindu-i astfel o efectivitate și o forță juridică sporită.

 

10. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unui alt act normativ

Actul normativ aduce modificări cu privire la reglementarea situației juridice a unor imobile, a cheltuielilor de cazare în unele situații speciale. Sunt și alte reglementări între care interzicerea participării la o nouă procedură de licitație pentru vânzarea imobilelor aflate în proprietatea statului și în administrarea RA-APPS pentru persoana fizică sau juridică care a adjudecat anterior un imobil și nu a încheiat contractual de vânzare sau nu a plătit prețul parţial/integral al bunului adjudecat în urma desfășurării licitației.

 

11. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind luarea unor măsuri pentru asigurarea implementării din fonduri externe nerambursabile şi a sustenabilității proiectelor contractate în cadrul Programul Operaţional Competitivitate, apelului 2, Acţiunea 2.3.3

Actul normativ aprobat creează cadrul legal pentru achiziționarea și utilizarea echipamentelor din domeniul tehnologiei informației – IT mobile (tablete/laptopuri pentru uz școlar cu acces la internet), precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare pentru desfășurarea activităților didactice și cu prezență fizică, nu doar on-line, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar/ instituțiilor de învăţământ superior de stat.

Măsura este necesară pentru a se asigura implementarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor realizate cu achiziția echipamentelor IT mobile de tip tabletă/laptop de către beneficiarii proiectelor contractate la nivel național în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Acțiunea 2.3.3, Apelul 2.

Astfel, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat și instituțiilor de învățământ superior de stat, tabletele/laptopurile cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice achiziționate de către beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Acțiunea 2.3.3, Apelul 2, vor putea fi folosite și pentru desfășurarea activităților didactice cu prezență fizică.

Elevii și studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale vor putea utiliza aceste echipamente IT atât pentru asimilarea cunoștințelor, cât și pentru activități practice la discipline prevăzute în curriculum/planul de învățământ.

Dispozitivele rămase nedistribuite la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat respectiv instituțiilor de învățământ superior de stat vor putea fi utilizate pentru desfășurarea activităților didactice cu elevii/studenții în timpul orelor de curs.

De asemenea, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, respectiv instituțiile de învățământ superior de stat la finalizarea procedurilor de achiziție, vor putea încheia contracte de achiziție publică pentru procurarea de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice şi vor putea efectua plăți eligibile din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, Acțiunea 2.3.3, Apelul 2.

Cheltuielile cu achiziția acestor echipamente prevăzute în cadrul contractelor de finanțare încheiate sunt considerate eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.

 

12. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și pentru modificarea alineatului (1) al articolului 128 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Prin actul normativ adoptat, se creează cadrul legal pentru implementarea programelor guvernamentale „StudentInvest” şi „FamilyStart”, incluse în pachetul ”Sprijin pentru România”.

Programul guvernamental „StudentInvest” are caracter educaţional, accentul fiind pus pe creșterea accesului la programele de învăţământ superior, pe diminuarea abandonului universitar, precum şi a şomajului în rândul tinerilor absolvenţi. Statul intervine pentru stimularea accesului la educaţie printr-un program de subvenţii a dobânzilor şi a altor cheltuieli adiacente creditului, precum și în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru acoperirea cheltuielilor eligibile din cadrul programului.

Programul guvernamental „FamilyStart” are caracter socio-educaţional şi are ca scop promovarea valorilor familiei, încurajarea natalităţii, asigurarea acoperirii unui pachet minim de cheltuieli la intemeierea unei familii, creşterea gradului de educaţie în familii.

Statul intervine pentru stimularea accesului la educaţie printr-un program de subvenţii a dobânzilor (75% din dobanda totala) şi a altor cheltuieli adiacente creditului, precum și în procesul de acordare si garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru acoperirea cheltuielilor eligibile din cadrul programului.

Totodată, actul normativ majorează alocația de hrană și fondurile alocate pentru îngrijirea copiilor aflați în sistemul de protecție specială.

Astfel, aceste sume vor crește la:

– alocația de hrană – 22 lei/zi, respectiv 669 lei/lună;

– bani de nevoi personale – 5 lei/zi, respectiv 150 lei/lună;

– încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale culturalsportive – în medie 131 lei/lună.

Se asigură astfel cadrul necesar garantării unui nivel de viață decent pentru copiii aflați în sistemul de protecție specială, pentru care menținerea alături de familiile naturale nu a fost posibilă, iar statul român a devenit singurul responsabil de creșterea și îngrijirea acestora.

 

13. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/ sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, cât şi a altor creanţe bugetare

Prin actul normativ aprobat se asigură continuarea și finalizarea proiectelor finanțate cu fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în special din domeniul educației, sănătății, situațiilor de urgență și al mobilității urbane.

Astfel, ordonanța de urgență reglementează o serie de măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale aplicate achizițiilor și investițiilor finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional, care vizează modernizarea și dotarea școlilor și spitalelor, achizițiile de aparatură pentru medicina de urgență, precum și dezvoltarea infrastructurii de transport în comun.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3NydbE2

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind premierea de către Clubul Sportiv ,,Dinamo” Bucureşti din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a domnului David Popovici pentru performanțele obținute la Campionatul Mondial de Nataţie-Înot Seniori, desfășurat Ia Budapesta în anul 2022

Pentru performanțele obținute de sportivul David Popovici la Campionatul Mondial de Natație-Înot Seniori, Executivul a aprobat premierea acestuia cu suma de 500.000 lei de către Clubul Sportiv ”Dinamo” București din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

 

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian naţional

Actul normativ aprobat prevede modificarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile cu pilot la bord efectuate după reguli de zbor la vedere, în întregime în zone de spațiu aerian unde furnizarea serviciilor de control al traficului nu este obligatorie, prin introducerea opțiunii, pentru operatorul aeronavei, de a depune o notificare de trafic VFR la Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

 

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea şi repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) – Ungheni (Republica Moldova), semnat la Chişinău, la 11 februarie 2022

Guvernul a aprobat Acordul semnat la Chișinău, la 11 februarie a.c., cu Guvernul Republicii Moldova privind construirea unui pod rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) și Ungheni (Republica Moldova).

Documentul stabilește atât aspectele tehnice, cât și cele financiare, juridice și organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea viitorului pod.

Construcția podului Ungheni-Ungheni face parte din lucrările la autostrada Târgu Mureș – Iași – Ungheni, lucrări cuprinse în Masterplanul General de Transport al României, eligibile pentru finanțare din fonduri europene.

 

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”- S.A, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.579/2016

Persoanele care adoptă copii din alte județe decât cele de domiciliu vor beneficia de decontarea în mod unitar, din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, a sumelor necesare pentru transport şi cazare, în vederea participării la procedura de potrivire practică.

În acest sens, Executivul a adoptat o hotărâre care prevede procedura de decontare a 200 de lei/zi/persoană pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorilor pentru vizitele efectuate de aceștia în perioada de potrivire practică cu copilul.

Banii se asigură din bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale.

Plata acestei sume se face de către Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) în a cărei rază teritorială are domiciliul adoptatorul sau familia adoptatoare, la solicitarea acestora.

Comunicatul Ministerului Muncii: http://bitly.ws/svWa

 

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Arad

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale

Peste 10.000 de copii și tinerii din sistemul de protecție specială, îngrijiți în centrele de tip rezidențial, vor primi mai mulți bani de buzunar, pentru cheltuielile personale.

Astfel, sumele alocate pentru cheltuieli personale (bani de buzunar) vor crește de 5 ori, de la 28 de lei/lună la 150 de lei/lună.

De asemenea, au fost majorate sumele anuale alocate copiilor aflați în îngrijirea statului, în serviciile rezidențiale publice, pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite sau manuale și jucării, acestea variind între 580 de lei și 1338 lei, în funcție de categoriile de vârstă.

Măsurile fac parte din pachetul „Sprijin pentru România” și a fost inițiate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

 

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013- 2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

Prin actul normativ, Guvernul a decis extinderea perioadei de implementare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Astfel, Programul se va derula până la finalizarea înregistrării sistematice a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară de pe întreg teritoriul României.

PNCCF este un program multianual, gestionat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care prevede înregistrarea sistematică a tuturor proprietăților. Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, precum și din bugetele administrațiilor publice locale.

Atât prin decizia de astăzi, cât și prin Ordonanța 130/2021 care prevede posibilitatea realizării, din veniturile proprii ale ANCPI, a lucrărilor de înregistrare sistematică nefinalizate în perioada de eligibilitate a POR, Guvernul și-a reconfirmat susținerea pentru realizarea cadastrului sistematic pentru toate imobilele din România.

 

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale a Locuirii pentru perioada 2022-2050

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat Strategia Națională a Locuirii (SNL), care are ca obiectiv asigurarea cadrului instituțional, de reglementare și finanțare pentru susținerea locuirii incluzive și îmbunătățirea accesului la locuințe și condiții de locuire adecvate, sigure, reziliente, durabile și la prețuri accesibile pentru toate categoriile de persoane.

Obiectivele Strategiei au în vedere măsuri precum construirea de locuințe sociale pentru persoanele ce provin din grupuri vulnerabile, categorii expuse riscului de excluziune socială și marginalizare. De asemenea, actul normativ prevede construirea de locuințe pentru tineri sub 35 de ani și sprijinirea accesului persoanelor care provin din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile la servicii publice de sănătate și educație, prin construirea de locuințe pentru specialiști în aceste domenii. Strategia va facilita îmbunătățirea calității vieții populației, prin lucrări de renovare energetică, reglementarea situației așezărilor informale și creșterea stocului de locuințe publice destinate închirierii.

Aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii reprezintă o reformă asumată în cadrul componentei 10 – Fondul local din PNRR, iar Planul de acțiune al Strategiei Naționale a Locuirii pentru perioada 2022-2050 vizează perioada 2022-2027, urmând a fi reactualizat pentru fiecare perioadă corespunzătoare Cadrului financiar multianual al UE.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3AdHYD7

 

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale situate în judeţul Cluj, închirierea unor părţi din imobilele 1191, 2833 şi 3190 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Asociației ,,Grup de Acțiune Locală Bucovina de Munte”, judeţul Suceava, ca fiind de utilitate publică

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2022 la Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, în vederea finanţării participării României la instrumentul PaRIS

România îşi intensifică participarea la proiectele inițiate de Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, prin finanțarea instrumentului PaRIS – Patient Reported Indicator Surveys (Sondaje cu privire la indicatorii raportați de pacienţi).

Prin această decizie, Guvernul continuă procesul de cooperare cu OCDE, prin apropiere legislativă şi adoptarea instrumentelor juridice ale organizației.

Proiectul PaRIS are în vedere un domeniu de mare interes pentru România, respectiv sănătatea, și sprijină crearea şi colectarea de indicatori vizând pacientul, comparabili la nivel internațional, în scopul dezvoltării unor sisteme de sănătate performante, centrate pe oameni.

Contribuția voluntară a țării noastre este în sumă de 55.544 euro, iar plata se asigură din bugetul anual aprobat de Secretariatul General al Guvernului pentru Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Alături de alte 22 de state, România va beneficia de suportul tehnic al unui consorțiu internațional înalt calificat, de contractori specializați în cercetarea asistenței medicale primare, precum şi de experiența şi rezultatele lor în îngrijirea pacienţilor.

Participarea României la instrumentul PaRIS va contribui semnificativ la consolidarea candidaturii României la OCDE.

 

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate societăţii ,,Conpet”- S.A. Ploieşti, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor rezultate ca urmare a investiţiilor prevăzute prin programele de reabilitare, modernizare şi dezvoltare realizate din surse proprii de finanţare, puse în funcţiune în perioada 2002-2018, amortizate integral, actualizarea valorilor de inventar a mijloacelor fixe din domeniul public al statului modernizate în perioada 2005-2013, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi societatea ,,Conpet” – S.A. Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2002

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecției mediului” desfășurat în perioada 2015 – 2025

Actul normativ modifică numărul de studii privind schimbările climatice, protecția naturii și conservarea biodiversității, finanțate din Fondul pentru mediu.

Costurile realizării acestor studii sunt asigurate prin diminuarea sumelor alocate studiilor acre au fost înlocuite, fără suplimentarea bugetului inițial alocat Hotărârii Guvernului.

 

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în folosință gratuită Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional „George Enescu”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Nominalizarea membrilor Comitetului de investiţii din cadrul Contractului de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică şi alte domenii de interes, finanțat din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2022

Memorandumul a fost aprobat.

 

V. RAPOARTE

1. RAPORT de activitate al Autorității pentru Reformă Feroviară pe anul 2021 referitor la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă feroviară

 

VI. INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanțelor în temeiul Legii nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului dea emite ordonanţe

 

VII. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative

 

Sursa foto Guvern