20 mai 2022

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 30 decembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

I. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr.1007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

Guvernul a aprobat astăzi două acte normative în vederea transpunerii integrale în legislaţia naţională a două directive europene, una dintre ele necesară pentru actualizarea listei medicamentelor şi echipamentelor medicale de la bordul navelor care navighează sub pavilion românesc, iar cea de-a doua pentru îmbunătăţirea continuă a protecţiei lucrătorilor la locul de muncă.

Astfel, pentru transpunerea integrală a Directivei (UE) 2019/1834, Guvernul a modificat HG nr.1007/2006, în scopul introducerii de noi medicamente şi echipamente medicale pe lista celor prevăzute în prezent pentru aprovizionarea şi dotarea medicală a fiecărei nave care arborează pavilion românesc, dar şi pentru eliminarea celor care nu mai sunt de actualitate.

A doua Hotărâre aprobată de Executiv modifică şi completează HG nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, în vederea transpunerii Directivei (UE) 2019/1832.

Modificările aduse HG nr.1048/2006 vizează adaptări de natură pur tehnică, în vederea protecţiei lucrătorilor, ca politică de îmbunătăţire continuă a condiţiilor de muncă, asumată de România în calitate de stat membru al UE.

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar

Prin aprobarea Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar vor fi acordate granturi pentru cel puţin 2.500 din cele peste 3.000 de unităţi de învăţământ de stat de nivel gimnazial, identificate cu prioritate de intervenţie ridicată sau medie, pe baza indicelui de vulnerabilitate.

Programul va fi derulat în cadrul Planului Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi în concordanţă cu Proiectul Naţional de Reformă „România Educată”, asumat prin Memorandum de Guvernul României.

Prin această hotărâre este atins primul jalon asumat prin „Componenta 15. Educaţie din Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă, Reforma 3. Reforma sistemului de învăţământ obligatoriu pentru prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii, Investiţia 4. Sprijinirea unităţilor de învăţământ cu risc ridicat de abandon şcolar.”

Identificarea unităţilor de învăţământ de stat care şcolarizează elevi din învăţământul primar şi gimnazial în care există un procent mare de elevi în risc de abandon şcolar şi sprijinirea acestora în colectarea de date relevante şi realizarea planurilor de activităţi individualizate se va efectua prin intermediul Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE).

Lista celor 3.235 de şcoli eligibile identificate prin utilizarea MATE va fi publicată în următoarele ore, iar lista unităţilor de învăţământ care vor beneficia de aceste granturi (în valoare de maximum 200.000 euro) va fi stabilită şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, urmând să fie publicată în Monitorul Oficial în prima parte a anului 2022.

Programul se va derula în cadrul Proiectului Naţional de Reformă „România Educată”, cu finanţare PNRR în valoare de 543 milioane euro – componenta PNRR nerambursabilă.

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate private rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2017

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă

Guvernul a aprobat astăzi Programul de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă, destinat să asigure îndeplinirea cu succes a obiectivelor de reformă asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în ceea ce priveşte creşterea traficului feroviar cu cel puţin 25% până în 2026 comparativ cu 2020.

Aprobarea acestui program reprezintă încă o acţiune asumată în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă pe care Guvernul a îndeplinit-o până la termenul stabilit, finalul anului 2021.

Programul include seturi de acţiuni specifice fiecărui tip de trafic vizat, respectiv, traficul feroviar de călători, traficul combinat de marfă pe rute terestre care utilizează preponderent transportul feroviar, traficul feroviar de marfă în vagoane izolate. Sunt vizate în acest scop inclusiv aspecte legate de prioritizarea investiţiilor în infrastructură în baza unor indicatori şi criterii clare, asigurarea cadrului legislativ necesar implementării acţiunilor incluse în program, creşterea nivelului de competitivitate al transportului feroviar şi al nivelului de adaptare la cerinţele pieţei.

O componentă importantă a acestui program de acţiune se referă la implementarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, document aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2020.

7. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ‚,Amenajare pasaj pietonal subteran – intersecţie DN 1 cu strada Urlătoarei, strada Gloriei şi strada Nicolae Bălcescu (Poiana Ţapului)”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11. HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a imobilului 499 aflat în domeniul public al statului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Bacău din subordinea Ministerului Justiţiei, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Pietroasele, judeţul Buzău

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenorialului şi Turismului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

II. INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

III. RAPOARTE

1. RAPORT privind justificarea creşterii datoriei publice la 31 decembrie 2020 şi propuneri de măsuri pentru menţinerea acestui indicator la un nivel sustenabil

PARTEA A DOUA

I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare
Actul normativ aprobat de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), reprezintă prima reformă stabilită în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru sectorul de apă şi apă uzată şi care are termen de realizare finalul lunii decembrie 2021.

Prin acest act normativ se consolidează cadrul de reglementare în acest sector şi se îndeplineşte totodată condiţionalitatea asumată de România până la sfârşitul anului.

România are la dispoziţie în anii următori, prin PNRR, 968 milioane euro pentru managementul sustenabil al sectorului de apă şi apă uzată şi pentru a creşte accesul cetăţenilor la servicii de alimentare cu apă şi canalizare.

Noile modificări legislative convenite cu Comisia Europeană pe parcursul negocierii PNRR vor contribui la:

– asigurarea sustenabilităţii financiare a infrastructurii de apă şi canalizare.

– creşterea gradului de racordare la sistemele publice de alimentare cu apă şi canalizare existente

– reglementarea sistemelor individuale adecvate şi stabilirea condiţiilor de descărcare a apelor uzate din acestea în resursele de apă, acolo unde, din motive justificate, nu se pot realiza sisteme de canalizare publice

– reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate menajere

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Ordonanţa aprobată prevede prorogarea unor termene de aplicare prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Măsurile aprobate au ca scop asigurarea sustenabilităţii financiare a furnizării serviciilor medicale, indiferent de cazuistică şi pentru asigurarea accesului neîntrerupt al asiguraţilor la servicii medicale din ambulatoriu de specialitate clinic şi paraclinic.

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 01 ianuarie 2022 – 10 decembrie 2022 în transportul feroviar public de călători

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HG nr.666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României

Programul Investiţional vizează o schimbare de paradigmă în sensul concentrării eforturilor politice, instituţionale şi financiare ale României pe un set clar de priorităţi, în linie cu interesele naţionale şi europene, care să conducă, la finele decadei 2021-2030, la crearea unei reţele naţionale de transport care să reprezinte coloana vertebrală de dezvoltare a economiei naţionale.

Practic, Programul Investiţional reprezintă o actualizare a Master Planului de Transport, utilizând experienţa obţinută la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a beneficiarilor acestuia pentru a se realiza un parcurs eficient al proiectelor astfel încât, la finele decadei, să se recupereze o mare parte din decalajul de dezvoltare faţă de celelalte State membre UE, precum şi o participare activă la modernizarea conectivităţii europene şi introducerea noilor tehnologii sustenabile.

Programul descrie, pentru fiecare sector de transport, situaţia existentă, principalele nevoi de dezvoltare, identificarea proiectelor de investiţii, metodologia de prioritizare, bugete şi calendar de implementare, precum şi aspectele legate de guvernanţa sectorului, operarea şi întreţinerea infrastructurii nou create, siguranţă şi tehnologii de management al traficului, precum şi aspecte privind protecţia mediului şi adaptarea climatică.

Programul acoperă nevoile integrale de dezvoltare a infrastructurii de transport din România şi prevede necesitatea realizării a 6624.1 km de reţea rutieră (autostrăzi, drumuri expres, transregio, variante ocolitoare) din care 2900,5 km aferenţi reţelei primare şi 3723,6 km aferenţi reţelei secundare. În ceea ce priveşte reţeaua feroviară, programul vizează realizarea a 3274,8 km de cale ferată aferenţi reţelei primare şi 1228 km aferenţi reţelei secundare.

3. HOTĂRÂRE pentru declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor private situate pe amplasamentul suplimentar necesar pentru relocarea utilităţilor care fac parte din coridorul de expropriere a lucrărilor de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3 B Mihăieşti-Suplacu de Barcău”, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. crt.62 din anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1 C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş”, din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6. HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Centrului Naţional de Coordonare (NCC) şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Prin actul normativ aprobat se înfiinţează Centrul Naţional de Coordonare (NCC), o structură fără personalitate juridică care funcţionează în subordinea prim-ministrului şi este finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Hotărârea face referire şi la două din jaloanele prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Centrul european de competenţe în domeniul industrial, tehnologic şi de cercetare în materie de securitate cibernetică, structură înfiinţată conform Regulamentului (UE) 2021/887 al Parlamentului European, este structura care coordonează toată reţeaua de centre naţionale de coordonare, inclusiv NCC.
Reţeaua de centre contribuie la sporirea securităţii reţelelor şi a sistemelor informatice, inclusiv a internetului şi a altor infrastructuri care sunt critice pentru funcţionarea societăţii, cum ar fi sistemele de transport, de sănătate, de energie, de infrastructuri digitale, de apă, de pieţe financiare şi cele bancare.
Centrul Naţional de Coordonare va fi condus de un secretar de stat numit şi eliberat din funcţie prin decizie a premierului.

Astfel, se stabileşte că Secretariatul General al Guvernului va coordona şi implementa proiectele de asistenţă tehnică şi investiţii aferente măsurilor de reformă a administraţiei publice din cadrul PNRR aflate în aria de responsabilitate a SGG.

Totodată, SGG va monitoriza, evalua şi raporta periodic CE progresele realizate de autorităţile naţionale cu atribuţii în domeniul schimbărilor climatice în vederea asigurării coerenţei cu obiectivul privind neutralitatea climatică stabilită la nivelul UE, conform obligaţiilor SGG asumate în PNRR.

Alte modificări prevăzute în actul normativ se referă la actualizarea structurii Secretariatului General al Guvernului, dat fiind faptul că au apărut modificări şi reorganizări în aparatul de lucru al Guvernului: unele departamente au fost desfiinţate, altele şi-au schimbat statutul juridic (de ex., Cancelaria Prim-Ministrului a căpătat personalitate juridică), etc.

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Banca Mondială privind Parteneriatul pentru Modernizarea Administraţiei Publice şi Sprijinirea Reformelor Structurale, semnat la Bucureşti la 13 iulie 2021

Hotărârea aprobată cuprinde elementele generale ale colaborării dintre Guvernul României şi Banca Mondială pentru acordarea de sprijin prin servicii de consultanţă rambursabile în domeniile prioritare incluse în Acordul de Parteneriat 2021-2027, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Finanţare pentru România modernă şi reformată, precum şi în strategiile de parteneriat de ţară actuale şi ulterioare încheiate între România şi Banca Mondială.
Serviciile de consultanţă rambursabile oferite de Banca Mondială vizează următoarele domenii:

– sprijin în implementarea obiectivelor Fondurilor UE,

– sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea reformelor politicilor, menite să ajute România să se alinieze standardelor UE,

– promovarea prosperităţii împărtăşite,

– reducerea sărăciei şi incluziunea socială, inclusiv pentru romi,

– sprijin pentru îmbunătăţirea capacităţii Guvernului de a folosi fondurile europene eficient şi eficace

– consolidarea capacităţii generale a administraţiei publice.

8. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 privind Planul Naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Securitate Cibernetică a României şi a Planului de Acţiune 2022-2027

Noua Strategie de Securitate Cibernetică a României reprezintă o ţintă asumată în PNRR şi îşi propune să asigure un nivel ridicat de securitate cibernetică, adaptat noilor provocări generate de entităţi ostile din spaţiul cibernetic. Întrucât un spaţiu cibernetic sigur este atât responsabilitatea statului, prin autorităţile competente, cât şi a sectorului privat şi a societăţii civile, se urmăreşte consolidarea parteneriatului public-privat pentru a se asigura un spaţiu cibernetic mondial, deschis şi sigur.

Viziunea Strategiei de Securitate Cibernetică este ca în faţa unei ameninţări cibernetice din ce în ce mai complexe, România să fie capabilă să prevină, să descurajeze şi să răspundă eficient, inclusiv printr-o abordare proactivă, acţiunilor ostile derulate în spaţiul cibernetic împotriva unor ţinte de pe teritoriul României sau al aliaţilor strategici.

10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a plafoanelor salariale pentru activitatea prestată în Task Force – Unitatea Temporară de Management al Programelor de Transformare Digitală pe durata derulării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a contractului de finanţare pentru instrumentele financiare de tip equity din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Guvernul a aprobat astăzi Memorandumul privind mandatarea ministrului investiţiilor şi proiectelor europene să negocieze şi să semneze în numele Guvernului României contractul de finanţare pentru instrumentele financiare de tip equity din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Acest document reprezintă îndeplinirea jalonului 253 şi contribuie la atingerea ţintelor 254 (trimestrul IV al anului 2024) şi 255 (trimestrul II al anului 2026) care fac parte din componenta 9 a PNRR, denumită „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare”.

Prin acest contract, Fondul European de Investiţii (FEI) este desemnat ca partener de implementare. Fondul va oferi sprijin sub formă de instrumente financiare (capitaluri proprii) IMM-urilor, întreprinderilor cu capitalizare medie, inclusiv întreprinderilor nou-înfiinţate, întreprinderilor aflate în stadii incipiente şi avansate de dezvoltare, precum şi proiectelor de infrastructură axate pe energia din surse regenerabile şi eficienţa energetică. Sprijinul va fi furnizat prin intermediul fondurilor de capital de risc. Numărul-ţintă de beneficiari este de 100.