15 august 2022

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 30 martie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 30 martie 2022

I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Actul normativ stabileşte exceptarea de la plata rovignetei şi a taxei de pod din zona Feteşti – Cernavodă pentru misiunile umanitare efectuate pe teritoriul României.

Exceptarea se face pe baza solicitării prealabile desfăşurării acestor misiuni, transmisă de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Decizia are în vedere faptul că DSU, prin structurile aflate în coordonare, organizează şi participă la misiuni umanitare, atât prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă, cât şi prin alte mecanisme internaţionale de cooperare în domeniul protecţiei civile şi cel umanitar.

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială

Ordonanţa de urgenţă modifică şi completează prevederile Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu scopul de a crea un mediu favorabil de dezvoltare a acestui sector, având în vedere că întreprinderile sociale oferă un răspuns adaptat unor probleme sociale complexe. Aceste întreprinderi creează locuri de muncă şi oportunităţi de angajare pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc, pentru femei şi persoane cu dizabilităţi, oferindu-le instruire profesională teoretică şi practică, pregătire pentru locul de muncă şi mentoratul necesar pentru a intra pe piaţa muncii şi pentru a avea o carieră pe termen lung.

Comunicatul Ministerului Muncii: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6539-reforma-economie-sociala-pnrr-30032022

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 – 2023

Hotărârea actualizează domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 – 2023 în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

Actualizarea se face în fiecare an, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, şi are la bază hotărârile Senatelor universitare, rectificări ale capacităţii de şcolarizare, încadrări în domenii ale unor programe de studii universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior conform rapoartelor agenţiilor de asigurare a calităţii din ţară sau din străinătate.

Astfel, sunt 82 instituţii de învăţământ superior acreditate care organizează studii universitare de masterat, din care 53 instituţii de învăţământ superior de stat şi 29 instituţii de învăţământ superior particulare acreditate.

Au fost evaluate 23 de domenii de studii universitare de master, cu 52 de programe; 12 programe au fost încadrate în domenii acreditate şi au fost acreditate 3 domenii noi; 63 de programe de master au fost încadrate la categoria master profesional, iar 4 programe de master au fost încadrate la categoria master de cercetare. În lichidare au intrat 5 programe de studii din cadrul a 3 domenii de studiu.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022 – 2023

Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare a fost actualizat, prin înfiinţarea a 3 specializări/programe de studii universitare de licenţă: Chimie tehnologică, în cadrul domeniului de licenţă Chimie, Tehnologii industriale Inteligente, în cadrul domeniului de licenţă Inginerie Industrială, şi Ştiinţe de Laborator Aplicate, în cadrul domeniului de licenţă Ştiinţe Inginereşti Aplicate.

Actualizarea se face în fiecare an, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în baza evaluării şi validării consiliilor ARACIS şi a solicitărilor instituţiilor de învăţământ superior.

La nivel naţional, funcţionează 93 instituţii de instituţii de învăţământ superior, din care 53 instituţii de învăţământ superior de stat, care cuprind 2153 specializări/programe de studii universitare de licenţă. Dintre acestea, 12 specializări au obţinut acreditarea, 8 sunt specializări noi, iar 21 programe din 12 universităţi sunt în lichidare.

34 instituţii de învăţământ superior particulare acreditate, care cuprind 356 de specializări, din care 2 sunt specializări noi, iar 1 specializare a obţinut acreditarea; 5 programe din 3 instituţii au intrat în lichidare. 6 instituţii de învăţământ superior particulare autorizate provizoriu.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea Spitalului „George Emil Palade”, unitate sanitară cu paturi în subordinea Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş

Actul normativ adoptat prevede înfiinţarea Spitalului „George Emil Palade”, unitate sanitară cu paturi în subordinea Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş. Obiectivul înfiinţării Spitalului „George Emil Palade” este acela de a completa la un nivel înalt oferta de servicii medicale oferite de spitalele publice din judeţul Mureş. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş va pune la dispoziţie infrastructura şi spaţiile necesare desfăşurării activităţii spitalului pe bază de contract de comodat prin protocol de predare-preluare, încheiat între părţi. Finanţarea Spitalului „George Emil Palade” se va asigura integral din fonduri proprii şi va funcţiona pe baza principiului autonomiei financiare.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil înscris în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului – clădire şi teren aferent, situat în municipiul Alba Iulia, strada Militari nr. 3, judeţul Alba, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Palatul Copiilor Alba Iulia, aflat în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, respectiv pentru îndreptarea unei erori de înregistrare, şi actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor imobile care se transmit, pentru o perioadă de 24 de luni, din administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unei părţi din imobilul, teren şi construcţie, situat în municipiul Oradea, str. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 10, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii din Oradea

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice
Guvernul a aprobat suma de 161,034 milioane lei în vederea finanţării a patru programe de interes naţional pentru dezvoltarea de servicii sociale integrate destinate persoanelor vârstnice.

Comunicatul Ministerului Muncii: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6540-pin-dezv-serv-soc-pers-varstnice-30032022

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027 şi a Planului de acţiune pentru perioada 2022-2027

Guvernul a aprobat Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei şi Planul de acţiune pentru perioada 2022-2027, având ca obiectiv reducerea numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu cel puţin 7%, până în anul 2027 faţă de anul 2020.

Comunicatul Ministerului Muncii:
http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6541-reducerea-numarului-de-persoane-expuse-riscului-de-saracie

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit

Actul normativ prevede reducerea ponderii dividendelor pe anul 2021 ale Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A repartizate la bugetul de stat de la 90% la 50%. Este o măsură necesară pentru susţinerea proiectelor de investiţii ale companiei destinate modernizării şi extinderii infrastructurii de transport a gazelor naturale.

Fondurile provenite la bugetul de stat din cota de 50% a dividendelor încasate de la Transgaz vor contribui la susţinerea pachetului de măsuri din domeniul energiei pentru protejarea cetăţenilor şi economiei de creşterea preţurilor.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022- 2025 şi a Planului de acţiune aferent acesteia
Elaborarea unui nou cadru de dezvoltare strategică la nivelul sistemului judiciar se înscrie în angajamentul sistemului judiciar de a continua experienţa anterioară de planificare strategică, concretizată în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 şi Planul de acţiune aferent, care şi-au încetat aplicabilitatea la finele anului 2020.

Elaborarea şi aprobarea unei strategii de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 2022 – 2025 reprezintă unul dintre indicatorii reformei „Garantarea independenţei justiţiei, creşterea calităţii şi eficienţei acesteia” asumate de România în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (Componenta C14. Buna guvernanţă, jalon 421).

Acesta include o descriere a elementelor principale pe care trebuie să le includă noua strategie, respectiv faptul că aceasta se va axa pe doi piloni:

* Politici de consolidare a independenţei sistemului judiciar şi a statului de drept
* Politici de consolidare a capacităţii instituţionale în ceea ce priveşte resursele, procesele şi gestionarea, precum şi politicile privind calitatea şi eficienţa serviciilor în sistemul judiciar, cum ar fi: a) utilizarea eficientă a resurselor umane; b) politica de optimizare a infrastructurii instanţelor, inclusiv a infrastructurii fizice; c) transformarea digitală.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Fundaţiei Prison Fellowship România ca fiind de utilitate publică

Prin hotărârea de guvern aprobată se recunoaşte statului Fundaţiei Prison Fellowship România ca fiind de utilitate publică.

Fundaţia Prison Fellowship România, persoană juridică neguvernamentală cu caracter non profit, cu sediul în Cluj-Napoca, înscrisă în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, îndeplineşte condiţiile prevăzute în Ordonanaţa Guvernului nr. 26/2000 pentru a fi declarată de utilitate publică. Prison Fellowship România este activă din anul 1993, desfăşoară activităţi caritabile în beneficiul persoanelor private de libertate, acordă asistenţă morală şi spirituală în timpul detenţiei cât şi ulterior, acordă instruire culturală şi ajutoare materiale în beneficiul persoanelor private de libertate aflate în detenţie şi al familiilor acestora.

În perioada pandemiei COVID 19, Fundaţia Prison Fellowship România a sprijinit penitenciarele cu produse alimentare şi de igienă personală necesare persoanelor private de libertate, iar voluntarii au oferit consiliere familiilor deţinuţilor. Demersurile eficiente şi utile ale Fundaţiei Prison Fellowship România, respectiv oferirea servicii sociale, contribuie la combaterea factorilor de risc care stau la baza fenomenului recidivei.

Fundaţia îşi continuă activitatea caritabilă şi după eliberare, pentru a-i ajuta pe foştii deţinuţi la reinserţia socială. Beneficiarii programelor desfăşurate de Fundaţia Prison Fellowship România au reuşit să îşi găsească un loc de muncă în ţară şi în străinătate ori s-au reîntors în familie. Prison Fellowship România are peste 150 de voluntari implicaţi în programe religioase, care se desfăşoară în 15 penitenciare din România, aceştia efectuând vizite săptămânale pentru a-i încuraja pe deţinuţi şi pentru a-i sprijini spiritual.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022
Guvernul, la propunerea ministerului Energiei, a adoptat Hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022.

În bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare a Ministerului Energiei s-au prevăzut peste 830 milioane lei pentru cheltuieli de administrare, privatizare şi pentru procesele de selecţie a firmelor de consultanţă juridică ce se vor realiza prin proceduri transparente, competitive şi nediscriminatorii precum şi pentru alte activităţi specifice. Totodată, au fost prevăzuţi bani pentru participarea Ministerului Energiei la majorarea capitalului social al unor societăţi la care exercită, în numele Statului, calitatea de acţionar. Majorarea efectivă a capitalului social cu aport în numerar se va face numai în condiţiile în care societatea prezintă un plan de redresare care să demonstreze restabilirea viabilităţii societăţii şi care să cuprindă strategia şi perspectivele de dezvoltare.

Procesul de privatizare derulat de Ministerul Energiei precum şi administrarea în condiţii de eficienţă a participaţiilor statului român, cu respectarea principiilor guvernanţei corporative, contribuie în mod direct la diminuarea implicării statului în economie, la suplimentarea veniturilor bugetului de stat, precum şi la dezvoltarea sectoarelor strategice ale economiei naţionale.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

Programele Administraţiei Fondului pentru Mediu vor avea anul acesta un buget destinat plăţilor de aproximativ 2,7 miliarde de lei. Sunt continuate programele deja consacrate şi vor fi lansate sesiuni de finanţare pentru programe noi, adaptate la cerinţele impuse de realitatea socio-economică.

Comunicatul Ministerului Mediului: http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-aprobare-buget-afm-pentru-anul-2022/5069

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislaţiei în domeniu

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Ialomiţa aval de acumularea Pucioasa – componenta I b.h. Ialomiţa Superioară”

Actul normativ aprobă caracteristicile şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii pentru reducerea riscului la inundaţii favorizate de schimbările climatice în zona Ialomiţa Superioară, aval de acumulare Pucioasa. Valoarea investiţiei este de 97,604 milioane lei şi este finanţată din fonduri externe nerambursabile, prin Fondul de Coeziune, şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Durata de execuţie a investiţiei este de 19 luni.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor şi modului de acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat

Executivul a modificat condiţiile specifice de ierarhizare şi punctajele aferente care se utilizează pentru ierarhizarea pensionarilor militari şi persoanelor beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu care solicită de bilete de tratament balnear şi de recuperare. Astfel, pentru a evita apariţia unor situaţii dezavantajoase pentru pensionarii militari, la realizarea punctajului aferent pentru ierarhizarea solicitanţilor de bilete de tratament şi recuperare, se va lua în calcul cuantumul net al drepturilor de pensie.

Până acum, pentru realizarea punctajului se avea în vedere cuantumul brut al pensiei. Totodată, beneficiarii care au acelaşi punctaj se ierarhizează în funcţie de cuantumul net al pensiei, de la mic la mare. De asemenea, vor beneficia de bilete de tratament şi persoanele cu pensii cuprinse între 2001 lei şi 2500 lei.

Această categorie nu era inclusă în prevederile HG nr. 998/2020 şi cei care au pensiile în acest cuantum ar fi putut fi excluşi de la acest drept din cauza realizării unui punctaj mai mic comparativ cu beneficiarii ale căror cuantumuri nete s-ar situa între 2501 şi 3000 lei.

Modificarea este necesară pentru evitarea situaţiilor care pot genera disfuncţionalităţi în activitatea sistemului pensiilor militare de stat în ceea ce priveşte acordarea biletelor de tratament balnear şi de recuperare.

Actul normativ nu implică modificări alte cheltuielilor bugetare. Potrivit HG nr. 998/2020, în fiecare an, 5% din numărul pensionarilor aflaţi în plată la fiecare casă de pensii sectorială vor beneficia de bilete, respectând anumite criterii de selecţie.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Peregu Mare, judeţul Arad

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa – Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor construcţii din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală Anticorupţie, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

Hotărârea are ca scop realizarea unei mai bune fundamentări a proiectelor de acte normative, precum şi monitorizarea în mod sistematic a efectelor produse de reglementările adoptate de Executiv.

Se introduc cerinţe suplimentare pentru iniţiatori cu privire la descrierea impactului social, referitor la sănătate, siguranţa cetăţenilor, educaţie, cultură, drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, egalitatea de şanse şi nondiscriminarea, inovarea şi digitalizarea.

Actul normativ va avea un impact direct asupra administraţiei publice centrale şi asupra bunei guvernări în ansamblu şi este un jalon din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism

Aprobarea acestor norme reprezintă una dintre reformele asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), prin Componenta 11 – Turism şi Cultură, prin care se urmăreşte înfiinţarea Centrului Naţional de Coordonare Velo (CNCV), în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, şi crearea cadrului pentru operaţionalizarea, la nivel naţional, a 3.000 km de trasee cicloturistice, având un buget dedicat de 247,5 milioane de euro.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://mdlpa.ro/subarticles/5/pnrr3000kmtraseecicloturism

III. NOTE

1. NOTĂ de informare privind vaccinurile împotriva COVID 19 achiziţionate de România în perioada 2020 – 2022

Guvernul a luat act de această Notă.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii întreprinderilor care îşi focalizează producţia în mediul rural şi urban mic în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 prin Programul RURAL INVEST în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman

Memorandumul aprobat instituie o schemă de ajutor de stat pentru a facilita accesul la finanţare a întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum şi a întreprinderilor din alte domenii, care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

Măsurile de sprijin vizează îmbunătăţirea accesului la creditare al beneficiarilor care se confruntă cu dificultăţi generate de pandemia de COVID-19, precum şi stimularea investiţiilor în mediul rural ceea ce creează premise favorabile pentru modernizarea comunităţilor locale şi dezvoltarea mediului de afaceri în toate localităţile din România.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de:
– garanţii de maximum 90% din creditele bancare acordate pentru investiţii şi/sau pentru susţinerea activităţii curente; valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, în baza unor condiţii;
– precum şi un grant, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de maxim 24 de luni de la data acordării creditului, precum şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere în cazul în care întreprinderea nu îşi desfăşoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 530,5833 milioane lei, sumele urmând a fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni generale, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării, de către România, a Programului Interreg VI-A România-Bulgaria, aprobarea semnării scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze modificările solicitate în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană şi să retransmită documentul către Comisia Europeană

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare teritorială europeană (transfrontalieră, transnaţională şi interregională), având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici între toate regiunile UE.

Scopul Programului Interreg VI-A România-Bulgaria este acela de a consolida coeziunea şi cooperarea între actorii politicii regionale de pe teritoriul programului. Investiţiile direcţionate vor spori cooperarea şi vor îmbunătăţi condiţiile de bază pentru dezvoltarea durabilă şi rezistentă a economiei regionale, prin promovarea conectivităţii şi mobilităţii, sprijinirea turismului, protecţia mediului, reducerea riscurilor de mediu, dezvoltarea capitalului uman şi asistarea afacerilor locale.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (PNRR)

Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes este o subcomponentă a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi are o alocare de 300 de milioane euro.

Desemnarea BEI pentru implementare a avut la bază, printre altele, faptul că BEI reprezintă instituţia financiară a UE şi este unul dintre cei mai mari furnizori de finanţare pentru schimbările climatice.

Guvernul marchează, astfel, îndeplinirea de către România a încă unui jalon asumat prin PNRR.

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative

VI. ANALIZE

1. ANALIZA referitoare la Memorandumul privind liniile directoare privind atragerea investiţiilor, ca urmare a relocării companiilor din Federaţia Rusă, Ucraina şi Belarus, în contextul actualei situaţii geostrategice

Memorandumul analizat are scopul să pregătească economia românească pentru a gestiona efectele generate de agresiunea militară rusă din Ucraina. În acest sens, sunt analizate pârghii de susţinere a investiţiilor care ar putea ajunge în Romania, respectiv acordarea de garanţii guvernamentale, mecanisme mixte în parteneriat cu sectorul privat pentru finanţare eficientă a economiei şi pentru a stimula coordonarea dintre mediul privat şi instituţiile de stat, asigurarea accesului la finanţări din fonduri externe nerambursabile pentru industrii cu efecte multiplicator în economie şi cu valoare adăugată ridicată, precum auto, IT, electronică, construcţii.

Biroul de presă al Guvernului