27 octombrie 2021

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 6 octombrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-2022 şi a Hotărârii Guvernului nr.403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021- 2022
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional
4. HOTĂRÂRE aprobarea Acordului între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Populară Chineză privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor din învăţământul superior, semnat la Beijing la 30 decembrie 2020
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 iulie 2021 şi la Paris la 23 august 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”
6. HOTĂRÂRE pentru actualizarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 847/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei autonome „Monetăria statului”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
9. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Olt în administrarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a oraşului Beclean”, judeţul Bistriţa-Năsăud
11. HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a decesului
12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 95 şi Unitatea Teritorială 235, precum şi transmiterea acestor bunuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 95 şi Unitatea Teritorială 235 în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 95 şi Unitatea Teritorială 235
13. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj
14. HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzută la art. 6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Valea Mare, judeţul Covasna
16. HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
17. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
18. HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Vacaru Georgiana-Alexandra în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti.