Publicat: 26 Martie, 2019 - 12:45
Share

Politica europeană, respectiv naţională, în materie de siguranţă alimentară are două obiective principale: protejarea sănătăţii umane şi a intereselor consumatorilor şi promovarea bunei funcţionări a pieţei unice europene. 

În acest sens sunt stabilite, de organismele U.E. norme de control în domenii precum: igiena produselor alimentare, care include toate categoriile de alimente, a furajelor şi a produselor de uz fitosanitar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi prevenirea contaminării produselor alimentare cu substanţe externe.

De asemenea se reglementează, etichetarea acestor produse alimentare, precum şi a altor produse destinate consumului uman sau animal.

Prin aceste acte normative se asigură principiul de bază al politicii privind siguranţa alimentelor care constă în aplicarea unei abordări integrate, de tipul "de la furcă la furculiţă"şi care să includă toate sectoarele lanţului alimentar, inclusiv producţia de furaje, sănătatea plantelor şi animalelor, bunăstarea animalelor, producţia primară, procesarea alimentelor, depozitarea, transportul, distribuţia lor pe plan naţional, intracomunitar, precum şi importul şi exportul cu alimente.

Prin respectarea tuturor regulilor din domeniul securităţii şi siguranţei alimentelor pe întregul lanţ alimentar, operatorii din acest domeniu de activitate, precum şi autorităţile competente, garantează că acestea sunt sigure pentru consumatorul final şi nu prezintă risc pentru sănătatea populaţiei.

Operatorii care activează în diferite segmente din lanţul alimentar, dar şi consumatorii, trebuie să fie informaţi şi să cunoască că alimentul (materiile prime sau produsele finite) are capacitatea şi riscul cumulării de factori de contaminare, care se împart în:

contaminare chimică - substanţe poluante din mediu (contaminare întâmplătoare) aportul suplimentar de compuşi chimici proveniţi din tehnologia agricolă sau alimentară (contaminare deliberată) reziduuri de medicamente de uz veterinar, metale grele sau alte reziduuri. 

contaminare biologică - bacterii, fungii, viruşi sau paraziţi,

intenţia ilicită de falsificare a alimentelor prin:

substituirea totală sau parţială a uneia sau a mai multor componente ale materiei prime; 

înlocuirea unor componente valoroase cu unele mai ieftine; 

adaosul de substanţe naturale sau sintetice în vederea mascării unor defecte; 

utilizarea de ingrediente şi aditivi alimentari neadmişi sau în doze mai mari decât cele recomandate; 

punerea pe piaţă a unui produs de imitaţie în locul produsului original.

Din acest motiv este absolut necesar ca securitatea şi siguranţa produselor alimentare să poată fi realizată şi controlată prin metode care să asigure identificarea şi înlăturarea pericolelor potenţiale de contaminare, înainte de consumul produsului finit.

În acest context, pentru a asigura piaţa de desfacere naţională, intracomunitară şi exportul cu produse alimentare de calitate şi salubre, medicii veterinari şi alţi specialişti din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în colaborare cu specialiştii din cadrul altor autorităţi judeţene implicate, implementează an de an diverse proceduri şi mecanisme de control, care să asigure că alimentele care ajung pe masa consumatorului sunt comestibile şi că riscul contaminării este redus la minim, prin:

Realizarea unei baze de date cât mai complete prin identificarea şi autorizarea / înregistrarea, a tuturor obiectivelor funcţionale din judeţ care au activitate de producere, procesare, de transport, de depozitare şi de distribuţie cu produse alimentare de origine animală şi vegetală.

Asigurarea asistenţei de specialitate în funcţie de cerinţele legislative, la nivel judeţean, la unităţile de specialitate din teritoriu şi în unităţile de procesare şi desfacere cu produse alimentare.

Instruirea autorităţilor de control în domeniul siguranţei alimentare.

Implementarea legislaţiei comunitare privind clasificarea obiectivelor identificate, în conformitate cu activităţile lor specifice, prin evaluări anuale, încadrarea în categoria de risc şi monitorizarea progreselor acestora.

Monitorizarea implementării H.A.C.C.P (Analiza Riscurilor şi Punctelor Critice de Control) şi auditarea programelor implementate.

Efectuarea de controale şi inspecţii oficiale, corelate cu gradul de risc a unităţilor, stabilit în urma evaluării şi luarea de măsuri corective, urmărindu-se:

respectarea normelor de sănătate animală în exploataţiile care furnizează materii prime pentru zona de procesare;

condiţiile generale de funcţionare şi de igienă a unităţilor de profil; 

condiţiile optime la recepţie, la procesare, depozitare, expunere şi desfacere a materiilor prime şi a produselor finite;

existenţa documentelor care atestă originea (trasabilitatea), cantitatea, calitatea produselor şi de efectuare a acţiuniilor D.D.D;

etichetarea produselor, cu informarea corectă privind producătorul, denumirea corectă, componentele acestora, modul de păstrare, de preparare şi data expirării;

Supravegherea calităţii şi salubrităţii, prin prelevări de probe la materii prime, semifabricate, produse finite, pentru examen microbiologic, fizico-chimic, pentru determinarea aditivilor, a contaminanţilor, pesticide şi alte rezidii, pentru organisme modificate genetic, gradul de radioactivitate, calitatea apei şi teste de sanitaţie pentru supravegherea stării de igienă a unităţilor.

Colaborare cu celelalte instituţii implicate prin schimburi de informaţii şi mecanisme de verificare prin S.R.A.A.F, sistemul Traces, sistemul Cis, sistemul Shiftarhive, prin asistenţă reciprocă între administraţiile, judeţene, naţionale şi internaţionale, după caz, cât şi prin tehnici şi procedee de screening, statistice şi de laborator. 

Atenţionarea agenţiilor economici că unităţile care nu vor aplica cerinţele de igienă impuse de legislaţia U.E. transpusă în legislaţia statelor membre, nu vor fi capabile să realizeze produse alimentare sigure şi vor fi eliminate de pe piaţă.

Conform regulamentelor europene, operatorul economic furnizor de produse alimentare este responsabil pentru calitatea acestora şi certifică acest lucru prin document de conformitate emis pentru fiecare sortiment şi lot de produs, precum şi prin etichetă cu date informative privind sortimentul, compoziţia reţetei de fabricaţie, valabilitatea, modul de păstrare, etc.

Aceste informaţii au la bază buletine de analiză emise de laboratoare de referinţă, în urma analizelor efectuate din probe de materii prime şi produse preparate recoltate în cadrul programului de autocontrol a firmei respective.

Totodată regulile impuse de normele europene sunt însoţite şi de responsabilitatea personalului din reţeaua sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi alţi specialişti din domeniu, prin intensificarea activităţii profesionale şi implicare atentă în supravegherea evoluţiilor unor evenimente la care sunt conectaţi concret în activitatea de zi cu zi.

Astfel personalul de specialitate (medici veterinari, medici umani, chimişti, biologi, ingineri tehnologi în chimia alimentară, ingineri zootehnişti) care activează în cadrul D.S.V.S.A. judeţene şi în laboratoarele de referinţă, monitorizează în permanenţă produsele alimentare care se comercializează pe teritoriul naţional şi în activităţi de import-export, prin acţiuni de supraveghere, de control şi expertiză de laborator, acţiuni cuprinse în Programul strategic naţional, cu reprezentare în fiecare judeţ, acţiuni care sunt defalcate pe fiecare unitate sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor teritorială şi pe obiective cu activitate în sectorul alimentar.

În laboratoarele de referinţă, acreditate din cadrul reţelei A.N.S.V.S.A. se efectuează examene pentru supravegherea bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, analize pentru determinarea speciei de provenienţă, pentru proteina animală sau vegetală, expertizare privind încărcătura microbiană, a parametrilor fizici chimici, prezenţa aditivilor alimentari, a rezidiilor, din materii prime, ingrediente, membrane şi alte elemente care definesc produsele finite, prin tehnici avansate de analiză, executate de specialişti bine pregătiţi profesional şi cu experienţă în domeniu.

Întregul lanţ alimentar este monitorizat, supravegheat şi verificat de personal de specialitate care activează la nivel de unitate din domeniul creşterii animalelor şi din domeniul alimentar, la circumscripţii sanitare veterinare teritoriale şi în cadrul compartimentelor de profil din cadrul D.S.V.S.A. judeţeană.

n toate cazurile de neconformităţi, în funcţie de gradul de risc, atunci când au fost notificate situaţii periculoase pentru sănătatea publică cu privire la alimente şi furaje, specialiştii din cadrul D.S.V.S.A.în colaborare cu operatorii economici retrag produsele de la consumul public, iau măsuri pentru denaturarea lor şi le dirijează către o unitate de neutralizare a deşeurilor

De asemenea, toate probele, indiferent de natura acestora, la care sunt constatate substituiri, falsificări, depăşiri ale limitelor specificate sau prezenţa unor compuşi interzişi, etichetare necorespunzătoare, sunt notificate Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din judeţul de provenienţă al probelor pentru efectuarea investigaţiilor şi aplicarea de măsuri asupra lotului de provenienţă.

Implementarea acestor strategii şi măsuri conferă populaţiei consumatoare de produse alimentare de origine animală şi nonanimală că sănătatea nu le este pusă în pericol atunci când se aprovizionează cu alimente din reţeaua comercială care funcţionează în cadrul legislaţiei din domeniu, zonă aflată permanent sub controlul de specialitate. 

Dr. Penţea Ioan Viorel - Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

Tag-uri Nume: