20 mai 2022

Actualizări referitoare la declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (Formularul 212)

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Miercuri a fost publicat, în Monitorul Oficial al României, Ordinul pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Declaraţia se completează şi se depune, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, pentru a se stabili impozitul pe venit şi atribuţiile sociale, şi anual tot până la 25 mai pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venit estimat pentru fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate.

Aceasta trebuie depusă de toate persoanele fizice care au realizat venituri sau pierderi pe teritoriul ţării noastre sau/şi străinătate şi care datorează impozit pe profit şi contribuţii sociale obligatorii. Aici intră şi profesioniştii reglementaţi conform art 3 alin (2) din Legea nr 287/2009 (Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere) şi persoanele fizice care obţin venituri din drepturile de autor şi drepturile conexe şi care au beneficiat de indemnizaţii conform art. XV din OUG nr. 30/2020, art. 3 din OUG 132/2020 şi art 6 alin. (1) lit a) şi/sau lit b) din OUG 111/2021.

Astfel, persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, aşa cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996, şi care au beneficiat de indemnizaţia reprezentând 75% din salariul mediu brut pe ţară trebuie să depună Declaraţia unică până la data de 25 mai.

Pentru instrucţiuni de completare a formularului 212, accesaţi pagina online a Monitorului Oficial (nr 10, Anexa 2 – pagina 18):
https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial–PI–10–2022.html.

Detalii:

1. art. XV din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, care prevede la punctul (4): Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiază din bugetul de stat prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

2. art. 3 din OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă:

(1) În cazul reducerii timpului de muncă şi/sau a veniturilor realizate, determinată de situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilită potrivit aceluiaşi alineat, beneficiază, la cerere, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară în cuantum de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 persoanele care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare.

(la 07-06-2021, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 07 iunie 2021)

Notă: Potrivit art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 575 din 7 iunie 2021, aceste prevederi se aplică începând cu drepturile aferente lunii iunie 2021.

(2) Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se datorează impozit pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniştilor asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale.

(4) Obligaţiile fiscale menţionate la alin. (3) se declară prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, ale căror obligaţii fiscale se declară, se reţin şi se plătesc de către societatea cooperativă, prin declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la termenele prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

(5) Procedura de plată a indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (9).

(la 07-06-2021, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost modificat de Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 07 iunie 2021)

3. art 6 alin. (1) lit a) şi/sau lit b) din OUG 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2: (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 31 decembrie 2021, pe perioada întreruperii temporare a activităţii, total sau parţial, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, beneficiază de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările şi completările ulterioare, alte categorii de persoane care realizează venituri, după cum urmează:

a) profesionişti reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

b) persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.