Publicat: 16 Iunie, 2014 - 11:44
Share

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 24-a ediţii a Zilei Silvicultorului, directorul general al RNP ROMSILVA, Adam Crăciunescu, a susţinut în faţa celor peste 200 de delegaţi o alocuţiune în care a punctat obiectivele principale ale Regiei din acest an:

Distinşi Parlamentari,
Onorat Auditoriu,

Stimaţi colegi şi stimate colege,

Se împlinesc în acest an, 24 de ediţii, de când sărbătorim „ZIUA SILVICULTORULUI”, care reprezintă, fără nici o îndoială, cea mai mare sărbătoare din an, a celor care, îmbrăcaţi sau nu, în haina verde, slujesc cu credinţă şi devotament, PĂDUREA ROMÂNEASCĂ.

Aşa cum desigur cunoaşteţi, marcarea la nivel naţional a ediţiei din acest an a ZILEI SILVICULTORULUI”, are loc, sub semnul restructurărilor şi transformărilor în curs de desfăşurare, la nivel naţional, în domeniul administrativ - teritorial, economic şi social şi nu în ultimul rând, al celor de ordin legislativ, sub al căror spectru se află desigur şi Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva.

Din această perspectivă, la acest moment de sărbătoare, de bilanţ, dar şi de prospectări, se ridică cel puţin câteva întrebări, la care răspunsul nostru trebuie să fie prompt, argumentat, fără echivoc.

— O primă întrebare, la care, în calitatea pe care o am, de Director General al regiei voi încerca să răspund, aducând astfel, informaţia la zi este următoarea:

Cum se prezintă Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva si structurile sale de conducere, sub aspectul punerii în aplicare, începând practic, cu luna ianuarie a acestui an, a prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă?

• După cum ştiţi, Romsilva are o nouă conducere. Consiliul de administraţie a fost numit, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011, prin O.M. nr.2968/19.12.2013, începându-şi practic activitatea, din luna ianuarie. După aprobarea planului de administrare de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, s-a derulat procedura de selecţie a Directorului General al RNP-Romsilva, în urma căreia am fost numit în această funcţie, prin Hotărârea nr.5/2 din 27.02.2014, a Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de patru ani. În perioada următoare voi definitiva planul de management care va fi supus aprobării consiliului de administraţie. Acest document, odată aprobat va constitui cadrul în care se va desfăşura activitatea regiei în următoarea perioadă.

Sunt însă, în măsură să vă prezint încă de acum, câteva priorităţi pe care le avem în vedere, de a căror implementare depinde eficienta activităţii regiei:

• In perioada imediat următoare vom demara acţiunea de reorganizare a structurilor organizatorice şi funcţionale ale regiei. Pentru început va fi restructurat aparatul central, în aşa fel încât să asigurăm o structură mai eficientă, care să răspundă mai bine realităţilor actuale. Astfel, principalele activităţi tehnice din silvicultură vor fi coordonate de departamente, constituite după criterii moderne. Un alt element de noutate, îl constituie înfiinţarea unui departament cu atribuţii în elaborarea de strategii şi de rapoarte, la nivelul decizional central, cât şi pentru nevoile de evidenţe statistice. In cadrul acestor departamente vom reorganiza serviciile şi birourile, astfel încât să acoperim mai eficient domeniile specifice.

• O altă modificare importantă o constituie organizarea structurii distincte, de administrare a cabalinelor în rasă pură. Astfel, pe lângă unităţile cu personalitate juridică existente, se va înfiinţa o nouă unitate, cu atribuţiuni în creşterea, exploatarea şi ameliorarea cabalinelor de rasă, în cadrul hergheliilor tradiţionale şi al depozitelor de armăsari. Finaţarea acestei unităţi se va face centralizat, pe baza unui buget propriu de venituri şi cheltuieli. Se vor uşura astfel sarcinile direcţiilor silvice care administrau aceste activităţi nespecifice, creîndu-se astfel condiţii pentru concentrarea asupra sarcinilor curente privind administrarea fondului forestier. Totodată, noua entitate va putea accesa surse de finanţare, inclusiv externe care, în prezent, sunt inaccesibile pentru regie.

• În teritoriu, ocoalele silvice vor rămâne structurile de bază, ca centre de profit, pentru realizarea obiectivului principal de activitate al regiei- administrarea durabilă a fondului forestier. Rolul acestora va fi întărit, atât în sensul creşterii competenţelor, cât şi în sensul creşterii responsabilităţii actului managerial la acest nivel. Primele măsuri au fost deja implementate prin stabilirea la nivelul ocolului silvic, a structurii - cadru de personal, fundamentată pe posturile unice în structura fiecărui ocol.

• Pentru modernizarea activităţii regiei am în vedere şi unele modificări în organizarea şi desfăşurarea activităţii de pază a fondului forestier. Aşa cum am mai precizat şi cu alte ocazii, consider că trebuie continuată şi dezvoltată organizarea acţiunilor de patrulare a echipelor mobile de pază şi control. Fiindu-le asigurată mobilitatea şi beneficiind şi de suportul altor instituţii ale statului cu competentă în domeniu, aceste echipe si-au demonstrat eficienţa în perioada scursă de la înfiinţarea lor. Vom crea astfel, premisele pentru modificarea structurii personalului de teren, prin degrevarea de o parte din sarcinile de gestionare a masei lemnoase de către personalul cu atribuţii de pază, acestea fiind preluate de maiştrii silvici

• In fine, dar nicidecum, în ultimul rând, pentru susţinerea eforturilor de modernizare a structurii organizatorice, se va continua acţiunea de modernizare a sistemului informatic şi informaţional al regiei, în sensul simplificării acestuia, a optimizării fluxurilor de informaţii, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, în vederea adaptării lui la necesităţile actuale şi de perspectivă ale gospodăriei silvice.

• Tot în acest an vom demara şi acţiunile de înfiinţare a sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie. In baza legislaţiei specifice, coordonatorul tehnic al acestui proces este autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, instituţie care asigură şi finanţarea acestei activităţi. Prin hotărâre a guvernului, Romsilva a preluat deja, de la Agenţia domeniilor statului, o suprafaţă de cca 24 hectare, în judeţul Ialomiţa, pentru înfiinţarea unor perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 pe o lungime de cca 8 km.

— O a doua întrebare, firească de altfel, la a cărei provocare va trebui să îi facem faţă, în condiţii onorabile sună astfel:

Cum este si, mai ales, cum va fi pregătită Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva să răspundă, cu măsuri tehnice, organizatorice şi financiare, la modificările de legislaţie silvică si de natură organizatorică care vor interveni în cursul acestui an?

• Referitor la modificările de legislaţie silvică pe care le aşteptăm, în perioada următoare (şi aici mă refer, în primul rănd la Codul Silvic), vă informez că, în ce o priveşte, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi-a făcut datoria, (deranjând poate uneori), în susţinerea şi argumentarea acelor modificări necesare şi oportune, nu atât regiei, cât sectorului silvic, în ansamblul său.

Sperăm că, în sfăşit, cele convenite pe acest important proiect de lege, în primele luni din acest an, cu autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi cu comisia de specialitate a Camerei Deputaţilor, să fie adoptate de către Parlament, până la finalul actualei sesiuni.

• Un act normativ deosebit de important pentru activitatea regiei, îl reprezintă proiectul Hotărârii Guvernului privind reorganizarea RNP-Romsilva, care va înlocui HG nr.229/2009, depăşită în mai multe privinţe, în special cele referitoare la organele de conducere, care trebuiesc puse în acord cu OUG nr. 109/2011. Acest act normativ se află deja în procesul de avizare, la ministerele implicate şi sperăm să fie aprobat de Guvern, până la finalul trimestrului III.

• In fine, un ultim act normativ, deja în vigoare, pe care am dorit doar să îl punctez, pentru că s-au mai făcut referiri la el, este HG nr.996/2014 referitoare la monitorizarea mişcării masei lemnoase, prin Programul SUMAL

In legătură cu punerea în aplicare a acestei Hotărâri vreau să atenţionez conducerile direcţiilor silvice şi şefii de ocoale, asupra necesităţii instruirii temeinice a întregului personal silvic implicat, cu privire la operarea şi introducerea corectă în sistem, a datelor. De fapt, în legătură cu aceste aspecte veţi primi precizări scrise, distincte.

— Nu în ultimul rând, aş dori să subliniez şi cu acest prilej, faptul că, Romsilva nu poate şi nu va putea să existe şi să-şi îndeplinească menirea, decăt în condiţiile în care, toţi angajaţii regiei, de la muncitori, până la echipele manageriale de la nivelul unităţilor teritoriale şi al centralei, vor conştientiza necesitatea responsabilităţii şi a profesionalismului, pe care le incumbă calitatea de salariat al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, iar pentru realizarea acestui obiectiv important, în perioada următoare vom pune un accent deosebit pe formarea profesională a personalului.

În încheierea alocuţiunii mele, doresc să mulţumesc încă o dată, distinşilor noştri invitaţi, pentru onoarea pe care ne-au facut-o, de a fi astăzi împreună cu noi, să mulţumesc colegilor noştri din cadrul D.S. Braşov, domnului director Runceanu personal, pentru eforturile depuse în organizarea evenimentului, iar Dv., dragi colegi şi prin Dv., tuturor angajaţilor Romsilva, să vă adresez urarea sinceră, de „LA MULŢI ANI!”

Iar ROMSILVA, să îi adresăm urarea latinească: "VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!”
Vă mulţumesc, pentru atenţie"