Publicat: 4 Iunie, 2013 - 13:23

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, prin Serviciul Resurse Umane, recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ - sesiunea 2013.
Oferta educaţională sesiunea 2013:
 INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.I.
- La Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – arma jandarmi 50 de locuri la zi fără discriminare (din care 48 de locuri pentru învăţământ cu frecvenţă şi 2 locuri pentru minorităţi naţionale).
- La Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 60 de locuri, fără discriminare – ( din care 1 loc pentru romi).
- La Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni - 50 locuri fără discriminare.
Instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. pe locurile M.A.I.
- Academia Forţelor Terestre  “Nicolae Bălcescu” Sibiu – Ştiinţe Militare şi Informaţii – Specializarea Managementul Economico - Financiar, 2 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare).
- Academia Tehnică Militară Bucureşti 3 locuri conform specialităţilor, din care:
   - 1 loc – Transmisiuni;
   - 2 locuri – calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – Specializarea Tehnică de Comunicaţii, 2 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare).

Criterii de recrutare
     Pentru a participa la concursul de admitere candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
• să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
• să cunoască limba română scris şi vorbit;
• să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
• să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
• să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
• să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
• să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic;
• să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite de lege;
• să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Conţinutul dosarului de candidat
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic care va cuprinde următoarele documente:
1. Cererea de înscriere;
2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
3. Diploma de bacalaureat (copie legalizată) pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs;
4. Foaia matricolă (copie legalizată);
5. Fişa medicală în original ( completată şi încheiată);
6. Certificat de naştere (copie legalizată);
7. Copii ale: actului de identitate (C.I. / B.I.),  livretului militar, carnetului de muncă al candidatului, certificatului de căsătorie, certificatului de naştere pentru soţ / soţie şi fiecare copil;
8. Autobiografia;
9. Tabelul  nominal cu rudele candidatului;
10.  Cazierul judiciar al candidatului;
11.  Caracterizarea de la ultimul loc de muncă/unitate militară/şcoală (va cuprinde obligatoriu media generală la purtare, calculată pentru cei patru ani de studii liceale);
12.  Trei fotografii color 3/4  cm;
13.  Două fotografii color 9/12 cm.

     „Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea candidatului. În cazul în care descoperirea falsului se va face după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă”
  Nu se admit derogări de la condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere îinstituţiile de învăţământ.
ÎNSCRIERI LA SEDIUL UNITĂŢII
Şoseaua Linia de Centură - Fort Măgurele, sector 5, Bucureşti tel. 021.4567351/interior 20395/20325
Până pe 20 iunie a.c. pentru şcolile de ofiţeri
Până pe 14 august a.c. pentru şcolile de subofiţeri.