Publicat: 23 Aprilie, 2017 - 13:20
— Sesiunea 2017-

În conformitate cu prevederile Dispoziției Inspectorului General al Poliției Române nr.26 din 11.04.2016, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfășoară activitatea de recrutare și selecție a candidaților pentru participarea la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Secțiunea 1 — Activități de recrutare și etape eliminatorii de selecție a candidaților recrutați

I. Responsabilități și atribuții

Candidații care optează pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ pentru formarea inițială, în armele și specializările/specialitățile pentru care unitățile I.G.P.R au sarcini de recrutare, în sesiunea 2017, trebuie:

a) să se exprime personal, liber, fără echivoc și în deplină cunoaștere a condițiilor și criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;

b) să formuleze în scris opțiunea potrivit ofertei educaționale;

c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate;

d) să îndeplinească în mod cumulativ condițiile și criteriile stabilite de actele normative și dispozițiile incidente;

e) să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați 'Apt psihologic' de către specialiștii Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform prevederilor legale în vigoare;

f) să constituie fișa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute și concluzionată: 'Apt pentru instituții de învățământ MAI', conform prevederilor legale în vigoare;

g) să constituie dosarele de candidat în volum complet și la termenul limită prevăzut pentru transmiterea acestora la instituțiile de învățământ organizatoare/D.M.R.U. — I.G.P.R..

II. Depunerea candidaturii

Recrutarea candidaților pentru admiterea la instituții de învățământ superior ale M.A.I., M.Ap.N și S.R.I — forma de învățământ cu frecvență precum și la unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I. și M.Ap.N se realizează potrivit reglementărilor în vigoare, în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează, conform ofertei educaționale.

La instituțiile de învățământ superior ale M.Ap.N, precum și pentru Academia Națională de Informații 'Mihai Viteazul' din cadrul S.R.I., pe locurile M.A.I, repartizarea pe structuri beneficiare se face în limita locurilor prevăzute acestora pe arme și specializări, după desfășurarea concursului, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunii.

III. Constituirea dosarelor de recrutare

A. Condiții și criterii specifice privind recrutarea candidaților — învățământ postliceal și învățământ superior — forma cu frecvență

(1) Pentru a participa la concursul de admitere în instituții de învățământ superior ale M.A.I, M.Ap.N și S.R.I și unități de învățământ postliceal ale M.A.I și M.Ap.N, forma de învățământ cu frecvență, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile și subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenței semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificării aptitudinilor fizice și, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor și/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți (d.n.1999), iar în cazul candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale M.A.I, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

f) să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează, iar candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale M.A.I să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice cu statut special;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani (d.n.1990), împliniți în anul participării la concursul de admitere, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar (candidații pentru locurile M.A.I la instituții de învățământ ale M.Ap.N);

m) să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile; candidații pentru instituțiile de formare a ofițerilor și agenților de poliție de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălțimea de minimum 1,60 m;

n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

o) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

q) candidații care au fost declarați 'admis' la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

(2) Suplimentar condițiilor și criteriilor prevăzute la alin. (1), persoanele care intenționează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Națională de Informații 'Mihai Viteazul'București trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) au cetățenie română și domiciliul stabil în România (atât candidații cât și soții/soțiile acestora, în cazul celor căsătoriți);

b) au vârsta de până la 23 ani împliniți în cursul anului 2017 (d.n.1994);

c) sunt absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau cu adeverință care dovedește susținerea examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017;

d) au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;

e) cunosc foarte bine și au capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;

f) nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulți ani de studiu, din motive imputabile;

g) sunt 'apți medical' conform baremelor stabilite de S.R.I;

h) sunt apți psihologic;

i) au o conduită civică și morală corespunzătoare;

j) nu au fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune săvârșită cu intenție și nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;

k) în situația în care fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, să declare în scris că după admitere renunță la calitatea de membru al acestora;

l) candidații care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizații sau societăți comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunța la aceste calități;

m) sunt dispuși ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naționale de Informații 'Mihai Viteazul', să desfășoare activități, în calitate de ofițeri de informații, în orice zonă a teritoriului național, potrivit intereselor și nevoilor instituției, în conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care întocmește dosarul de candidat;

n) acceptă, în situația în care vor fi declarați 'Admis', interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți cetățenești prevăzute de legislația în vigoare;

o) acceptă efectuarea de verificări asupra activității și comportamentului lor, precum și verificările de securitate, prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informații secrete de stat;

p) în situația în care candidații au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de școlarizare de care au beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de școlarizare se realizează de către instituția de învățământ superior de stat care a asigurat școlarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naționale de Informații 'Mihai Viteazul', candidații vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de școlarizare.

(3) De la condițiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenționează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Națională de Informații 'Mihai Viteazul' nu se acordă derogări.

(4) Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Națională de Informații 'Mihai Viteazul' București:

a) tinerii care fac parte din organizații aflate în afara legii, precum și cei care nu dovedesc respect și devotament față de valorile democrației, față de statul de drept și instituțiile sale;

b) adepții unor culte sau organizații religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;

c) cei cunoscuți ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofițer de informații;

d) tinerii care anterior școlarizării au consumat sau au desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

B. Înscrierea candidaților. Dosarele de recrutare ale candidaților

Cererile de înscriere a candidaților (se completează la momentul înscrierii):

— până la data de 26.05.2017 (candidații care optează pentru instituțiile de învățământ superior ale M.A.I, M.Ap.N și S.R.I) și școlile postliceale ale M.Ap.N,

— până la data de 21.07.2017 (candidații care optează pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I. — școlile de Agenți de Poliție 'Vasile Lascăr' Câmpina și 'Septimiu Mureșan' Cluj-Napoca).

Dosarul de recrutare a candidaților pentru concursul de admitere în instituții de învățământ superior ale M.A.I, M.Ap.N și unități de învățământ postliceal ale M.A.I și M.Ap.N, curs cu frecvență, se constituie din următoarele acte și documente:

a) cererea de înscriere, înregistrată la unitatea cu atribuții de recrutare;

b) copie a diplomei de bacalaureat;

— 1 — pentru absolvenții anului în curs candidați pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I.,adeverință care atestă promovarea examenului de bacalaureat (în care se menționează media generală de la bacalaureat și mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma);

— 2 — pentru absolvenții anului în curs candidați pentru instituții de învățământ superior ale M.A.I, M.Ap.N și S.R.I adeverință eliberată de liceu din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2017. (ATEN?IE! Aceștia au obligația, de a depune ulterior, adeverința care atestă promovarea examenului de bacalaureat, cu specificațiile de la pct.1, la momentul înscrierii la instituția de învățământ, sub rezerva neînscrierii pentru probele de selecție și verificare a cunoștințelor)

c) copie a foii matricole;

d) copii ale următoarelor documente: act de identitate și certificat de naștere pentru candidat și, dacă este cazul, carnet de muncă/certificat stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și dacă este cazul, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naștere soție/soț și fiecare copil, precum și ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă; ATENȚIE !!! La momentul depunerii documentelor, candidații vor avea asupra lor originalele copiilor documentelor solicitate (diplomă bacalaureat, foaie matricolă, act de identitate, certificate), în vederea certificării conformității cu originalul de către ofițerul de recrutare, conform O.U.G. nr.41/2016. În cazul în care se depun la dosar copii legalizate ale acestora, nu mai este necesară prezentarea originalelor la depunerea dosarelor.

e) curriculum vitae — Europass (CV) — instrucțiunile pentru completarea CV—ului Europass pot fi accesate pe pagina http://europass.cedefop.europa.eu; (Anexa 1)

f) autobiografia și tabelul nominal cu rudele și soțul/soția candidatului; (Anexa 2 și Anexa 3)

g) cazierul judiciar al candidatului;

h) fișa medicală tip de încadrare în MAI;

i) o fotografie color 9x12 cm portret și trei fotografii color 3x4 cm — portret;

j) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare. (Anexa 4)

(1) Pot fi recrutați numai absolvenți de liceu care au promovat examenul național de bacalaureat și care prezintă la recrutare diploma de bacalaureat ori diplomă echivalentă cu aceasta.

(2) Excepție de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidații promoției 2017, care depun adeverința eliberată de către instituția de învățământ la care au susținut examenul de bacalaureat fie la dosarul de recrutare, fie în momentul înscrierii la instituția de învățământ pentru probele de selecție și verificare a cunoștințelor.

(3) Candidații care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), au obligația de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, următoarele acte:

a) atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.S., în copie, care va fi certificată cu originalul (prezentat la depunerea dosarului) de către ofițerul de recrutare; în cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta se acceptă;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă și legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă și legalizată.

(4) Candidații care optează pentru înscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităților naționale depun o adeverință din partea unei organizații etnice constituită potrivit legii, care să le ateste apartenența la etnie, respectiv la minoritate.

(5) În urma aprobării solicitărilor beneficiarilor O.M.A.I. nr.35/2014 și Ordinul M.A.I. nr. 108/2014, aceștia vor depune suplimentar, în fotocopie, la dosarul de recrutare și documentele solicitate de actele normative menționate.

(6) Candidații olimpici pentru învățământul superior — forma de învățământ cu frecvență, depun copii de pe diplomele care certifică premiile obținute la olimpiadele școlare naționale și internaționale la disciplinele din cadrul probei de evaluare a cunoștințelor pentru facultatea unde optează. Copiile vor fi certificate cu originalele (prezentate la depunerea dosarului) de către ofițerul de recrutare; în cazul în care se prezintă copii legalizate, acestea se acceptă;

(7) Candidații înscriși pe locurile M.A.I. la școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale 'Amiral Ion Murgescu' efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanța.

(8) Candidații înscriși pe locurile M.A.I. la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre 'Basarab I' susțin proba psihotehnică la sediul unității de învățământ postliceal în perioada 07 — 08 august 2017, potrivit graficului concursului de admitere care este disponibil la adresa http://ncoacademy.ro.

DEPUNERE DOSARE

Cererile de înscriere a candidaților pentru concursul de admitere se vor primi începând cu data 24.04.2017 și până la data de 26.05.2017 (candidații care optează pentru instituțiile de învățământ superior ale M.A.I, M.Ap.N și S.R.I, precum și pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.Ap.N), respectiv până la data de 21.07.2017 (candidații care optează pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I).

Datele limită până la care candidații vor depune dosarul de recrutare în volum complet sunt:

— 21.06.2017, ora 12:00, pentru Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza''—București (forma de învățământ cu frecvență și frecvență redusă);

— 09.06.2017, ora 12:00 pentru instituțiile de învățământ superior ale M.Ap.N. și S.R.I., precum și pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.Ap.N.;

— 10.08.2017, ora 12:00 pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I.

C. Examinarea medicală

(1) Examinarea medicală a candidaților se realizează la unitățile medicale teritoriale ale MAI — Centrul Medical Județean Buzău și constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare.

Fișa medicală se completează, astfel:

a) se eliberează personal candidaților în baza adresei structurii de resurse umane a unității de recrutare, care este înmânată candidaților la momentul înscrierii;

b) după examinarea generală și măsurarea indicilor antropometrici, în situația observării directe a existenței la candidați a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară ori în situația în care înălțimea nu corespunde criteriului minim de 1,65 metri pentru femei, 1,70 metri pentru bărbați, respectiv de minimum 1,60 metri în cazul candidaților pentru instituțiile de formare a ofițerilor și agenților de poliție de frontieră pentru specializarea marină, fișa medicală se transmite, cu adresă, structurii de resurse umane. Structura de resurse umane face mențiunea 'NEPROMOVAT' iar procedurile de recrutare încetează pentru cel în cauză (nu i se întocmește dosar de recrutare);

c) se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului 'Apt' pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I..

(2) Fișele medicale cu mențiunea 'INAPT' pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale județene/centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu, iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest aspect. Structura de resurse umane încetează procedurile de recrutare pentru cel în cauză (nu i se întocmește dosar de recrutare).

D. Evaluarea psihologică

Examinarea psihologică a candidaților, se efectuează la nivelul I.P.J. Buzău, de către specialiștii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele județene de poliție. Tabelul privind candidații programați la testare, data și ora examinării, documentele și materialele necesare, locul de desfășurare al acesteia precum și rezultatele testării vor fi afișate pe site-ul http://bz.politiaromana.ro

Candidații înscriși au OBLIGAȚIA de a urmări site-ul respectiv și de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la admiterea 2017.

Pentru candidații care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declarați 'Inapt medical', activitatea de recrutare încetează.

E. Opțiuni multiple

(1) Candidații au posibilitatea să opteze pentru locurile M.A.I la una sau mai multe instituții de învățământ superior ale M.A.I, M.Ap.N și S.R.I și unități de învățământ postliceal ale M.A.I și M.Ap.N, în măsura în care graficele/calendarele de admitere realizate de către instituțiile organizatoare permit participarea la probele de selecție și de evaluare a cunoștințelor.

(2) Candidații care formulează mai multe opțiuni vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituție de învățământ pentru care optează și vor fi reluate procedurile stabilite pentru selecție, respectiv probele de evaluare a cunoștințelor.

(3) În cazul candidaților prevăzuți la alin. (2), pe lângă toate documentele prevăzute pentru dosarul de recrutare, se depun în dosarele de recrutare suplimentare, fișa medicală și rezultatul evaluării psihologice, în copii certificate pentru conformitate cu originalele prin parafa și semnătura medicului/de către personalul care a realizat recrutarea, după caz.

F. Încetarea activității de recrutare și selecție

(1) Activitatea de recrutare și selecție încetează, pentru candidații aflați în următoarele situații:

a) nu depun în termenul-limită dosarul de recrutare în volum complet;

b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;

c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere.

(2) În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs, indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Secțiunea 2 — Înscrierea și susținerea concursului de admitere de către candidații selecționați

I. Înscrierea la selecție a candidaților

(1) Candidații M.A.I care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (inclusiv declarați 'apt' psihologic și medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate la unitățile de recrutare) se înscriu la sediul instituțiilor de învățământ superior/unităților de învățământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori și participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituții de învățământ superior/unități de învățământ postliceal.

Înscrierea candidaților M.A.I. la sediul instituției de învățământ pentru care au optat este condiționată de prezentarea următoarelor documente:

a) cartea de identitate sau pașaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat sau adeverință eliberată de liceu în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat și mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, (numai pentru absolvenții promoției 2017) precum și foaia matricolă a studiilor liceale — în original ori copie legalizată;

c) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidații la Academia de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza' București și la alte instituții de învățământ la care M.A.I. are locuri aprobate, avize pentru dovedirea unor aptitudini, etc.).

(2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) se certifică pentru conformitate și se semnează de persoana desemnată și de candidat.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile prevăzute la alin. (2) nu se mai realizează.

(4) Unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R (școlile de agenți de poliție din Câmpina și Cluj) vor organiza și desfășura activități în vederea înscrierii, respectiv eliberării legitimației de concurs în perioada 02 — 03.09.2017.

(5) Pentru înscrierea la probele eliminatorii organizate de către D.G.M.R.U.-M.A.I. pentru candidații cu opțiuni instituțiile de învățământ superior/postliceal ale M.Ap.N., aceștia vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit baremelor și criteriilor prevăzute pentru candidații la instituțiile de învățământ ale M.A.I.. Susțin probele eliminatorii (contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza', în perioada 6-7 iulie 2017, ora 07.30, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul M.A.I. la secțiunea carieră/instituții de învățământ.

(6) Candidații selecționați de MAI pentru instituțiile de învățământ ale M.Ap.N. care au promovat probele eliminatorii se înscriu la sediul instituțiilor pentru care au optat și au întocmit dosar de recrutare și participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologii proprii.

(7) Candidații M.A.I. la Academia Națională de Informații 'Mihai Viteazul' se înscriu la sediul acesteia, prezentând documentele solicitate de organizatori și participă la probele eliminatorii — contravizita medicală, probele de aptitudini fizice, stabilirea nivelului de cunoaștere a unei limbi străine, proba de creativitate, precum și la probele scrise, potrivit graficului/calendarului admiterii și prevederilor cuprinse în oferta publică de școlarizare a acestei instituții, în perioada 17-21 iulie 2017.

(8) Academia de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza' București organizează și desfășoară concursul de admitere în perioada 24 iulie — 11 august, activitățile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate prin Regulamentul concursului de admitere 2017, disponibil pe pagina oficială a instituției de învățământ.

II. Conținutul și desfășurarea concursului de admitere

(1) Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii (contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice) și probe de verificare a cunoștințelor (test grilă/proba de cunoștințe la disciplinele de concurs) desfășurate la sediile instituțiilor de învățământ.

(2) Contravizita medicală a candidaților se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialiști desemnați de Direcția Medicală a M.A.I., care examinează candidații, verifică înscrisurile fișei medicale tip M.A.I. și finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu mențiunea apt sau inapt, după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălțimea minimă și existența semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competențelor.

(3) Verificarea aptitudinilor fizice a candidaților, cu excepția celor pentru Academia Națională de Informații 'Mihai Viteazul', se realizează conform probelor și baremelor prevăzute în Anexa 5 numai pentru candidații care au promovat examenul medical.

Pentru susținerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele etapei de selecție — contravizita medicală și susținerea probelor fizice — nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

A. Susținerea probelor eliminatorii la concursul de admitere

(1) Etapele de desfășurare a probelor eliminatorii se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei unități organizatoare a concursului de admitere.

(2) Unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R (școlile de agenți de poliție din Câmpina și Cluj) organizează și desfășoară probele eliminatorii, la sediul fiecărei instituții, în perioada 04 — 08 septembrie 2017, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învățământ postliceal.

B. Susținerea probelor de verificare a cunoștințelor la concursul de admitere

(1) Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite, după caz, în regulamentele/metodologiile de admitere sau de către comisiile de admitere ale inspectoratelor generale.

(2) Detaliile privind conținutul probelor de verificare a cunoștințelor și calendarul desfășurării acestora la instituțiile de învățământ superior/unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I, M.Ap.N și S.R.I se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ.

(3) Proba de verificare a cunoștințelor pentru admiterea la facultățile Academiei de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza', este stabilită prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza' în anul 2017 și constă în aplicarea unui test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română și Limba străină (engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă potrivit opțiunii la înscriere);

(4) Unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R (școlile de agenți de poliție din Câmpina și Cluj) vor organiza și desfășura proba de verificare a cunoștințelor în data de 09 septembrie 2017, cu respectarea metodologiei de admitere în vigoare.

Proba de verificare a cunoștințelor va consta într-un test grilă la disciplinele limba română și limba străină (engleză sau franceză, potrivit opțiunii la înscriere). Subiectele pentru proba de verificare a cunoștințelor se vor formula din conținutul Tematicii de concurs stabilită la nivelul Comisiei de admitere a I.G.P.R — sesiunea 2017.(Anexa 6)

(5) Limba străină la Academia Națională de Informații 'Mihai Viteazul': engleză/franceză/ germană/rusă, potrivit opțiunii la înscriere;

(6) la instituțiile de învățământ superior și unitățile de învățământ postliceal ale MApN: limba engleză.

Recrutarea și selecția copiilor aflați în întreținerea polițiștilor răniți sau decedați ca urmare a rănirii într-un accident de muncă și a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu

Art. 1 — Recrutarea și selecția candidaților beneficiari ai Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor acestora, precum și familiilor polițiștilor decedați, respectiv ai Ordinului M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar decedat se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., ale dispozițiilor D.G.M.R.U. — M.A.I. și ale prezentei dispoziții.

Art. 2 — (1) Verificarea îndeplinirii condițiilor generale și a criteriilor specifice de admitere revine unității de recrutare, care transmite la D.G.M.R.U.—M.A.I. propunerea privind înmatricularea și documentația care fundamentează aceasta, în copie.

(2) Unitățile de recrutare, ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, vor constitui dosarul de recrutare pentru candidații aflați în situația de la alin. (1) și alin. (2) ale prezentului articol. Dosarul va fi transmis de către unitatea de recrutare instituției de învățământ pentru care optează și conține:

a) documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ din cadrul M.A.I.;

b) adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;

c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;

d) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau al polițistului decedat, în fotocopie;

e) certificatul de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.

Art. 3 — Unitățile de recrutare vor inventaria informările anterioare transmise de către D.G.M.R.U.. — M.A.I.. cu privire la rezervarea locurilor din prezenta sesiune soluționate în anul anterior și informează candidații.

Art. 4 — Unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R.. vor aduce la cunoștința candidaților, prin afișare, numărul de locuri pentru care se candidează și numărul de locuri 'rezervat pentru beneficiarii Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor acestora, precum și familiilor polițiștilor decedați, respectiv ale Ordinului M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar decedat conform informărilor primite.

Art. 5 — Unitățile de recrutare planifică solicitantul pentru examinarea medicală și evaluarea psihologică în mod similar celorlalți candidați dacă s-a inițiat procedura de constituire a dosarului de recrutare până la data de 26 mai 2017, în situația în care candidatul optează pentru Academia de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza', respectiv 21 iulie 2017 pentru școlile de agenți și aduce la cunoștința D.G.M.R.U.. — M.A.I.. rezultatele examinării medicale, evaluării psihologice, ale verificării îndeplinirii criteriului privind înălțimea minimă, precum și existența unor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, ca urmare a observării directe.

Dispoziții finale

(1) Candidații care optează pentru o instituție de învățământ superior, conform prevederilor art. 142 alin. (6), (61), (62) și (63) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru a fi înmatriculați în anul I de studii la instituțiile de învățământ superior, candidații declarați 'admis' care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanțat de la bugetul de stat, integral sau parțial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituția de învățământ o declarație din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență. Absolvenții de liceu ai promoției 2017 nu au obligația depunerii declarației din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență.

(2) În perioada probelor de selecție și/sau de verificare a cunoștințelor pentru admiterea la instituții de învățământ, candidații beneficiază de asistență medicală de urgență gratuită.

(3) Candidații declarați 'ADMIS' au obligația să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului școlar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituția de învățământ la care au fost declarați 'ADMIS'. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare, respectiv la îndepărtarea din cadrul unității de învățământ.

(4) Stabilirea încasării taxelor, respectiv a cuantumului acestora, revin fiecărei instituții organizatoare, conform reglementărilor legale în vigoare.

Înscrierea și depunerea dosarelor în volum complet se face după următorul program:

* luni, marți și joi între orele 1000-1400,

* miercuri între orele 1400-1800, la Centrul de Prevenire a Criminalității — Clubul Polițiștilor, din municipiul Buzău, str. Unirii, bl. 16 I — 16 J, parter

Alte informații suplimentare pot fi obținute de pe site-ul de internet al instituției pentru care optează fiecare candidat, de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii, nr. 8-10 sau telefonic la numărul: 0238/40212.

TOATE INFORMAȚIILE PRIVIND PLANIFICAREA LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ ȘI ALTE ACTIVITĂȚI LEGATE DE RECRUTARE VOR FI POSTATE PE ADRESA http://www.bz.politiaromana.ro.

COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE