Publicat: 2 Septembrie, 2015 - 15:59

Membrii Executivului au luat următoarele decizii în ședința de lucru de miercuri, 02 septembrie:

Noi reglementări privind aplicarea statutului polițistului

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, normele de aplicare ale prevederilor Legii privind statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară. Noile norme de aplicare au în vedere schimbările aduse prin Legea nr. 81/2015, prin care au fost modificate și completate reglementările referitoare la acordarea recompenselor polițiștilor, procedura cercetării prealabile, stabilirea și aplicarea sancțiunilor disciplinare, activitatea Consiliului de disciplină.

Potrivit modificărilor aduse prin legea 81/2015, normele de aplicare a Capitolului IV - Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni, referitoare la recompense și răspunderea disciplinară, din Statutul polițistului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Astfel, în ceea ce privește acordarea recompenselor, Hotărârea aprobată astăzi stabilește că acestea se acordă cu obiectivitate, în mod echitabil și principial, în scopul recunoașterii publice a meritelor polițistului care se evidențiază în mod deosebit în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și a misiunilor, precum și pentru motivarea personalului în vederea obținerii unor rezultate mai bune în activitatea profesională.

Totodată, prin actul normativ se instituie unele reguli privind parcurgerea procedurii disciplinare faţă de poliţiştii care au săvârşit fapte ce pot constitui abateri disciplinare. Astfel, se reglementează răspunderea disciplinară, respectiv: cadrul procedurii disciplinare, citarea polițistului cercetat, exercitarea drepturilor poliţistului cercetat, suspendarea şi încetarea suspendării procedurii disciplinare, desemnarea unor persoane în cadrul procedurii disciplinare (criterii de desemnare, cazuri de abţinere şi recuzare a polițiilor implicaţi în procedura disciplinară), termene procedurale;

Menționăm faptul că Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte cadrul normativ specific raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, printre care şi aspecte referitoare la răspunderea disciplinară.

Tot în ședința de astăzi, printr-o altă Hotărâre, Guvernul a modificat și completat Hotărârea nr.1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști. Hotărârea de Guvern stabilește un nou model al legitimației de serviciu pentru polițiștii de poliție judiciară detașați la Direcția Națională Anticorupție. Legitimația de serviciu va conține numele și prenumele titularului, prenumele tatălui acestuia, gradul profesional și fotografia acestuia. De asemenea, va conține precizarea “POLIȚIA JUDICIARĂ-Direcția Națională Anticorupție”, precum și data emiterii și data până la care este valabilă.

Fonduri alocate temporar pentru programe finanțate din fonduri structurale

 Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, alocarea temporară din venituri din privatizare, de către Ministerul Finanțelor Publice, a sumei de 984 milioane lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanțare pentru luna septembrie 2015 al Autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din fonduri structurale în cadrul Obiectivului Convergență.

Suma de 984 de milioane de lei va fi repartizată astfel:

Ø  280 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Mediu

Ø  220 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice

Ø  234 de milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Ø  250 de milioane de lei pentru Programul Operațional Regional

Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în contul beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată, în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2015.

Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 9 octombrie 2015.

România preia reglementări europene privind schimbul de date transfrontalier referitor la încălcări ale normelor de circulație

Guvernul a aprobat astăzi un proiect de Lege care modifică și completează Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitatea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitatea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări. Actul normativ transpune în legislația națională Directiva Europeană revizuită în acest domeniu.

Legea nr. 5/2014 are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii între autorităţile competente din România şi cele din celelalte state membre sau din statele participante, privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, atunci când încălcarea a fost săvârşită cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau stat participant, altul decât statul în care a fost săvârşită fapta, precum şi facilitarea executării de către autorităţile române a sancţiunilor aplicate pentru încălcări săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre şi în statele participante.

Potrivit proiectului de lege, prin excepţie de la regula potrivit căreia în toate situaţiile se declanșează procedura de informare, după obţinerea datelor necesare, autoritățile române nu declanșează procedurile de informare a autorităților omoloage din statele membre UE și Spațiului Economic European cu privire la încălcări ale normelor de circulație în următoarele situații:

Ø  În cazul în care, în urma uneia sau mai multor informări anterioare adresate aceleiași persoane, nu a fost primit răspuns;

Ø  În situația în care datele furnizate de sistemul de evidență sunt incomplete și nu au permis la o solicitare anterioară contactarea proprietarului/utilizatorului vehiculului;

În aceste situații, datele obținute cu privire la proprietarii sau deținătorii vehiculelor cu care au fost săvârșite încălcările se șterg.

Procedura propusă prin proiectul de lege aprobat astăzi de Guvern este reglementată ca atare în textul Directivei (UE) 2015/413 şi reprezintă o modalitate de evitare a suportării unor costuri nejustificate prin continuarea procedurilor de informare în situaţia în care subiectul nu răspunde autorităţii solicitante.

De asemenea, proiectul de act normativ stipulează că prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către autoritățile române competente și de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) se realizează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.