Publicat: 3 Februarie, 2016 - 15:42
Share

Deciziile luate de Guvern în ședința de miercuri, 03 februarie:

Guvernul reinstituie controlul judecătoresc preventiv asupra declanșării procedurii de executare silită

 Potrivit unei ordonanțe de urgență pentru modificarea Codului de procedură civilă, adoptate în ședința de astăzi a Guvernului, executarea silită nu va mai putea fi încuviințată de executorii judecătorești. Competența de a încuviința cererea de executare silită va reveni instanței judecătorești, care va efectua, astfel, un control judecătoresc preventiv asupra declanșării procedurii de executare silită propriu-zisă, ca garanție a respectării dreptului justițiabililor la un proces echitabil.

Până în prezent, competența de încuviințare a cererii de executare silită a aparținut executorilor judecătorești. Această atribuție le-a fost acordată începând cu anul 2014, în urma unei modificări aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr.138/2014.

Curtea Constituțională a constatat, însă, recent (prin Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 - https://www.ccr.ro/files/products/895.pdf) că declanșarea executării silite fără un controlul judecătoresc prealabil încalcă exigențele dreptului la un proces echitabil, prin lipsa garanțiilor de imparțialitate și independență specifice numai instanțelor judecătorești. Totodată, Curtea Constituțională a reținut că încuviințarea executării silite nu poate fi delegată executorului judecătoresc, acesta nefăcând parte din autoritatea judecătorească. 

Încuviințarea executării silite – condiție esențială în angrenajul formalităților prealabile începerii executării silite propriu-zise – constituie o etapă care își pune amprenta asupra întregii proceduri de executare silită.

Prin actul normativ adoptat, Guvernul a  pus de acord dispozițiile Codului de procedură civilă cu Constituția României, precum și cu decizia Curții Constituționale, revenindu-se, practic, în privința formalităților premergătoare declanșării executării silite propriu-zise, la sistemul consacrat inițial de noul Cod de procedură civilă, anterior modificării sale prin Legea nr. 138/2014.

De asemenea, se revine la sistemul instituit prin Codul de procedură civilă, anterior amendării sale prin Legea nr. 138/2014, și în ceea ce privește regimul căilor de atac, în sensul că:

Ø Încheierea de admitere a cererii de încuviințare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac; rămân însă aplicabile dispozițiile referitoare la posibilitatea de a cere, pe calea contestației la executare, anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă a fost dacă fără îndeplinirea condițiilor legale;

Ø Încheierea de respingere a cererii de încuviințare a executării silite poate fi atacată numai cu apel, exclusiv de creditor. 

 

Norme metodologice pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Aceste norme vizează implementarea următoarelor programe operaționale: Programul Operațional Regional (POR), Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și Programul Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

          Actul normativ aprobat de Guvern stabilește modul în care se face programarea bugetară a fondurilor europene și a contribuției publice naționale, detaliază fluxurile financiare,  modul în care sumele aferente acestor proiecte trebuie să se reflecte în evidența contabilă proprie a beneficiarilor, precum și condițiile cumulative care trebuie îndeplinite de beneficiar pentru a putea solicita și primi sumele aferente prefinanțării.

          Conform mecanismului aplicabil cererilor de plată, prefinanțarea se acordă în tranșe, pentru o perioadă de maxim 3 luni, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranșă să depășească durata contractului/deciziei/ordinului de finanțare. În maxim 10 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat tranșa de prefinanțare, beneficiarul trebuie să depună o cerere de rambursare prin care să justifice utilizarea prefinanțării transferate de către autoritatea de management, precum și a contribuției proprii aferente cheltuielilor eligibile. În cazul în care beneficiarul nu depune cerere de rambursare în termenul prevăzut, autoritățile de management au obligația recuperării întregii sume acordată ca tranșă de prefinanțare și nejustificată.

          Actul normativ stabilește, de asemenea, modul în care se face angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale, modul de derulare a proiectelor în parteneriat, precum și fluxurile financiare aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat.

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1691-proiect-de-hotarare-p...

Măsuri pentru eficientizarea activității de comercializare a coloranților și marcatorilor pentru motorină

 Guvernul a decis completarea condițiilor pe care operatorii economici trebuie să le îndeplinească pentru a putea comercializa coloranți și marcatori pentru motorină, precum și pentru păcură și produse asimilate acesteia, din punct de vedere al nivelului accizelor. Măsura va contribui la eficientizarea și fluidizarea acestei activități în viitor.

În acest sens, Executivul a adoptat astăzi  modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel,  operatorii economici pot veni cu dovada faptului că substanțele utilizate pentru colorare și marcare sunt conforme cu prevederile din Codul fiscal și din normele metodologice, prin prezentarea unui certificat emis de producătorul acestora, nu doar prin prezentarea unui certificat emis de un laborator acreditat conform standardului ISO 17025,  în România sau în alt stat membru UE.  În acest fel, operatorii economici au mai multe opțiuni în ceeea ce privește conformarea la condițiile impuse de legislație  privind substanțele de marcare și colorare a produselor energetice.

Referitor la substanțele pentru colorarea produselor energetice, normele metodologice au precizat formula chimică și  standardul internațional de înregistrare și identificare unic al substanțelor prevăzute în Codul Fiscal care trebuie utilizate, precum și modul în care operatorii economici ce comercializează coloranți trebuie să se înregistreze la autoritatea vamală.

Măsuri pentru finanțarea Programului ”Fiecare Copil în Grădiniță” 

 Programul ”Fiecare Copil în Grădiniță” va fi finanțat în 2016 cu suma de 55,5 milioane de lei, asigurată de la bugetul de stat. Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea, pe anul 2016, a participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Este vorba de tichetele sociale pentru încurajarea copiilor să urmeze grădinița, iar suma totală este de 55,5 milioane lei. Banii sunt repartizați județelor  în funcție de numărul de copii înscriși la grădinițe și declarați eligibili pentru program.

 

Măsuri pentru sprijinirea persoanelor rănite în urma incendiului din Clubul Colectiv

 
Guvernul a luat astăzi măsuri pentru sprijinirea persoanelor rănite în urma incendiului din 30 octombrie 2015 în Clubul Colectiv, precum și pentru familiile celor care și-au pierdut viața în tragicul eveniment.

Printr-o Hotărâre adoptată astăzi, au fost stabilite modalități suplimentare de sprijin pentru aceste persoane grav afectate și pentru familiile lor. Astfel, acordarea ajutorului financiar însoțitorului persoanei rănite se va extinde, urmând ca de acesta să poată beneficia atât pentru perioada spitalizării, cât și pentru perioada în care rănitul urmează tratament în regim ambulatoriu.

De asemenea, a fost extinsă modalitatea de sprijin, astfel încât de acest ajutor să beneficieze și însoțitorii răniților aflați la tratament în țară, în localitatea de domiciliu. Aceștia vor putea beneficia de 50 lei/zi pentru întreaga perioadă de tratament în ambulatoriu.

Aceste măsuri se adaugă celor deja stabilite prin HG 925/2015, respectiv:

Ø un membru al familiei sau altă rudă care  însoțește un pacient transferat la un spital din străinătate va primi 7.500 de euro lunar, respectiv 6.000 de euro pentru cazare și masă (200 de euro pe zi), pe perioada spitalizării, și 1.500 de euro pentru transport.

Ø un membru al familiei sau altă rudă a persoanei rănite internate în spitale din București va primi 6.000 de lei lunar, suport financiar acordat pentru perioada spitalizării. 

Totodată, potrivit actului normativ adoptat astăzi, ajutoarele suplimentare se acordă pentru o perioadă de până la 180 de zile, indiferent dacă tratamentul în regim ambulatoriu se efectuează în țară sau în străinătate în statele membre UE, ale Spațiului Economic European sau în alte state, dar nu mai târziu de împlinirea termenului de 6 luni de la publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial. Această perioadă de până la 180 de zile este suplimentară față de perioada/perioadele de spitalizare. Ajutoarele suplimentare se acordă în baza unei cereri depuse la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, repsectiv a municipiului București, însoțită de copia actelor de identitate ale persoanei rănite și însoțitorului. În situația în care rănitul și însoțitorul se află în străinătate, documentele se depun la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale MAE, care le retransmit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Aceste ajutoare suplimentare se plătesc din bugetul pentru 2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin agențiile de plăți și inspecție socială.

 Tot astăzi, printr-o a doua Hotărâre, Guvernul a extins reglementările privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile persoanelor care și-au pierdut viața în urma incendiului din 30 octombrie 2015 în Clubul Colectiv.

Astfel, acest sprijin va putea fi acordat și în cursul anului 2016, familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment, pentru cazurile de deces pentru care familiile nu au beneficiat de acest ajutor de urgență. 

Ajutorul este în cuantum de 5.000 de lei și va fi acordat în baza unei cereri adresate agenției pentru plăți și inspecție socială din raza teritorială a domiciliului și a unei copii a actului de identitate. Plata ajutoarelor de urgență se efectuează de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în funcție de domiciliul familiilor.

Decizia a fost luată de Guvern având în vedere că până în prezent au fost plătite ajutoare de urgență pentru familiile a 42 de persoane care și-au pierdut viața în urma incendiului din Clubul Colectiv.

Ajutor umanitar pentru refugiați

România se alătură statelor donatoare care participă la Conferinţa la nivel înalt în privinţa refugiaţilor, ce se va desfășura la Londra în 4 februarie.

În acest sens, Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se alocă suplimentar bugetului Ministerului Afacerilor Externe suma de 550.000 de lei pentru acordarea   ajutorului umanitar de urgență pentru refugiați.

Ajutorul umanitar va fi acordat pentru programele coordonate la nivelul Organizației Națiunilor Unite, respectiv Planul pentru pentru Răspuns Umanitar în Siria și Planul regional pentru refugiați și reziliență, instrumente instituționale, de cooperare inter-agenții ONU, instituite ca urmare a amplificării crizei refugiaților.

Acordarea ajutorului umanitar are în vedere atât dimensiunea crizei umanitare, cât și nivelul foarte bun al relațiilor bilaterale între statele terțe, care găzduiesc un număr mare de refugiați, și România și angajamentele europene și internaționale ale țării noastre.

Miu-Nicolae Ciobanu eliberat din funcția de prefect al județului Caraș-Severin

Guvernul a adoptat o hotărâre privind încetarea exercitării funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către Miu-Nicolae Ciobanu.

Acesta a exercitat funcția de prefect cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, începând cu 12 martie 2015.

330 de familii și persoane singure vor beneficia de ajutoare de urgență

Guvernul a aprobat astăzi acordarea de ajutoare de urgență în valoare totală de peste un million de lei (suma exacta este 1.009.200 lei) pentru 330 familii și persoane singure, ale căror locuințe au fost distruse sau grav afectate de inundații, alunecări de teren, incendii sau care se află în stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

Aceste ajutoare de urgență se acordă în baza unor anchete sociale și sunt între 600 de lei și 12.000 de lei. Între beneficiarii ajutoarelor acordate prin Hotărârea aprobată astăzi de Guvern sunt familii și persoane singure din 28 de județe și municipiul București.

Anchetele sociale au fost realizate de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv cea a municipiului București, iar din analiza acestora au rezultat următoarele:

Ø 22 de familii se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, inundații și alunecări de teren;

Ø 15 familii sunt în situații de necesitate cauzate de incendii, fiindu-le afectate locuințele și bunurile de folosință îndelungată;

Ø 293 de familii și persoane singure se confruntă cu situații deosebite cauzate de starea gravă de sănătate sau alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

Ajutoarele de urgență se suportă din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Acord pentru combaterea fraudei fiscale și evaziunii fiscale la nivel transfrontalier

 Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un proiect de lege pentru ratificarea Acordului Multianual al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014.

Frauda fiscală și evaziunea fiscală la nivel transfrontalier au devenit subiecte de îngrijorare majoră la nivel mondial, astfel încât Comisia Europeană, în comunicarea sa din 6 decembrie 2012, a stabilit un plan de acțiune privind consolidarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale, schimbul automat de informații constituind un instrument important în această privință.

Consiliul European din 22 mai 2013 a solicitat extinderea schimbului automat de informații la nivelul Uniunii și la nivel mondial, în vederea combaterii fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive.

În februarie 2014, Orgnizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat principalele elemente ale unui standard global pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, iar în iulie 2014 Consiliul OCDE a publicat standardul global complet.

Ca urmare a lărgirii sferei de efectuare a schimbului automat de informații financiare, OCDE a promovat Acordul multilateral pentru schimbul automat de informații privind conturi financiare care include prevederi exprese privind respectarea secretului fiscal.

Ministrul Finanțelor Publice a semnat, pentru România, acest Acord care va permite schimbul de informații la nivelul unui standard globat convenit de OCDE.

Acordul este în concordanță cu legislația din țara noastră și corespunde politicii promovate de România în domeniul schimbului de informații.

Odată intrat în vigoare, acest Acord va permite României să facă schimb de informații în scopul identificării persoanelor fizice sau firmelor care eludează fiscul, prin transferul banilor în conturi din străinătate.

România va face o listă a statelor cu care dorește să realizeze automat acest schimb de informații, deoarece schimbul de informații se va desfășura pe baze bilaterale între autoritățile competente. Astfel, schimbul automat de informații privind conturile financiare se va face pe măsură ce fiecare dintre statele care se vor regăsi pe lista României va fi parcurs procedurile de intrare în vigoare a Acordului multilateral.

Pentru România, schimbul de se informații se va face începând cu luna septembrie 2017.

Schimbul va cuprinde, printre altele, informații pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod identificare fiscală), informații referitoare la numărul contului, despre numele și numărul de identificare (dacă există) al instituției financiare care face raportarea, informații despre soldul sau valoarea contului, iar în cazul unui cont de custode, informații referitoare la suma brută a dobânzii, dividentelor sau a altor venituri pentru activele existente în cont sau suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare.

Contribuția României pentru finanțarea Secretariatului Organismului de Coordonare a Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare se plătește anual din bugetul Ministerului Finanțelor Publice, începând cu anul semnării Acordului.