Publicat: 3 Noiembrie, 2015 - 14:12
Share

Membrii Executivului au luat următoarele decizii în cadrul şedinţei de Guvern:

Ajutoare de urgență pentru familiile persoanelor care și-au pierdut viața în incendiul din clubul Colectiv

 
În urma tragediei produse în seara de 30 octombrie 2015 în clubul Colectiv din București, Guvernul a decis acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile persoanelor care și-au pierdut viața în acest incendiu. Ajutorul, în cuantum de 5.000 de lei, va fi acordat familiei fiecărei persoane decedate. 

Identificarea beneficiarilor și plata ajutoarelor de urgență se efectuează de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în funcție de domiciliul familiilor. 

Ajutorul va fi acordat în baza unei cereri adresate agenției pentru plăți și inspecție socială din raza teritorială a domiciliului și a unei copii a actului de identitate.

În plus, Guvernul va mai acorda un ajutor în valoare de 10.000 de lei pentru familia doamnei Ion Maria. Femeia, care și-a pierdut viața în tragicul incendiu, își întreținea singură familia: cei 5 copii cu vârste cuprinse între 11 ani și 23 de ani, precum și tatăl paralizat, după ce soțul acesteia a decedat în urmă cu 8 ani. 

Titularul acestui ajutor de urgență va fi fiica cea mare, Camelia, ea fiind singurul copil major al familiei. 

 

Biroul de presă

 
Masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică va putea fi valorificată la bursă

Masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică va putea fi valorificată și prin licitație publică cu preselecţie de tipul licitaţie electronică, precum şi prin vânzarea prin intermediul platformelor electronice sau a pieţelor de tranzacţionare administrate de bursele de mărfuri. Aceste două noi tipuri se adaugă variantelor clasice de licitație disponibilie. Începând cu producţia anului 2017, masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată  din proprietatea publică se va vinde numai prin licitaţii electronice. Plata masei lemnoase contractate se face anticipat exploatării.

Noile reglementări sunt cuprinse în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat, de Guvern, printr-o Hotărâre.

Actul normativ include, de asemenea, prevederi în scopul asigurării transparenţei comercializării masei lemnoase. În acest sens, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului au obligaţia de a asigura publicitatea licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond forestier, pe site-ul www.rosilva.ro. administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, iar administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a asigura publicitatea licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond forestier, pe site-ul www.ocoalederegim.ro, administrat de Asociaţia Administratorilor de Păduri din România.

Totodată, organizatorii licitaţiilor/ negocierilor şi agenţii constatatori abilitaţi potrivit legii vor avea obligația de a transmite, în vederea publicării pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură (Ministerul Mediului), lista operatorilor economici care cumpără masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică care înregistrează datorii neachitate la scadenţă, precum şi a proceselor verbale de constatare a contravenţiilor silvice/faptelor de natura infracţiunilor din domeniul silvic. 

Potrivit noilor reglementări, este interzisă participarea la licitaţii/negocieri pe o perioadă de până la 6 luni a operatorilor economici care cumulează 25 puncte de penalizare, stabilite conform modalităţii de calcul a punctelor de penalizare ca urmare a sancţiunilor de natură contravenţională şi penale aplicate operatorilor economici, reglementată prin regulament.  

Regulamentul de valorificare  a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat de Guvern  a fost elaborat având în vedere următoarele principiile prevăzute în Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată:  

     a) valorificarea superioară a masei lemnoase;                

     b) sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase; 

     c) valorificarea masei lemnoase pe picior se face doar către operatori economici atestaţi; un operator economic/grup de operatori economici poate/pot cumpăra la licitaţie sau negociere, după caz, materiale lemnoase doar în cazul în care asigură prin capacitatea proprie procesarea a cel puţin 40% din materialul lemnos achiziţionat; 

      d) prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuinţelor populaţiei; 

      e) transparenţa vânzării şi comercializării masei lemnoase; 

      f) un operator economic/grup de operatori economici nu poate achiziţiona/procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilit ca medie a ultimilor 3 ani în baza actelor de punere în valoare autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional, indiferent de forma de proprietate; 

      g) asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru producătorii din industria mobilei din păduri proprietate publică a statului sub formă de material lemnos fasonat, pe baza necesarului anual estimat; aceştia au drept de preempţiune la cumpărarea de material lemnos fasonat, la oferta de preţ şi în condiţii egale de vânzare. 

 

500 de milioane de lei pentru finanțarea lucrărilor la drumurile județene și comunale

Guvernul a repartizat suma care revine fiecărui judeţ din cele 500 de milioane de lei destinate finanțării lucrărilor la drumurile județene și comunale, potrivit unei Hotărâri aprobate astăzi, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Reamintim că prin OUG nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale s-a majorat cu suma de 500 de milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.  

Alocarea pe județe a fondurilor a avut la bază două criterii: repartizarea direct proporţională a banilor, în funcţie de lungimea drumurilor din judeţul respectiv şi capacitatea financiară, mai exact, s-au alocat bani mai mulţi pentru judeţele cu o capacitate financiară mai redusă. Cele două principii asigură repartizarea echilibrată a banilor pe judeţe, ceea ce va contribui la reducerea discrepanţelor dintre acestea.

Cele 41 de judeţe vor primi sume cuprinse între 9 şi 14 milioane de lei.

În plan local, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se va face în funcție de lungime și starea tehnică a drumurilor de către consiliul județean, după consultarea primarilor. 

Biroul de presă 

 

Fonduri pentru susținerea Programului privind reducerea tuberculozei în România

Guvernul a aprobat plata a circa trei milioane de lei pentru TVA aferent bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea tuberculozei în România, implementat în colaborare cu fundația Romanian Angel Appeal, potrivit unui proiect de lege adoptat astăzi. Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului cu solicitarea să fie dezbătut în procedură de urgență.

Suma este necesară pentru derularea Programului până în data de 31 martie 2018 și va fi plătită anual, astfel: 

Ø 987.000 lei din bugetul aprobat pe anul 2015; 

Ø 1,633 milioane lei din bugetul aprobat pe anul 2016; 

Ø 414.000 lei din bugetul aprobat pe anul 2017; 

Ø 15.000 lei din bugetul aprobat pe anul 2018. 

Banii vor fi utilizați integral pentru achiziţionarea şi distribuţia de medicamente pentru pacienţii cu Tuberculoză Multidrog-rezistenta (MDR-TB și XDR-TB) inclusiv Rifabutin pentru pacienții cu co-infecție TB-HIV, achiziţia de echipamente și consumabile de laborator pentru diagnosticul rapid al Tuberculozei Multidrog-rezistenta (MDR-TB), produse sanitare și nonsanitare pentru intervențiile de reducere a riscurilor în grupurile vulnerabile. 

Medicamentele sunt avizate de către Organizația Mondială a Sănătății. Contagiozitatea extrem de înaltă a Tuberculozei multidrog-rezistente (1 pacient activ infecteaza anual in medie alte 10-15 persoane) nu poate fi ţinută sub control în lipsa medicamentelor, avertizează specialiștii din Ministerul Sănătății.

Programul privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc este finanțat printr-un Acordul Cadru semnat la data de 01.04.2015 între Fundaţia Romanian Angel Appeal şi Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei. 

Programul este implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale și organizații neguvernamentale. Fondurile nerambursabile acordate prin acordul de finanțare vin în completarea resurselor naționale necesare aplicării Programului național de boli transmisibile, însă nu acoperă TVA aferent achiziționării de bunuri și servicii. 

În prezent, tuberculoza continuă să reprezinte o importanta problemă de sănătate publică in România. În 2010, incidenţa globala a tuberculozei în România a fost de aproximativ 90 la 100.000 de locuitori, una dintre cele mai ridicate din Regiunea Europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).  

Biroul de presă 

  

 Măsuri destinate operatorilor economici din industria de apărare

 

Guvernul a aprobat astăzi Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Actul normativ va crea premisele pentru susținerea programului de investiții în industria de apărare pentru reluarea/reînnoirea proceselor de fabricație și realizarea produselor la cerințele de înzestrare ale forțelor sistemului național de apărare. Adoptarea programului investițional are rolul de a asigura refacerea capacității industriale necesare producției și securizării lanțului de aprovizionare tehnică și mijloacele de luptă necesare forțelor Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a României, în raport cu angajamentele asumate de România în calitate de stat membru UE și NATO. Pentru realizarea investițiilor, operatorii economici pot beneficia de transferuri alocate de la bugetul de stat. 

Totodată, prin Ordonanța de Urgență, care creează cadrul legal pentru acordarea venitului lunar de completare, se stabilesc unele măsuri de protecție socială ce vor putea fi acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective la unii operatori economici din industria de apărare, aflați  în subordinea Ministerului Economiei, Comertului și Turismului, în baza Programelor de restructurare și reorganizare. 

Prin completările aduse de acest act normativ, se elimină unele inechități, având în vedere faptul că angajații din alte sectoare ale economiei naționale beneficiază de venit de completare în cazul în care sunt disponibilizate prin metoda concedierilor colective. 

Perioada acordării venitului lunar de completare, care va fi în funcție de vechimea în muncă a fiecărui angajat, va constitui stagiu de cotizare în sistemul public de pensii și asigurări sociale de sănătate. 

          Potrivit OUG nr. 36/ 2013, persoanele care vor fi concediate în condițiile acestui act normativ vor beneficia de următoarele drepturi:

·       indemnizație de șomaj

·       venit lunar de completare;

·       plăți compensatorii acordate de către operatorii economici din bugetele de venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic.

 

Venitul de completare se va acorda lunar, pe o perioadă de maximum 24 de luni, stabilită diferențiat în funcție de vechimea în muncă, respectiv:

·       timp de12 luni pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani până la 10 ani,

·       timp de 20 de luni pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani și până la 15 ani,

·       timp de 22 de luni pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani și până la 25 ani,

·       timp de 24 de luni pentru salariații care au o vechime în muncă de cel puțin 25 de ani.

 

Numărul de angajaţi estimat că ar putea fi disponibilizat prin concedieri colective în perioada 2015-2017 este de 808 persoane, după cum urmează: 2015 - 197 angajaţi; 2016 - 362 angajaţi; 2017 - 249 angajaţi. Estimarea a fost făcută în baza solicitărilor venite din partea companiilor din industria de apărare aflate în subordinea Ministerului Economiei, Comertului și Turismului și a fost discutată cu reprezentanții sindicatelor. 

 Venitul lunar de completare va fi asigurat de la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Impactul bugetar se estimează la 13,7 milioane de lei pentru următorii doi ani, astfel: 5,1 milioane de lei pentru anul 2016 și 8,6 milioane pentru 2017. 

Până în prezent, acest venit se acorda numai persoanelor disponibilizate din cadrul operatorilor economici reclasificați în sectorul administrației publice, conform listei publicate de Institutul Național de Statistică.

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului a demarat un amplu program de restructurare, modernizare și promovare a  industriei de apărare, menit să confere companiilor care activează în domeniu competitivitate, pe o piață aflată în continuă evoluție. 

 

Totodata, în urma bilanțului de activitate pe semestrul I 2015, s-a constatat o îmbunătățire a activității industriei de apărare:  cifra de afaceri a crescut cu 13%, valoarea exportului a crescut cu 31.77%, iar valoarea contractelor pentru export este egală cu valoarea însumată a exporturilor din ultimii 3 ani. Unele companii au  încheiat contracte până în anul 2019, în timp ce mai multe companii au realizat profituri operaționale, unele dintre ele urmând să atinga capacitatea maximă de producție.

          

O altă prevedere a actului normativ are în vedere unele clarificări aduse Codului fiscal aflat acum în vigoare, referitoare la mecanismul privind reținerea la sursă și reținerea prin stopaj la sursă a impozitelor și contribuțiilor sociale. Aceste prevederi nu sunt de natură să aducă modificări cu privire la calculul și reținerea impozitelor/contribuțiilor sociale din venitul realizat de o persoană fizică, ci să faciliteze aplicarea normelor legislative în vigoare până la sfârșitul acestui an. Noul Cod fiscal, aplicabil începând cu ianuarie 2016, conține aceste clarificări.  

De asemenea, prin Ordonanța de Urgență aprobată astăzi, a fost abrogat art.63 din OUG 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare. Prin acest articol se instituise acordarea unei majorări medii a salariilor de bază cu 22% pentru personalului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, ANAF, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

 

 

Biroul de presă 

România va primi 175  milioane  euro destinate Proiectului de construcție a locuințelor pentru persoanele/familiile tinere

 

Guvernul a aprobat astăzi, printr-un Memorandum, Acordul-cadru pentru împrumutul în valoare de 175 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Suma este destinată implementării Proiectului privind construcția de locuințe, destinate închirierii, pentru persoanele/familiile tinere. Perioada de implementare a Proiectului este de 5 ani, respectiv 2016-2020.  

Proiectul privind construcția de locuințe sociale pentru persoanele/familiile tinere are în vedere construirea a circa  6.990 de locuințe destinate închirierii de către persoane/familii tinere cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii, care nu au posibilitatea achiziționării/închirierii unei locuințe de pe piața liberă. După finalizarea lucrărilor de construcție a locuințelor, acestea vor fi transferate în administrarea autorităților publice locale, care vor avea obligația repartizării locuințelor în vederea închirierii acestora.

Costul total net estimat al Proiectului, care se va realiza în perioada 2016-2020, este de 250 de milioane de euro și va avea următoarele surse de finanțare: împrumutul BDCE în valoare de 175 de milioane de euro, precum şi contribuția statului român în valoare de 75 de milioane de euro, din care 37,5 milioane de euro reprezentând sume alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) și transferate Agenţiei Naíonale pentru Locuinţe (ANL) și 37,5 milioane de euro reprezentând sume alocate în bugetele locale (terenuri și viabilizări).

Perioada de acordare a împrumutului este de până la 20 de ani, din care până la 5 ani perioadă de grație, iar numărul maxim de tranșe va crește de la 12 la 15, pentru o distribuție mai uniformă a fondurilor, evitarea constrângerilor bugetare și respectarea termenelor BDCE pentru efectuarea tragerilor succesive. Data limită de tragere a împrumutului este 31 martie 2021. Plata datoriei publice aferentă împrumutului se va realiza în condiții de piață avantajoase. 

Biroul de presă  

 

România va participa la Programul pentru evaluarea internațională a competențelor adulților 2015-2018

 

România va participa la Programul pentru evaluarea internațională a competențelor adulților 2015-2018, dezvoltat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, potrivit unei Hotărâri adoptate astăzi de Guvern. 

Acesta este un program de evaluare sistematică și coerentă a nivelului și competenței populației cu vârste între 16-65 de ani, care își propune să testeze deprinderile de bază de scris/citit, de calcul aritmetic și de rezolvare a problemelor într-un mediu tehnologic diversificat, necesare pentru integrarea pe piața muncii. Totodată, rezultatele Programului vor ajuta la o mai bună înțelegere a randamentului pe care îl au educația și formarea profesională din perspectiva pieței muncii, ținând cont de calificări, la stabilirea rolului pe care îl au competențele cognitive în ameliorarea perspectivelor evoluției profesionale a populației cu risc, la o mai bună înțelegere a eficacității sistemelor de învățământ și de formare. Rezultatele programului vor oferi informații importante atât pentru redimensionarea politicilor educaționale, cât și pentru cele de ocupare a forței de muncă, reducând discrepanțele dintre educație și formare profesională, pe de o parte, și piața muncii, pe de altă parte. 

Participarea României la acest program este importantă din mai multe puncte de vedere:

Ø Comisia Europeană susține participarea statelor membre la acest program având în vedere că oferă participanților noi resurse de bune practici;

Ø Din perspectiva dezvoltării economice se pot îmbunătăți analiza productivității, susținerea creșterii economice, a competitivității, a gradului de ocupare a populației pe diferite grupe de vârstă;

Ø Din perspectiva dezvoltării sociale se pot susține mai eficient echitatea, mobilitatea, identificarea grupurilor cu risc și adoptarea de măsuri educaționale destinate grupurilor vulnerabile în domeniile educație, formare profesională, sănătate, ocupare, voluntariat etc;

Ø Din perspectiva dezvoltării tehnologice se poate extinde și aprofunda în mod țintit pregătirea pentru aplicarea noilor tehnologii, dezvoltarea serviciilor publice. 

Pe durata implementării Programului, Centrul Național de Evaluare și Examinare va îndeplini atribuțiile de Centru național al Programului pentru evaluarea internațională a competențelor adulților. Pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor Programului, se va constitui un Consiliu național cu rol consultativ format din reprezentanți ai Institutului Național de Statistică, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, Autorității Naționale pentru Calificări, Institutului de Științe ale Educației și Centrului Național de Evaluare și Examinare. Reprezentanții acestor instituții vor fi desemnați de către instituțiile nominalizate.

Implementarea Programului implică două categorii de costuri, acoperite în mare parte din fonduri europene: costuri internaționale, reprezentând taxa de participare a țării și care se ridică la aproximativ 125.000 de euro pentru fiecare din cei patru ani ai Programului, și costuri naționale, care variază în funcție de cerințele și specificul implementării la nivel național. În cazul statelor membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană asigură, la cerere, asistența financiară care să asigure 75% din costurile internaționale. În ceea ce privește costurile naționale, OECD recomandă ca cel puțin o parte a acestor costuri să fie acoperite prin atragarea de fonduri structurale.

 

Biroul de presă