Publicat: 3 Iunie, 2015 - 14:53
Share

AMOS News informează asupra hotărârilor luare de Guvern în şedinţa de miercuri, 03 iunie:

Reglementări privind statutul “operelor orfane”

 Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Actul normativ are scopul de a facilita digitizarea şi difuzarea operelor şi a altor obiecte protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe şi pentru care nu s-a identificat niciun titular al drepturilor de autor sau pentru care titularul, deși a fost identificat, nu este localizat (așa-numitele „opere orfane”). În această categorie, potrivit proiectului de lege, nu intră operele anonime sau cele sub pseudonim. În situaţia în care titularul drepturilor de autor sau conexe este identificat sau localizat ulterior, opera sau fonograma respectivă îşi încetează statutul de operă orfană.

          Potrivit proiectului de act normativ, statutul de operă orfană se aplică, în principal, următoarelor categorii de opere şi fonograme protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe şi care au fost publicate sau difuzate pentru prima dată într-un stat membru UE:

Ø operelor sub formă de cărţi, jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri care se găsesc în colecţiile bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ sau muzeelor accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;

Ø operelor cinematografice, audiovizuale şi fonogramelor aflate în colecţiile bibliotecilor, ale instituţiilor de învăţământ sau ale muzeelor accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor; 

Ø operelor cinematografice şi audiovizuale şi fonogramelor produse de organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune până la 31 decembrie 2002 inclusiv şi aflate în arhivele acestora (termen prevăzut de Directiva 2012/28); 

Potrivit proiectului de lege, înainte ca o operă sau o fonogramă să poată fi considerată „operă orfană”, se realizează o căutare diligentă, de bună-credinţă, a titularilor drepturilor de autor asupra operei sau fonogramei, inclusiv a titularilor drepturilor de autor asupra operelor şi a altor obiecte protejate conţinute sau integrate în operă sau în fonogramă. Această căutare diligentă se face prin consultarea surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de alte obiecte protejate și se efectuează obligatoriu înainte de utilizarea ei. 

Sursele corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme stabilite de actul normativ vor fi completate prin Decizia Directorului General al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, după consultarea titularilor de drepturi și cu utilizatorii.

În cazul în care o operă sau o fonogramă este considerată „operă orfană” într-un alt stat membru al Uniunii Europene, atunci este considerată, de asemenea, orfană și pe teritoriul României și poate fi utilizată și accesată în conformitate cu prezenta lege.  

Proiectul de lege stabilește că utilizarea operelor sau fonogramelor orfane de către biblioteci, instituţii de învăţământ şi muzee accesibile publicului, de către arhive, instituţii ale patrimoniului cinematografic sau fonografic, instituțiile publice de radiodifuziune şi de televiziune, se poate realiza prin două modalități:

Ø punere la dispoziţia publicului;

Ø reproducere, în vederea digitizării, punerii la dispoziție, indexării, catalogării, conservării sau restaurării.

Instituțiile menționate mai sus pot utiliza o „operă orfană” numai în scopul realizării obiectivelor legate de misiunile lor de interes public, în special conservarea operelor și fonogramelor aflate în colecțiile lor, restaurarea acestora și furnizarea de acces în scop cultural și educațional. Aceste organisme pot obține venituri din utilizarea „operelor orfane” în scopul exclusiv de acoperire a costurilor legate de digitizarea și de punere a acestora la dispoziția publicului. 

          Proiectul de lege stipulează explicit că dispozițiile acestui act normativ nu aduc atingere prevederilor privind brevetele, mărcile înregistrate, desenele și modelele industriale, modelele utilitare,  topografia semiconductoarelor, caracterele tipografice, accesul condiționat, accesul serviciilor de radiodifuziune sau televiziune la transmisia prin cablu, protecția tezaurelor naționale, cerințele privind depozitele legale, practicile restrictive și concurența neloială, secretele comerciale, securitatea, confidențialitatea, protecția datelor și respectarea vieții private, accesul la documente publice, dreptul contractual, libertatea presei și libertatea de exprimare în mijloacele de informare în masă.

          Proiectul de lege adoptat de Guvern transpune în legislația națională Directiva 2012/28 privind anumite utilizări permise ale „operelor orfane”. Scopul acestor prevederi este de a face posibilă digitalizarea, reproducerea și punerea la dispoziția publicului, de către biblioteci, instituţii de învăţământ, muzee, arhive, instituţii ale patrimoniului cinematografic sau fonografic, instituțiile publice de radiodifuziune şi de televiziune, a „operelor orfane”. În absența noilor prevederi, digitalizarea, reproducerea și punerea la dispoziția publicului a „operelor orfane” nu ar fi fost posibilă în condiții legale, având în vedere că drepturile exclusive ale titularilor drepturilor de autor în ceea ce privește reproducerea și punerea la dispoziția publicului, implica acordul prealabil al autorilor acestora.

Noi reglementări privind emisiunile de obligațiuni ipotecare

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind emisiunile de obligațiuni ipotecare, act normativ care va crea un nou cadru legal în domeniu, aliniat celor mai bune practici la nivel european. Scopul proiectului de lege este să permită dezvoltarea acestor instrumente de finanțare pe piața locală, într-o manieră prudentă și supravegheată corespunzător, asigurându-se astfel un plus de atractivitate pentru potențialii investitori. Existența acestui tip de obligațiuni va permite instituțiilor de credit atragerea de resurse financiare la un cost mai scăzut decât prin alte instrumente (ca efect al garantării obligațiunilor cu portofoliul de creanțe dedicate), efect care se va transfera într-un cost mai redus al creditării ipotecare. De asemenea, introducerea obligațiunilor ipotecare va contribui, pe termen mediu și lung, la profesionalizarea pieței primare a creditului ipotecar (de exemplu, prin introducerea, în mod indirect, a principiilor transparente de evaluare a proprietăților imobiliare).

Proiectul de lege adoptat astăzi de Guvern răspunde, totodată, unei condiționalități asumată de autoritățile române în fața Fondului Monetar Internațional. 

Principalele aspecte avute în vedere în acest proiect de lege vizează:

Ø Asigurarea unei protecții sporite investitorilor – Prin proiectul de lege se propun mecanisme clare prin care să fie asigurată protecția deținătorilor de obligațiuni, în condițiile păstrării unui echilibru corespunzător între drepturile preferențiale ale acestora și cele ale altor creditori ai instituției de credit emitente.

Ø Diminuarea riscurilor ce ar putea fi generate de activitatea de emisiune de obligațiuni ipotecare. În acest scop, propunerea legislativă va asigura cadrul și instrumentele pentru realizarea supravegherii acestei activități, suplimentar față de supravegherea prudențială realizată în legătură cu orice emitent. Potrivit proiectului de lege, competența de supraveghere prudențială a activității de emisiune de obligațiuni ipotecare va fi acordată Băncii Naționale a României.

Ø Asigurarea segregării clare a competențelor între autoritățile de supraveghere sectoriale, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară, în legătură cu activitatea de emitere de obligațiuni ipotecare. În acest sens, propunerea legislativă prevede acordarea competenței de supraveghere prudențială a activității de emisiune de obligațiuni ipotecare unei singure autorități, respectiv Băncii Naționale a României. 

Proiectul de lege adoptat astăzi include cele mai bune practici în domeniu, precum și  actualizările legislative din alte jurisdicții la nivelul anului 2013. Modelele avute în vedere la elaborarea propunerii legislative sunt cel german și cel austriac. De asemenea, proiectul de lege a făcut obiectul procedurii de consultare a Băncii Centrale Europene (în baza prevederilor Directivei Consiliului 98/415/CE cu privire la consultarea BCE de către autoritățile naționale), prin intermediul Băncii Naționale a României. În urma acestei consultări a fost emis avizul BCE, observațiile formulate în acest aviz fiind avute în vedere la definitivarea proiectului. În plan intern, au avut loc consultări cu Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația Română a Băncilor, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. 

În prezent, cadrul general pentru emisiunea de obligațiuni ipotecare este reglementat prin Legea nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare, act normativ care va fi abrogat odată cu intrarea în vigoare a proiectului de lege adoptat astăzi. 

15 milioane de lei pentru sprijinirea IMM-urilor

Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, deblocarea sumei de 15 milioane lei, aferentă lunii mai, pentru derularea, în 2015, a programelor finanțate anual de la bugetul de stat în scopul sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. 

Suma de 15 milioane de lei reprezintă cea de-a treia tranșă deblocată în 2015, din fondurile ce urmează să fie repartizate de Guvern pe o perioadă de șase luni, în mod eșalonat, pentru programele destinate IMM-urilor.

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri aplică stategia și programul de guvernare în domeniile energetic și resurselor energetice, întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Astfel, programele implementate de minister și finanțate din  bugetul de stat pentru înființarea sau dezvoltarea de noi IMM-uri sunt:

1.    Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitatea accesului la finanțare START;

Programul START vizează facilitarea accesului la finanţare a tinerilor întreprinzători. Prin acest program sunt acordate alocaţii financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/beneficiar.

2.    Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri – SRL-D;

Programul SRL-D (Societate cu Răspundere Limitată - Debutant) vizează acordarea de sprijin oricărui cetățean român care doreşte să își deschidă o afacere (şi care nu a mai avut una până acum), prin acordarea unui credit nerambursabil reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare.

3.    Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață – COMERȚ

Programul urmăreşte: întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă, precum și dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă. Prin acest program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocației financiare nerambursabile (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA),  dar nu mai mult de 135.000 lei/beneficiar.

4.    Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor – FEMEIA MANAGER

Programul urmăreşte:

- îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;

- stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;

- dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;

- creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea  alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi  nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar.

5.    Programul național multianual de înființare și dezvoltare de INCUBATOARE tehnologice și de afaceri.

Programul are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

Contravaloarea alocaţiei de la bugetul Programului pentru construcţia şi/sau renovarea/reabilitarea şi amenajarea fiecărei noi locaţii care va fi inclusă în Program cu destinaţia de  incubator de afaceri este de maximum 500.000 lei şi de maximum 200.000 lei pentru reabilitarea/renovarea şi reamenajarea clădirii incubatorului la începutul fiecarui nou  ciclu de incubare. 

6.    Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii.

În anul 2015, Programul urmăreşte organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri.

7.    Programul de dezvoltare antreprenorială UNCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Programul UNCTAD/EMPRETEC este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor implementat de către Ministerul Energiei, IMM si Mediului de Afaceri (MEIMMMA)

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Grupul ţintă al programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială. 

Prin Legea bugetului de stat pentru 2015, este prevăzută suma de 166,8 milioane de lei pentru dezvoltarea și susținerea înființării de noi IMM. 

Suplimentar față de aceste fonduri, în lunile martie și aprilie Guvernul a deblocat suma de 25 de milioane de lei, destinată sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. 

Potrivit procedurilor din cadrul programelor menţionate, etapele de implementare până la plata beneficiarilor durează minimum șase luni, acestea fiind următoarele: înscriere solicitanți, depunere documente, verificare administrativă și de eligibilitate, semnare contracte de finanțare, efectuare cheltuieli, depunere deconturi, certificare cheltuieli. Astfel, beneficiarii se prezintă la decont începând cu luna octombrie, plățile efectuându-se în perioada octombrie -15 decembrie.