Publicat: 28 Decembrie, 2017 - 11:11
Share

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 28 decembrie 2017:

     I.          PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 

1.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

2.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unui termen

 

 

  II.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea elementelor tehnice necesare în vederea aplicării art. 3² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime - SA Galaţi, din Portul Isaccea, Portul Tulcea şi Portul Măcin, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Drum de legătură DN 5 - Şoseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61+400", judeţul Giurgiu

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu, particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceeal acreditat, particular şi confesional

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. şi AMROMCO ENERGY S.R.L.

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor părţi de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi darea acestora în folosinţă cu titlu gratuit Asociaţiei Române pentru Transparenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Neamţ, Sibiu, Cluj, Argeş, Bacău, Vrancea, Buzău, Dâmboviţa, Maramureş, Galaţi şi municipiul Bucureşti

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rechemarea şi numirea unui consul general

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj" la Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Cornu, judeţul Prahova

 

 

III.          MEMORANDUMURI

 

1.    MEMORANDUM cu tema: încadrarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor care au angajaţi ce beneficiază de scutiri în baza art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea desemnării unor membri/membri supleanţi în cadrul Consiliului general/Comisiilor tehnice ale Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială (CNSM) şi reprezentanţi în cadrul grupurilor de lucru conform recomandărilor CNSM

3.    MEMORANDUM cu tema: Demararea pregătirii unui portofoliu de proiecte de transport ce urmează a fi implementate în viitorul cadru financiar multianual (2021-2027) 

4.    MEMORANDUM cu tema:  continuarea aplicării schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

5.    MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind condiţiile de funcţionare a Institutului Cultural Român în oraşul Praga şi a Centrului Cultural Ceh în oraşul Bucureşti

6.    MEMORANDUM cu tema: Ocuparea prin concurs a unor posturi vacante din cadrul Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală  

7.    MEMORANDUM cu tema:  Implementarea proiectelor CNCF CFR SA finanţate din Mecanismul pentru Interconectarea Europei

8.    MEMORANDUM cu tema:  Desfăşurarea lucrărilor celei de-a XVI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-iraniene de cooperare economică

 

 

IV.          INFORMĂRI

 

1.    INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr. 267/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 

Tag-uri Nume: