13 aprilie 2021

Agenda şedinţei Guvernului României din 25 martie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda şedinţei Guvernului României din 25 martie 2021

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind coproducţia cinematografică ( revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam, la data de 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LG-8.pdf

2. PROIECT DE LEGE privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LGANEXE.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii precum şi modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/OUG-5.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-56.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 1 martie 2021 şi la Bucureşti la 2 martie 2021 şi prin Scrisoarea de amendament nr. 5 semnată la Bruxelles la 1 martie 2021 şi la Bucureşti la 2 martie 2021 la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-57.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-58.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NFHGANEXA.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 şi (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-59.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”- S.A
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-60.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-69.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Amenajare râu Gilort în zona localităţii Novaci, judeţul Gorj” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-61.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-5.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-62.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare, consolidare, modernizare şi extindere Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-63.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire Sală de Sport Polivalentă”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-64.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Săcălăşeni, judeţul Maramureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-65.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-66.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-67.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ghergheasa, judeţul Buzău
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-68.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii Contractului de finanţare (COVID-19- Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 250 mil. EUR;
– aprobarea textului negociat al Contractului de finanţare;
– aprobarea semnării acestuia şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-8.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România, reprezentat de dl. Ministru Barna TÁNCZOS şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene – EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS-Suport Facility)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-9.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea Strategiei Naţionale pentru Sport
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-10.pdf

4. MEMORANDUM cu tema: aprobarea Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-11.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/PROGRAMUL-LEGISLATIV-AL-GUVERNULUI-ROMANIEI.pdf

V. NOTE

1. NOTĂ privind evoluţia Campaniei Naţionale de Vaccinare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/INFO.pdf

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Braşov, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Braşov, identificat în cartea funciară a municipiului Braşov nr. 122986, nr. cadastral 122986 din domeniul public al municipiului Braşov în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-4.pdf

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 5 iniţiative legislative
Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 24 de iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-5.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.