27 iunie 2022

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a publicat Raportul de activitate pentru anul 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Raportul de activitate al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) pentru anul 2021, aprobat în şedinţa Consiliului ARACIS din 25 mai 2022, este disponibil publicului larg şi tuturor părţilor interesate, la adresa:

https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2022/06/Raportul-de-activitate-ARACIS_2021.pdf

Raportul prezintă, conform tradiţiei şi obligaţiilor legale, activităţile desfăşurate de agenţie pentru îndeplinirea misiunii sale, referitoare la asigurarea calităţii educaţiei în învăţământul superior din România, precum şi activităţile care decurg din apartenenţa la organizaţii şi reţele internaţionale şi din înregistrarea agenţiei în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR).

Totodată, raportul se referă şi la activităţile desfăşurate de ARACIS ca agenţie parteneră în cadrul proiectelor finanţate din surse naţionale şi internaţionale, şi anume „Îmbunătăţirea politicilor publice în învăţământul superior şi creşterea calităţii reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN”(1), „Implicarea efectivă a părţilor interesate în activităţile de asigurare externă a calităţii – ESQA” (2) şi „Adoptarea unei abordări reflexive a egalităţii de gen pentru transformarea instituţională – TARGET” (3).

În raport sunt prezentate sintetic rezultatele activităţilor de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul superior, efectuate de ARACIS. Astfel, în anul 2021 au fost finalizate 23 de evaluări instituţionale, rezultând 22 de calificative „Grad de încredere ridicat” şi un calificativ „Încredere”. Totodată, au fost evaluate 360 de programe de studii universitare de licenţă, la toate formele de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă) şi au fost derulate 111 evaluări de domenii de masterat, 68 de evaluări ale programelor de studii universitare de masterat, 15 evaluări ale programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică şi o evaluare a programului de an pregătitor de limba română pentru studenţi străini.

De asemenea, în anul 2021, a fost demarat şi finalizat procesul de evaluare externă a studiilor universitare de doctorat. Acest proces a presupus evaluarea a 50 de instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat – IOSUD (90,9% din IOSUD), precum şi a fiecăruia dintre cele 398 de domenii de studii universitare de doctorat – DD (93,65% din total DD) pe care acestea le gestionează.

În ceea ce priveşte evaluarea externă a programelor integrate, ARACIS a susţinut utilizarea Abordării Europene pentru Asigurarea Calităţii Programelor de studii integrate, aprobată în anul 2015 de către miniştrii educaţiei din ţările Spaţiului European al Învăţământului Superior. Cadrul legislativ necesar a fost creat prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă (OUG) nr. 22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

Activitatea ARACIS de editare a unor publicaţii cu privire la sistemul de învăţământ superior şi evaluarea externă a calităţii educaţiei a continuat şi în anul 2021, prin publicarea Revistei pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, cât şi prin intermediul publicaţiilor elaborate în cadrul proiectelor QAFIN şi ESQA.

Totodată, agenţia a fost activă pe plan internaţional, prin continuarea implicării reprezentanţilor ARACIS în organismele de conducere ale Asociaţiei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA), Reţelei Central-Est Europene a Agenţiilor de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (CEENQA), Reţelei Internaţionale a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (INQAAHE), precum şi prin participarea la acţiunile organizate de ENQA sau în cadrul colaborării cu alte agenţii ori cu alte organizaţii din domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior, cum sunt CEENQA, Reţeaua Europeană pentru Acreditarea Educaţiei în Inginerie (ENAEE) şi INQAAHE.

În scopul creşterii gradului de accesibilitate şi a vizibilităţii informaţiilor legate de activităţile sale, astfel încât acestea să ajungă la un public cât mai larg, agenţia a lansat o pagină de Facebook şi a început activitatea de elaborare trimestrială a Buletinului său informativ.

CONSILIUL ARACIS
Bucureşti, 15 iunie 2022

*

(1) Co-finanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

(2) Co-finanţat din Programul ERASMUS+: Învăţământ Superior – Alianţele cunoaşterii.

(3) Co-finanţat din Programul Orizont 2020.