Publicat: 12 Februarie, 2017 - 19:12

In data de 01 februarie 2017 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 0093 H.G. nr. 39/27 Ianuarie 2017, hotărâre pentru aprobarea schemei 'Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate'.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea produsului tomate în spații protejate.

Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice , care exploatează culturi de tomate în spații protejate, respectiv:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător , valabil până la data plății ajutorului de minimis;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale,

c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii, care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp;

b) să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața prevăzută la lit. a);

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul 2017.

Valorificarea producției se face în perioadele ianuarie-mai, inclusiv, și noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis, care se acordă beneficiarilor este de 13.481,4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, pe durata Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2017.

Beneficiarii depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului

Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

f) declarație pe propria răspundere.

Documentele vor fi prezentate în original și în copie, în vederea certificării de către reprezentantul Direcției pentru Agricultură Județeana Cluj, prin înscrierea pe copie a sintagmei 'conform cu originalul'.

Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeana Cluj, având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere și în baza comunicării solicitanților, verifică înființarea culturii și începutul rodirii.

Pentru obținerea sprijinului, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați au obligația să depună la Direcția pentru Agricultură Județeana Cluj documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 27 decembrie 2017, inclusiv.

Documentele justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de tomate comercializate.

Direcția pentru Agricultură Județeana Cluj verifică documentele justificative și completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate.

Direcția pentru Agricultură Județeana Cluj aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim.

Suma reprezentând ajutor de minimis are în vedere sumele acordate anterior beneficiarului.

Solicitanții ale căror sume aprobate nu reprezintă echivalentul în lei al sumei de 3.000 euro nu sunt eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Directia pentru Agricultura Judeteana Cluj verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri, de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Se interzice acordarea de ajutor de minimis în temeiul prezentei hotărâri solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data de 1 ianuarie 2017, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței.

Informatii suplimentare la telefon: 0741023220, d-nul inginer, Paul Uifalean; 0744765662, d-nul inginer, Mircea Mudure; 0264591752.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Ioan PINTEA