Publicat: 21 Iulie, 2012 - 13:03

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către trei consilieri județeni, și anume: ȘTEFĂNESCU NICOLAE, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin, PONEŢCHI PAVEL PETRU, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin, LEAH SANDU VIRGIL, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, aceștia fiind înştiinţați despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Astfel, ȘTEFĂNESCU NICOLAE a fost informat la data de 09.11.2011, respectiv, data de 02.04.2012 și data de 23.04.2012.

PONEŢCHI PAVEL PETRU a fost informat la data de 14.12.2010 (confirmare de primire 17.12.2010), respectiv, data de 13.06.2012 (confirmare de primire 18.06.2012).

LEAH SANDU VIRGIL a fost informat la data de 16.03.2012 (confirmare de primire din data de 29.03.2012), respectiv, data de 11.05.2012 și data de 06.06.2012.

În urma evaluărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

1. ȘTEFĂNESCU NICOLAE s-a aflat, începând cu data de 28.05.2009 – prezent, în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin, cât și funcția de Director adjunct în cadrul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit Caraş-Severin și funcția de Consilier în cadrul Biroului Parlamentar nr. 183 (al deputatului Ion MOCIOALCĂ), deținut în Circumscripția electorală nr. 11 (Municipiul Reșița, Județul Caraș-Severin), încălcând, astfel, dispoziţiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) și b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

La data de 11.07.2008, a fost validat mandatul lui ȘTEFĂNESCU NICOLAE, de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin. Începând cu data de 28.05.2009, ȘTEFĂNESCU NICOLAE deține funcția de Director adjunct în cadrul în cadrul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit Caraş-Severin. De asemenea, începând cu data de 09.05.2005, respectiv, data de 09.05.2012, ȘTEFĂNESCU NICOLAE deține funcția de Consilier în cadrul Biroului Parlamentar nr. 190, respectiv, 183 (al deputatului Ion MOCIOALCĂ), deținut în Circumscripția electorală nr. 11 (Municipiul Reșița, Județul Caraș-Severin).

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei: „calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică”. „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”, respectiv „în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale”.

2. PONEŢCHI PAVEL PETRU s-a aflat, în perioada 28.08.2008 – 21.06.2012, în stare de incompatibilitate, deoarece, pe durata exercitării mandatului de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, a reprezentat Consiliul Judeţean Caraş-Severin în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Drumuri şi Poduri Caraş-Severin S.A., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

PONEŢCHI PAVEL PETRU exercită, în prezent, al doilea mandat consecutiv de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, conform Hotărârilor nr. 71/22.06.2008 și nr. 56/26.06.2004, privind validarea mandatelor consilierilor judeţeni. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 116/28.08.2008 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al Actului Constitutiv al S.C. Drumuri şi Poduri Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare, PONEŢCHI PAVEL PETRU a fost numit reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Drumuri şi Poduri Caraş-Severin S.A.

Consiliul Judeţean Caraş-Severin este acţionar unic al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Caraş-Severin.

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Caraş-Severin este o persoană juridică română cu capital iniţial integral de stat, având puncte de lucru sau reprezentanţe în judeţul Caraş-Severin.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 88, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei: „funcţia de (...) consilier judeţean este incompatibilă cu (...) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorală respectivă”.

3. LEAH SANDU VIRGIL s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, pe perioada exercitării mandatului de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad, S.C. BURZA S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia aceasta deţine calitatea de asociat unic şi funcția de administrator) a încheiat un număr de 8 contracte și 6 acte adiționale, de furnizări materiale, în cuantum total de 1.215.018,25 LEI, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad (aflată în subordinea Consiliului Județean Arad), încălcând, astfel, dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

La data de 27.06.2008, a fost validat mandatul lui LEAH SANDU VIRGIL, de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad. Începând cu data 05.07.1991 și până în prezent, LEAH SANDU VIRGIL deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator la S.C. BURZA S.R.L.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 90, alin. 1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, „consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

 Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.