Publicat: 16 Martie, 2018 - 10:52
Share

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a trei foşti şi actuali funcţionari publici, după cum urmează: 

1. Platon - Georgiță Virginia, fost şef al Serviciului Financiar al Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa - Năsăud - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcţiei publice de conducere de şef Serviciu economic în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa - Năsăud, a semnat mai multe documente (referat, ordin de plată, ordonanţare de plată, două comenzi, cerere de admitere la finanţare a investiţiilor şi cerere) aferente contractului de vânzare - cumpărare încheiat între Inspectoratul Teritorial de Muncă şi S.C. Elcom Internaţional S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia soţul persoanei evaluate deţine calitatea de asociat), încălcând astfel dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

2. Abuziloaie Paul, consilier în cadrul Direcţiei pentru Agricultură Botoşani - INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 mai 2011 - 05 decembrie 2012, a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier în cadrul Direcţiei de Agricultură Botoşani şi calitatea de prestator în cadrul RGIC Consultanţă S.R.L., încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

3. Alexe Cristina, secretar în cadrul Primăriei comunei Aninoasa, judeţul Dâmboviţa - INCOMPATIBILITATE

În perioada 09 iulie 2012 - 07 decembrie 2015, a desfăşurat activităţi în cadrul Alexe Cristina Persoană Fizică Autorizată care sunt în legătură directă/indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. 

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

- art. 70 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia 'Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative'; 
- art. 71 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia 'Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public';
- art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia 'Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: [..] c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice';
- art. 96, alin. (1) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia 'Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice.

Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului'.

'Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat [..] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective [..]'.

'Persoana [..] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică [..] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului'.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

 

Tag-uri Institutii: