Publicat: 16 Iunie, 2013 - 14:46
Share

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul lui BORCA TIBERIU MIRCEA (C.L. Deva – Jud. Hunedoara), GHEORGHE IONAȘCU (C.L. Malovăț – Jud. Mehedinți), PICU ION (C.L. Pietroșani – Jud. Teleorman) și PETZ LUDOVIC (C.L. Vişeu de Jos – Jud. Maramureș).

Starea de conflict de interese a intervenit ca urmare a participării persoanelor menționate la deliberarea și adoptarea hotărârilor consiliilor locale din care fac parte, având un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, contrar prevederilor legale, astfel:

1) BORCA TIBERIU MIRCEA a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local (24 aprilie 2009 – 25 iunie 2012), a participat la deliberarea şi adoptarea unei hotărâri a consiliului local privind aprobarea unui contract între consiliu şi S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A., societate în cadrul căreia acesta deţinea, la acea dată, funcţia de director reparaţii;

2) GHEORGHE IONAȘCU a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de consilier local și membru al comisiei juridice și de administrație publică, a avizat un proiect de hotărâre privind concesionarea / arendarea unei suprafețe de pășune – islaz comunal al Comunei Malovăț pentru anul 2010. Ulterior, GHEORGHE IONAȘCU a luat parte la deliberarea și adoptarea acestei hotărâri a consiliului local, prin care o suprafață de 20 ha a fost concesionată către EUGENIA IONAȘCU, rudă de gradul al II-lea a persoanei evaluate.  

3) PICU ION a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii privind rectificările bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Comunei Pietroșani pe anul 2008. PICU ION a avut un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor, respectiv încheierea și derularea unui contract de prestări servicii în valoare de 30.300 Lei, încheiat între Primăria Pietroșani și Picu I. Alecsandru Întreprindere Familială, al cărei reprezentant este PICU ION.

4) PETZ LUDOVIC a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii privind rectificarea bugetului local al Comunei Vișeu de Jos pe anul 2011. PETZ LUDOVIC a avut un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor, respectiv încheierea și derularea unui contract de lucrări în sumă de 7.160 Lei, încheiat între Primăria Comunei Vișeu de Jos și S.C. PELUD ELECTRIC S.R.L., societate în cadrul careia acesta deține funcția de administrator.

Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:

"Astfel, persoanele menționate au încălcat dispozițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu pot lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, precum și dispozițiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”.

Toate personaele menționate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 „Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".