Publicat: 20 Aprilie, 2018 - 10:21

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a cinci foşti şi actuali funcţionari publici, după cum urmează:

"1. PAVEL NUŢA GINA, director general al Direcţiei Generale Financiar-Administrativ din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin
INCOMPATIBILITATE 

În perioada 01 noiembrie 2011 - 16 iulie 2015, a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de director general al Direcţiei Generale Financiar-Administrativ în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi pe cea de cenzor la societăţi comerciale de interes public, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

2. VOICILĂ TEODORA, arhitect şef în cadrul Primăriei Municipiului Galaţi
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea demnităţii publice, având un interes personal de natură patrimonială, în calitate de arhitect şef în cadrul Primăriei Galaţi, a avizat/aprobat 36 proiecte pentru terţe persoane fizice şi juridice care au fost întocmite de către S.C. Eumetria S.R.L., societate în cadrul căreia soţul persoanei evaluate a deţinut şi exercitat calitatea de Administrator/asociat, încălcând astfel dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. a) şi c) din Legea nr. 161/2003.

3. VOCILĂ GEORGE ADRIAN, fost comisar şef adjunct al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov) - Comisariaul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Braşov
INCOMPATIBILITATE

În perioada 07 ianuarie - 23 mai 2013, a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de comisar şef adjunct al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov) şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov.

Totodată, în perioada 07 ianuarie - 01 noiembrie 2013, a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de comisar şef adjunct al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov) şi pe cea de administrator - membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruş S.A.

Astfel, persoana evaluată a încălcat astfel dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

4. SANDU CRISTIAN MARIUS, expert în cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti
INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 august - 31 decembrie 2013, a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de expert în cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti şi calitatea de prestator servicii în cadrul Clubului Sportiv Municipal Bucureşti, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin.(2), lit.a) din Legea nr. 161/2003.

5. MORĂRAŞU SIMONA MARIANA, fost funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Codăeşti, Judeţul Vaslui
INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 martie 2012 - 01 aprilie 2013, a exercitat funcţia de consilier juridic atât în cadrul Primăriei comunei Codăeşti, cât şi în cadrul CANMI S.R.L., atribuţiile fiind în legătură directă cu cele exercitate ca funcţionar public, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. VOCILĂ GEORGE ADRIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

* art. 70 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia 'Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative';

* art. 71 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia 'Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public';

* art. 79, alin. (1), lit. a) şi c) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia 'Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial (...) c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice';

* art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) şi c) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia '(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate public. (2) 'Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice (...) c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public';

* art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului'.

'Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (...)'.

'Persoana (...) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului'.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".
Comunicat de presă 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

 

Tag-uri Institutii: