Publicat: 8 Februarie, 2012 - 08:22
Share


 Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și indicii referitoare la posibila săvârșire a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României, de către Vass Mărioara, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bobota, Județul Sălaj.

(conform dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României, “conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv”, iar, potrivit prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”).

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010 în ceea ce privește informarea persoanelor evaluate, VASS MĂRIOARA fiind informată, prin adresele nr. 90219/G/I.I./12.08.2011 și nr. 1204/G/I.I./09.01.2012, despre declanșarea activității de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. VASS MĂRIOARA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 05.07.2011, s-au constatat următoarele:
VASS MĂRIOARA, în calitate de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bobota, a încălcat dispozițiile legale referitoare la conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât a încheiat un număr de două contracte în valoare de 21.180 LEI, între S.C. MAVAS M&G S.R.L. (societate în cadrul căreia VASS MĂRIOARA deține calitățile de administrator și asociat unic) și două unități de învățământ preșcolar, finanțarea acestor contracte fiind asigurată din bugetul inițial al Comunei Bobota pe anul 2010, acesta fiind suplimentat ulterior. VASS MĂRIOARA a participat, în calitate de Consilier local, atât la procesul de decizie privind adoptarea bugetului local pe anul 2010, cât și la suplimentarea ulterioară a acestuia.

Având în vedere cele de mai sus, au fost dispuse următoarele măsuri:

  -   sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj cu privire la posibila săvârşire de către VASS MĂRIOARA, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bobota, Județul Sălaj, a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României;

 -   iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.