Publicat: 13 Februarie, 2014 - 08:47
Share

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către RĂDOI DANIEL, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Măgurele, Județul Ilfov, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local (2008-2012):
Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"Ø a participat la dezbaterile ședințelor Comisiei pentru administrație publică locală, urbanism, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și drepturilor cetățenilor, a avizat cererile depuse de către societățile comerciale la care deținea calitatea de asociat, respectiv funcția de administrator și a aprobat rapoartele întocmite cu această ocazie;
Ø a participat la ședințele consiliului local, a deliberat și adoptat hotărârile în baza cărora au fost încheiate două contracte de închiriere între Primăria Orașului Măgurele și S.C. SUPREM S.R.L. (societate comercială al cărei asociat unic și administrator este persoana evaluată).
Astfel, RĂDOI DANIEL nu a respectat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, dispozițiile art. 75, lit. a) și b) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv, orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia”, precum și dispozițiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „[...] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”.

RĂDOI DANIEL a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".