Publicat: 28 Ianuarie, 2015 - 09:14
Share

Agenția Naționalã de Integritate a constatat existența conflictului de interese de naturã administrativã și penalã în cazul lui MARIȘ IOAN, fost Consilier local  în cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdan Vodã, Județul Maramureș (mandatul 2008 - 2012), conform Agenției Naționale de Integritate. 
Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acests subiect:
"MARIȘ IOAN a încãlcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativã, întrucât, în perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a luat parte la deliberarea și adoptarea a douã hotãrâri emise de cãtre Consiliul Local al Comunei Bogdan Vodã privind adoptarea, respectiv rectificarea bugetului pe anul 2012 (hotãrâri prin care au fost alocate sume de bani pentru extindere clãdire pompieri), în baza cãrora Primãria Comunei Bogdan Vodã a încheiat un contract de prestãri servicii, în valoare de 41.024,99 Lei, cu societatea comercialã  al cãrei asociat unic și administrator este persoana evaluatã. 

Astfel, MARIȘ IOAN a încãlcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, potrivit cãrora „nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soþ, soþie, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local ”, dispozițiile art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãrora „consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea ºi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii; în situaþiile prevãzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligaþi sã anunþe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivã”, și dispozițiile art. 75, lit. (c) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãrora „aleșii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãții publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: o societate comercialã la care deþin calitatea de asociat unic, funcþia de administrator sau de la care obþin venituri”. 

Totodatã, prin încheierea contractului menționat mai sus, MARIȘ IOAN a încãlcat și dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cãrora „Fapta funcþionarului public care, în exercitarea atribuþiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obþinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soþul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseºte cu închisoarea de la unu la 5 ani ºi interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcþie publicã”. 

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Dragomirești în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre MARIȘ IOAN a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã și pedepsitã de art. 301 din Codul Penal al României. 
Persoana evaluatã a fost informatã despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat ºi de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MARIȘ IOAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare. 

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligaþiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinarã ºi se sancþioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãþii, funcþiei sau activitãþii respective […]”. 

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existenþa conflictului de interese […] este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”. 

Agenþia Naþionalã de Integritate îºi exercitã atribuþiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidenþialitãții, imparþialitãții, independenþei operaþionale, celeritãții, bunei administrãri, precum ºi al dreptului la apãrare".