Publicat: 14 Aprilie, 2013 - 13:29

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către CEAPOTĂ IOANA (fostă NIȚULESCU), funcționar public în cadrul Primăriei Orașului Costești, Județul Argeș.

Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:

"Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, CEAPOTĂ IOANA fiind informată, la datele de 18.01.2012 (confirmare de primire 26.01.2012), 17.05.2012 (confirmare primire 18.05.2012), 10.12.2012 (confirmare primire 12.12.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La datele de 01.06.2012 și 03.01.2013, CEAPOTĂ IOANA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat faptul că CEAPOTĂ IOANA (fostă NIȚULESCU) s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în calitate de Șef serviciu, Serviciul Buget, Contabilitate - Informatică, Impozite, Taxe Locale din cadrul Primăriei Orașului Costești, Județul Argeș, s-a aflat în relații ierarhice directe cu fiica sa, DINCULESCU TEODORA-FLORENTINA (referent la Biroul de Impozite și Taxe Locale din cadrul Serviciului Buget Contabilitate - Informatică, Impozite, Taxe Locale), în diferite perioade de timp cuprinse în intervalul 01.06.2006 - 01.04.2011.

De asemenea, starea de incompatibilitate a intervenit și ca urmare a exercitării, începând cu data de 28.03.2012, a funcției publice de conducere de Șef serviciu, Serviciul Buget, Contabilitate – Informatică, Impozite, Taxe Locale din cadrul Primăriei Orașului Costești, Județul Argeș, simultan cu calitatea de cenzor în cadrul Casei de Ajutor Reciproc a Salariaților din Costești I.F.N.

Astfel, au fost încălcate dispoziţiile art. 95, alin. (1) și art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

La data de 14.11.2000, CEAPOTĂ IOANA a fost numită în funcția publică de conducere de contabil șef, iar, la data de 18.07.2003, a fost reîncadrată în funcția de Șef serviciu, Serviciul Buget, Contabilitate – Informatică, Impozite, Taxe Locale din cadrul Primăriei Orașului Costești, Județul Argeș.

De asemenea, la data de 28.03.2012, CEAPOTĂ IOANA a dobândit calitatea de membru în comisia de cenzori a Casei de Ajutor Reciproc a Salariaților din Costești I.F.N.

În perioadele 01.06.2006 - 20.03.2008, 01.02.2009 - 08.09.2009, 01.09.2009 - 01.11.2009, și 01.05.2010 - 01.04.2011, fiica persoanei evaluate, DINCULESCU TEODORA-FLORENTINA a deținut funcția de referent la Biroul de Impozite și Taxe Locale din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate - Informatică, Impozite, Taxe Locale. Conform fișei de post, CEAPOTĂ IOANA a fost șeful ierarhic direct al fiicei sale.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, „nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I”, iar, potrivit dispozițiilor art. 96, alin. (1), „funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".