Publicat: 14 Aprilie, 2013 - 11:34

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către CĂLINA IULIU, Viceprimar al Orașului Târgu Cărbunești, Județul Gorj.

Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, CĂLINA IULIU fiind informat, la datele de 11.09.2012 (confirmare de primire 14.09.2012), 31.01.2013 (confirmare de primire 04.02.2013), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 14.02.2013, CĂLINA IULIU a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către CĂLINA IULIU, întrucât, în perioada exercitării mandatului de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Cărbunești (2008 – 2012), Județul Gorj, Primăria Orașului Târgu Cărbunești a încheiat cu S.C. MĂCEȘU S.R.L. (societate în cadrul căreia soția sa deține calitatea de asociat și funcția de administrator) un contract de furnizare produse, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

La data de 28.06.2008, a fost validat mandatul lui CĂLINA IULIU, de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Cărbunești, Județul Gorj. La data de 23.12.2010, a fost ales în funcția de Viceprimar al Orașului Târgu Cărbunești, Județul Gorj pentru mandatul 2008 - 2012. La data de 27.06.2012, CĂLINA IULIU a fost reales în funcția de Viceprimar al Orașului Târgu Cărbunești pentru mandatul 2012 - 2016.

CĂLINA ANA, soția acestuia, deține începând cu anul 2003 calitatea de asociat și funcția de administrator al S.C. MĂCEȘU S.R.L. La data de 20.04.2010, Primăria Târgu Cărbunești a încheiat cu S.C. MĂCEȘU S.R.L. un contract de furnizare produse.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”Consilierii locali (...) care au funcţia de (...) administrator (...) asociat la societăţile comerciale cu capital privat (…) nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii (...) de furnizare de produse (...) cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte (...)”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".