21 mai 2022

ANOSR: Creaţia studentului, proprietatea studentului!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

ANOSR critică decizia Senatului UNArte şi solicită revocarea acesteia

ANOSR se alătură demersurilor întreprinse de către studenţii Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti şi Asociaţia Studenţilor UNArte şi solicită revocarea deciziilor adoptate cu încălcarea drepturilor studenţilor de către Senatul universitar.

În cadrul şedinţei de Senat a UNArte din data de 15.04.2021, forul decizional a adoptat două decizii vădit abuzive:

1. „Lucrările cu caracter didactic artistic realizate de către studenţi în atelierele de creaţie sub îndrumarea profesorilor coordonatori (titulari sau asociaţi) din cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti pe parcursul întregului ciclu universitar de licenţă şi master, sunt considerate bunuri aflate în proprietatea universităţii. UNArte îşi rezervă dreptul de a utiliza aceste lucrări în expoziţii, evenimente de promovare etc. În cazul în care o lucrare se va vinde, UNArte va stabili o cotă procentuală de 30% din preţul vânzării, care va fi virată autorului.”

2. Taxa de studiu va creşte, gradual, cu 10%.

Astfel, universitatea a hotărât modificarea Art. 9 din Regulamentul de activitate profesională al studenţilor UNArte pentru anul universitar 2021-2022, dorind să introducă în cadrul acestui regulament regimul de proprietate prezentat mai sus. Din informaţiile obţinute, prima parte a acestei decizii, fără ipoteza vânzării, fusese deja introdusă pentru contractele de şcolarizare din acest an universitar.

Prin aceste modificări, universitatea îşi arogă în proprietatea sa bunurile create de către studenţi în virtutea acestei calităţi.

Modificarea este una absolut incorectă, având în vedere că, în fapt, contribuţia esenţială în realizarea acelor bunuri aparţine studenţilor, în calitate de autori ai creaţiilor şi nu universităţii care doreşte să preia în deplină proprietate aceste bunuri. Faptul că universitatea doreşte expunerea acestor creaţii este just, dar acest motiv nu presupune transferarea dreptului de proprietate în favoarea universităţii. De altfel, chiar universitatea se contrazice, recunoscând o cotă de coproprietate de 30% a studenţilor la vânzare şi aşa incorectă şi inegală faţă de reala contribuţie a studentului, după ce clamează proprietatea exclusivă a creaţiilor studenţilor.

Mai mult decât atât, de multe ori, studenţii au declarat că, în realizarea lucrării, aceştia utilizează materiale achiziţionate de ei înşişi. În acelaşi timp, universitatea primeşte deja echivalentul contribuţiei proprii în crearea bunurilor studenţilor, fie prin taxa de studiu achitată de student, fie prin subvenţia de la bugetul de stat, în funcţie de coeficienţii de cost corespunzători, tocmai pentru contribuţia pe care o are în sprijinirea studentului pe parcursul actului educaţional.

Astfel, subliniem că un alt câştig în urma creaţiei artistice a studentului se dovedeşte a fi nejustificată şi o îmbogăţire injustă.

În acelaşi timp, semnalăm că în conformitate cu prevederile art. 11, lit. g) din Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/2012 privind adoptarea Codului Drepturilor şi Obligaţiilor Studentului, studenţii au „drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi Cartei universitare şi eventualelor contracte între părţi”. Prin urmare, de la bun început conchidem că nu este posibilă reglementarea regimului drepturilor de autor printr-un regulament, fiind valabilă doar reglementarea prin Carta universitară. De asemenea, luarea în proprietate a bunurilor create de studenţi nu se poate realiza nici prin contractul de şcolarizare, întrucât legiuitorul se referă la „eventuale” contracte, ori contractul de şcolarizare este un contract încheiat în mod imperativ între părţi (universitate şi student).

Legislaţia se referă la alte contracte între universitate şi student, încheiate pentru diferite activităţi de cercetare sau creaţie în care studentul este implicat în colaborare cu universitatea. Implicarea studenţilor în activităţi de cercetare/creaţie împreună cu universitatea este, desigur, un deziderat promovat de ANOSR de mult timp, iar în cadrul acestei colaborări, contribuţia studentului şi implicit beneficiile pe care le va obţine în baza acestei contribuţii în materia drepturilor de proprietate intelectuală se stabilesc printr-un contract distinct, negociat de părţi. Este profund greşită introducerea acestor reglementări în contractul de şcolarizare, cu o parte (universitatea) aflată pe picior de superioritate, putând lesne introduce prevederi în defavoarea vădită a studentului.

Intenţionând a răsturna o realitate faptică printr-o prevedere normativă, uzitând de poziţia superioară a universităţii, universitatea introduce o cotă de 30% care pare inspirată de prevederile art. 11 din Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu, care recunoaşte o cotă minimă de 30% asupra invenţiei angajaţilor:

„(1) Pentru invenţiile de serviciu realizate de salariaţi ai angajatorilor – persoane de drept public, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, revendicate de către angajator conform prevederilor prezentei legi sau conform unui contract între părţi şi valorificate de către angajator, salariatul inventator are dreptul la o cotă procentuală din valoarea venitului realizat de angajator, în urma aplicării invenţiilor.

(2) Procentul prevăzut la alin. (1) nu poate fi mai mic de 30%.”

Subliniem totuşi că, în cazul de faţă, situaţia este cu totul alta. Astfel, este necesară o diferenţiere clară între ceea ce realizează studenţii în exercitarea calităţii de student şi ceea ce ar putea realiza studenţii în baza altor categorii de contracte cu titlu oneros.

Cum am putea admite că studenţii ar avea o contribuţie de 30% în creaţia proprie, plătind o taxă sau, după caz, fiind subvenţionaţi de la bugetul de stat pentru a fi sprijiniţi în elaborarea acelei creaţii, câtă vreme legea stabileşte o contribuţie minimă de 30% pentru o persoană care este angajată şi plătită pentru a realiza invenţii?

Câtă vreme atribuţia normală a studentului în acest caz este ca, în cadrul procesului educaţional, să realizeze creaţii şi acesta le realizează, prin raportare la calitatea lui de student, studentul ar trebui să fie cel care beneficiază de roadele muncii sale.

În al doilea rând, analizând cea de-a doua măsură adoptată de universitate, constatăm încă o dată că şi aceasta este complet nejustificată, prin raportare la prevederile existente. Pentru început, constatăm că propunerea de hotărâre şi Hotărârea Senatului din data de 15.04.2021 nu sunt publice pe site-ul universităţii, astfel nu regăsim justificări în legătură cu ce înseamnă menţiunea de „creşterea graduală” a taxei şi mai mult decât atât, la ce se raportează acel procentaj de 10%.

Dacă prevederea se referă, conform informaţiilor obţinute de ANOSR şi la studenţii aflaţi în perioada studiilor, semnalăm inexistenţa unui temei normativ punctual care să justifice această creştere şi caracterul profund injust al acesteia. Poziţia şi argumentele ANOSR, atât pentru creşterea taxelor în general, cât şi pentru creşterea taxelor pe perioada şcolarizării sunt cunoscute şi nu le vom reitera. De asemenea, semnalăm însă că există pe rolul instanţelor judecătoreşti un dosar cu obiect identic, între alte părţi, soluţionat în primă instanţă în defavoarea unei universităţi care a decis creşterea taxelor studenţilor înmatriculaţi.

În contextul argumentelor expuse, solicităm o revenire a UNArte în sensul revocării celor două decizii din şedinţa Senatului universitar din data de 15.04.2021. De asemenea, pentru evitarea proliferării unor iniţiative similare, ANOSR va milita pentru modificări legislative care să statornicească expres aceste interdicţii.

Poţi să te alături demersurilor ASUNAB mai jos:
https://campaniamea.declic.ro/petitions/eliminarea-masurilor-abuzive-privind-drepturile-de-autor-ale-studentilor-unarte?source=facebook-share-button&time=1618650106&utm_source=facebook&share=6fe54fab-0260-40e4-b958-240b0ea8334a&fbclid=IwAR0qnTxxICO21YjyU5MnojrUDuOXZhhas7jRZWjvietrgZkVieqtoV873Io

Cornelia-Florina FECHETE
Vicepreşedinte Relaţii Publice ANOSR

Horia Şerban ONIŢA
Preşedinte ANOSR

*** Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) este federaţia naţională studenţească, non-guvernamentală şi non-partizană care, de peste 22 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenţilor din România, apărarea şi promovarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, cât şi stimularea participării lor la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală.

ANOSR reuneşte studenţi din 19 centre universitare din întreaga ţară, din 30 de universităţi, atingând un număr de 111 organizaţii membre, care luptă împreună pentru menţinerea în funcţiune a mecanismului mişcării studenţeşti. La nivel naţional, ANOSR este parte a Alianţei pentru o Românie Curată şi membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federaţia este reprezentantul legitim al studenţilor din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizaţiei Europene a Studenţilor (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenţii.