Publicat: 19 Ianuarie, 2016 - 20:55
Share

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) propune spre consultare Proiectul de Lege privind contractele de credit pentru consumatori garantate cu bunuri imobile.

Proiectul prevede că, intermediarul de credite sau creditorul oferă consumatorului informaţiile personalizate de care acesta are nevoie pentru a compară produsele de credit disponibile pe piaţă, a evalua implicaţiile lor şi a decide în cunoştinţă de cauza dacă să încheie sau nu un contract de credit. Aceste informaţii sunt oferite prin intermediul Fişei Europene de Informaţii Standardizate (FEIS).
Reglementările propuse:
Art. 11. - (1) Creditorul şi, dacă este cazul, intermediarul de credite oferă consumatorului informaţiile personalizate de care acesta are nevoie pentru a compară produsele de credit disponibile pe piaţă, a evalua implicaţiile lor şi a decide în cunoştinţă de cauza dacă să încheie sau nu un contract de credit.
(2) Informaţiile sunt oferite: a) fără întârzieri nejustificate, dar nu mai mult de 10 zile, după ce consumatorul a furnizat informaţiile necesare cu privire la nevoile sale, situaţia să financiară şi preferinţe; b) în timp util înainte că orice consumator să fie obligat printr-un contract de credit sau o oferta, dar nu mai puţin de 15 zile, astfel încât consumatorul să aibă suficient timp pentru a compară ofertele, a evalua implicaţiile acestora şi a lua o decizie în cunoştinţă de cauza; c) prin intermediul Fişei Europene de Informaţii Standardizate (FEIS), prevăzută în anexă nr. 2, ce trebuie să fie în scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Român, mărimea de minimum 12 p. În cazul în care informaţiile sunt redactate pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.
(3) Informaţiile menţionate la alin. (1) sunt redactate astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii, prin utilizarea unor expresii tehnice, juridice sau specifice domeniului financiarbancar, prin utilizarea de prescurtări sau iniţiale ale unor denumiri, cu excepţia celor prevăzute de lege sau de limbajul obişnuit. Termenii tehnici vor fi explicităţi la solicitarea consumatorului, în scris, fără costuri suplimentare

(4) Durata menţionată la alin. (2) lit. b) este o perioada de reflecţie înainte de încheierea contractului de credit.

(5) În cadrul perioadei de reflecţie: a) informaţiile cuprinse în FEIS nu pot fi modificate şi reprezintă un angajament ferm pentru creditor; b) oferta este fermă pentru creditor; c) consumatorul poate acceptă oferta în orice moment pe parcursul perioadei de reflecţie. În această situaţie, consumatorul renunţă în mod expres, în scris, la utilizarea perioadei de reflecţie.

(6) Sarcina probei cu privire la renunţarea consumatorului la perioada de reflecţie revine creditorului sau intermediarului de credite, după caz.

(7) Modelul FEIS nu poate fi modificat. Orice informaţii suplimentare pe care creditorul sau, după caz, intermediarul de credite le poate oferi consumatorului sau este obligat să le ofere consumatorului în temeiul altor acte normative trebuie furnizate într-un document separat care poate fi anexat la FEIS.

(8) Informaţiile transmise consumatorului prin FEIS, precum şi prin orice alt document suplimentar, se semnează de către toate părţile implicate.

(9) Creditorul sau, dacă este cazul, intermediarul de credite, în plus faţă de FEIS, oferă consumatorului, gratuit, propunerea de contract de credit, în momentul prezentării unei oferte ferme pentru creditor.

Art. 13. - (1) Se interzice perceperea unui comision de analiză dosar în cazul în care creditul nu se acordă.

Art. 17. - (1) Pe parcursul derulării contractului de credit: a) se interzice majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor şi spezelor bancare; b) se interzic introducerea şi perceperea de noi comisioane, tarife sau a oricăror alte speze bancare, cu excepţia costurilor specifice unor produse şi servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator, neprevăzute în contract ori care nu erau oferite consumatorilor la dată încheierii acestuia.

Aceste costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte adiţionale acceptate de consumator. c) se interzice perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană;

Art. 20. - (1) Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator

Reglementări noi vizează şi covertirea în orice moment a creditelor contractate în moneda străină, la cererea consumatorilor, se arată într-un proiect de act normativ al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor:

Art. 30. - Creditorul se asigura că, în cazul în care un contract de credit se referă la un împrumut în moneda străină, să fie cuprins în cadrul acestuia, la momentul încheierii contractului, dreptul consumatorului de a putea converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, contractul de credit într-o moneda alternativă, precum şi alte posibilităţi de reducere a costurilor de creditare.

Art. 31. - (1) În cazul în care consumatorul decide să utilizeze dreptul de a converti contractul de credit într-o moneda alternativă, creditorul nu impune restricţii nejustificate şi oferă consumatorului cel puţin ofertele existente pe piaţă la momentul înaintării cererii de către consumator.

(2) Creditorul transmite oferta să consumatorului în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 15 zile de la dată inregistarii cererii consumatorului.

Moneda alternativă poate fi orice moneda din portofoliul băncii în care banca acordă credit, la alegerea consumatorului.