Publicat: 18 Octombrie, 2012 - 08:21
Share
Se afirmă într-un raport al Corpului de Control al primului-ministru

Corpul de control al primului-ministru a finalizat în aceste zile Raportul de control privind verificările efectuate la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice pentru perioada 1.01.2009 – 30.06.2012. Obiectul controlului a constat în verificarea respectării prevederilor legale privind organizarea, funcţionarea şi exercitarea atribuţiilor de către personalul ANRMAP. În urma acţiunii de control s-au constatat următoarele:

1. În data de 28.03.2012, Ministerul Afacerilor Europene a transmis preşedintelui ANRMAP faptul că în sistemul EU Pilot a fost introdusă o solicitare de informaţii din partea Direcţiei Generale Piaţa Internă şi Servicii din cadrul Comisiei Europene, privind legalitatea atribuirii de către Primăria Sector 3 – Bucureşti, în perioada 2008-2010, a unui număr de 77 de contracte prin procedura “negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”, solicitandu-se, totodată, transmiterea răspunsului oficial până la data de 30 aprilie 2012.

Chiar şi după primirea, în data de 25.04.3012, a variantei oficiale a scrisorii Direcţiei Generale Piaţa Internă şi Servicii, preşedintele ANRMAP, Cristina Trăilă, nu a dat curs solicitării Ministerului Afacerilor Europene şi Comisiei Europene. Abia în data de 13.06.2012, după ce Ministerul Afacerilor Europene a revenit, preşedintele ANRMAP a comunicat Ministerului Afacerilor Europene ca acţiunea de supraveghere la Primăria Sector 3 a fost inclus în planul de control pentru luna iunie 2012.


În urma efectuării de către ANRMAP a procedurii de supraveghere privind verificarea respectării prevederilor legale în cazul atribuirii de către Primăria Sector 3- Bucureşti, în perioada 2008-2010, a unui număr de 77 de contracte prin intermediul procedurii “negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”, a fost întocmit Raportul de control în care au fost constatate următoarele aspecte:

- În urma verificării modului de atribuire a celor 77 de contracte specificate de către Comisia Europeană, s-a constatat faptul că 37 de contracte au fost atribuite cu nerespectarea prevederilor legale.
- Totodată, s-a constatat faptul că în cazul a 23 de contracte/acte adiţionale, anunţul de atribuire a fost publicat cu întârziere

- Un număr de 10 contracte/acte adiţionale, care nu erau mentionate în lista transmisă de Comisia Europeană, au fost atribuite cu încălcarea prevederilor legale

- Cu toate că încălcările prevederilor legale constatate reprezentau contravenţii prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, acestea nu au putut fi sancţionate cu amenda, deoarece aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale era prescrisă la momentul constatării faptelor respective
- Deşi potrivit Raportului existau fapte care constituiau contravenţie şi se sancţionează, conform prevederilor OUG 34/2006, cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, echipa de control din cadrul ANRMAP a aplicat autorităţii sancţiunea “avertisment”.

2. În perioada 2010-2011, conducerea ANRMAP, întrunită în cadrul Colegiului consultativ din cadrul instituţiei, a hotărât, în mod nelegal, prin depăşirea atribuţiilor de serviciu, anularea unor procese-verbale de constatare şi sancţionarea a contravenţiilor şi înlocuirea unor amenzi contravenţionale cu avertisment, cu consecinţa exonerării contravenienţilor, autorităţi contractante potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materia achiziţiilor publice, de la plata unor amenzi în cuantum total de 385.000 lei, suma cu care a fost prejudiciat bugetul statului.

Pentru a crea o aparenţă de legalitate cu privire la competenţa Colegiului consultativ de a soluţiona plângeri formulate împotriva proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, aceste plângeri au fost denumite de către membrii Colegiului consultativ, în mod necorespunzator adevărului, drept “plângeri prealabile”, care ar fi fost formulate în baza Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În realitate, plângerile în legătură cu care Colegiul consultativ a luat hotărâri nelegale au fost plângeri contravenţionale a căror soluţionare, potrivit dispoziţiilor art.32 alin (2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, intra în competenţa exclusivă a instanţelor de judecată.
 

Analizarea plângerilor formulate împotriva actelor administrative emise de ANRMAP sau de reprezentanţii acesteia de către Colegiul consultativ a fost reglementată pentru prima data prin Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRMAP, ulterior deciziilor pe care le-a luat Colegiul consultativ cu privire la anularea unor procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Chiar şi după ce a fost reglementată competenţă Colegiului consultativ de a analiza plângeri, aceasta a fost limitată doar la actele administrative (rapoarte de control), nu şi la procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor care un regim juridic special, reglementat prin OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile şi completările ulterioare.

Modul în care au procedat membrii Colegiului consultativ cu privire la plângerile formulate de contravenienţi împotriva unor procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor a condus la insuşirea, în mod abuziv, a competenţei pe care legiuitorul a acordat-o, în mod exclusiv, instanţelor de judecată. Colegiul consultativ al ANRMAP a anulat astfel de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a unor sancţiuni, printre altele în cazul primăriei Târgu Mureş,  în cazul SC METROREX  SA şi în cazul Consiliului Judeţean Galaţi.

Potrivit dispoziţiilor art.23 alin (1) din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, “persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să inştiinţeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezulta indicii că s-a efectuat o operaţiune dau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit prezentei legi.” Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ de control administrativ, va sesiza organele de urmărire penală în legatură cu operaţiunile sau actele ilicite constatate în urma desfăşurării acţiunii de control, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată să hotârasca asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii respective şi asupra vinovaţiei.