21 octombrie 2021

APIA primeşte cereri de înscriere în Programul pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

APIA primeşte cereri de înscriere în Programul pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021 şi în Programul pentru susţinerea producţiei de plante aromatice anul 2021

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Mureş informează potenţialii beneficiari că au fost publicate 2 Hotărâri de Guvern, având nr. 651/2021, respectiv nr. 652/2021 care au ca obiect acordarea unor ajutoare de minimis pentru susţinerea, în anul 2021, a două categorii de fermieri.

Astfel, cele 2 acte normative, în esenţă similare, dar cu obiect diferit, se aplică în perioada următoare, după cum urmează:

I. Conform HG nr. 651/2021 APIA primeşte cereri de înscriere în Programul pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, începând cu data de şi până cel târziu la data de 20 iulie 2021 inclusiv. Prin spaţii protejate se înţelege sere şi/sau solarii.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, după cum urmează:
– Ardei gras şi/sau ardei lung;
– Castraveţi;
– Tomate;
– Vinete.

Plafonul total alocat acestei scheme de ajutor de minimis este de 150.000.000 lei, echivalentul a maximum 30.785.000 euro la un curs valutar de 4,8725 lei/euro.

Beneficiari:

a) producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în temeiul Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2021;

b) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

c) producătorii agricoli persoane juridice.

Cererile de înscriere în Program, însoţite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poştă sau e-mail la centrul judeţean / local / al municipiului Bucureşti unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul / sediul social sau în cadrul unităţii administrativ teritoriale unde are suprafaţa cultivată cea mai mare, până la 20 iulie 2021, inclusiv.

Înainte de depunerea cererii de înscriere în Program, fermierii solicită funcţionarilor APIA verificarea încadrării în plafonul maximum admis în cazul întreprinderilor / întreprinderilor unice, respectiv încadrarea în suma de 20.000 euro în decursul a trei exerciţii financiare (conform art. 9 alin. (1) din HG nr. 651/2021).

Cuantumul ajutorului de minimis

Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro şi se acordă în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr. 323 din 1 octombrie 2020, beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate numai pentru o singură cultură în anul de cerere şi numai pentru o suprafaţă de 1000 mp.

Documente ataşate cererii de înscriere în program:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;

c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul ajutorului de minimis, însuşite prin semnătură şi vor purta sintagma conform cu originalul.

Criterii de eligibilitate pentru obţinerea ajutorului de minimis:

a) sa fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;

b) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG nr. 652/2021;

c) să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile: ardei gras şi/sau ardei lung, castraveţi, tomate, vinete;

d) să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate;

e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021;

f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean;

g) să facă dovada valorificării producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare.

Producţiile minime:
1) în sere:
a. 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras şi/sau lung;
b. 5000 kg/1000 mp pentru castraveţi;
c. 8500 kg/1000 mp pentru tomate;
d. 3000 kg/1000 mp pentru vinete;

2) în solarii:
a) 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras şi /sau lung;
b) 3000 kg/1000 mp pentru castraveţi;
c) 3200 kg/1000 mp pentru tomate;
d) 2000 kg/1000 mp pentru vinete;

Beneficiarii au obligaţia transmiterii, în scris, a notificărilor către centrele judeţene / locale / al municipiului Bucureşti unde au depus cererea de înscriere în Program în vederea efectuării controlului la faţa locului în termen de 10 zile înainte de recoltare.

Verificările la faţa locului se efectuează de către echipe mixte formate din reprezentanţi ai APIA şi DAJ în termen de 7 zile de la notificare – APIA confirmă suprafaţa şi cultura pentru care se solicită ajutor de minimis, iar reprezentanţii DAJ efectuează evaluarea producţiei.

Pentru obţinerea sprijinului, după efectuarea verificărilor în teren, urmare a notificării, fermierii au obligaţia să depună la centrele judeţene / locale APIA şi respectiv al municipiului Bucureşti unde au depus cererea de înscriere, documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (3) din HG nr. 651/2021, precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la data de 3 decembrie 2021,

Valorificarea producţiei se realizează în perioada 02 noiembrie-02 decembrie 2021.
Dovada valorificării producţiei de legume în spaţii protejate o constituie bonul fiscal/ factura / fila din carnetul de comercializare.

Mai multe informaţii referitoare la aplicarea măsurii privind susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, Ghidul solicitantului, modelul cererii – tip şi legislaţia, se regăsesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, accesând următorul link:
http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/legume-in-spatii-protejate-20211624359084

II. Conform H.G. nr. 652/2021 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează potenţialii beneficiari că primeşte cereri de înscriere în Programul pentru susţinerea producţiei de plante aromatice anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii nr.652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 610 din 18 iunie 2021 şi până la data de 30 iunie 2021, inclusiv.

Schema de ajutor de minimis, se aplica pe întreg teritoriul Romaniei în anul 2021, pentru susţinerea producţiei la plante aromatice, după cum urmează:

Busuioc
Cimbru
Coriandru
Fenicul
Muştar

Plafonul total alocat acestei scheme de minimis este 6.000.000 lei echivalent a 1.231.400 euro, la un curs de 4.8725 lei/euro.

Valoarea/suprafaţă a ajutorului de minimis este de :

a) 2600 euro/ha, dar nu mai puţin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;
b) 3400 euro/ha, dar nu mai puţin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;
c) 100 euro/ha pentru coriandru;
d) 200 euro/ha pentru fenicul;
e) 150 euro/ha pentru muştar.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi / întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Criterii de eligibilitate pentru obţinerea ajutorului de minimis :
– să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG. nr. 652/16.06.2021;
– să fie înregistraţi în Registrul Unic de Identificare APIA, denumit în continuare RUI şi să deţină cod unic de înregistrare;
– să depună cerere de înscriere în program;
– să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1ha, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muştar sau o suprafaţă cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una din culturile de busuioc sau cimbru, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. c) din HG. nr. 652/16.06.2021;
– să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate, pentru care solicita ajutor de minimis
– să fie înregistraţi în evidenţele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;
– să facă dovada valorificării producţiei minime realizate prin documente justificative în funcţie de forma de organizare.

Producţiile minime:

a) 4000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5ha pentru busuioc;
b) 4000 kg plantă proaspătă /0,5ha sau 1000 kg plantă uscată/0,5ha pentru cimbru;
c) 800 kg samanta/ha pentru coriandru;
d) 650 kg samanta/ha pentru fenicul;
e) 950 kg samanta/ha pentru muştar.

Cererile de înscriere în Program, însoţite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poştă sau e-mail la centrul judeţean / local / al municipiului Bucureşti unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul / sediul social sau în cadrul unităţii administrativ teritoriale unde are suprafaţa cultivată cea mai mare, până la data de 30 iunie 2021, inclusiv.

Documente ataşate cererii de înscriere în program :
– Copie BI/CI solicitant sau reprezentant, dacă cererea este depusă prin reprezentant;
– Copie a atestatului de producător valabil până la data de 31 decembrie 2021;
– Împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal, după caz;
– Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
– Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României/trezorerie;
– Adeverinţa în original din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafaţa de teren utilizată de solicitant şi cultivată cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Înainte de recoltare cu 10 zile fermierul are obligaţia notificării centrului judeţean/local unde a depus cererea , pentru a se efectua verificarea la faţa locului. Verificările la faţa locului se efectuează de către echipe mixte formate din reprezentanţi APIA şi DAJ – APIA confirmă suprafaţa şi cultura pentru care se solicită ajutor de minimis, reprezentanţii DAJ efectuează evaluarea producţiei.

Valorificarea producţiei trebuie efectuată numai după verificarea la faţa locului şi întocmirea procesului verbal de control.

Documentele justificative care atestă obţinerea producţiei, o reprezintă contractul de vânzare însoţit de factura sau carnetul de comercializare. Termenul limită de depunere a acestor documente este 15 octombrie 2021.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul ajutorului de minimis, însuşite prin semnătură şi vor purta sintagma conform cu originalul.

Mai multe informaţii referitoare la aplicarea măsurii privind susţinerea producţiei de plante aromatice pentru anul 2021, Ghidul solitantului, modelul cererii – tip şi legislaţia, se regăsesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, accesând următorul link:
http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/plante-aromatice-20211624359274

APIA, mereu alături de fermieri!

DIRECTOR EXECUTIV
Ovidiu Daniel SĂVAŞCĂ